Spis opinii i ekspertyz (od 01.04.2004 r.)

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa

Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2004

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość opracowania nie może być bez zgody wydawcy - Kancelarii Senatu - reprodukowana, użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF

Tytuł/ dokument w wersji HTML

Autor

do druku/ inne informacje

 pdf

Opinia do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1066

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1059

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1051

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1045

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 lipca 2005 r. ustawie o systemie tachografów cyfrowych

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1041

 pdf

Opinia do ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1035

 pdf

Opinia do ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1034

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1033

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1032

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1030

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2005 r. ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1029

 pdf

Informacja do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr1027)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1027

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2005 r. ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1026

 pdf

Opinia do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1023

 pdf

Opinia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1022)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1022

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 1021)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1021

 pdf

Opinia ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 1020)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1020

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 1 lipca 2005 r. ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1019

pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1018

 pdf

Uwagi do ustawy o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1017

pdf

Opinia do ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1013)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1013

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1012

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1011

 pdf

Propozycje poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1010

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1009

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 czerwca 2005 r. ustawie o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1003

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1002

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1001

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 1000

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 996

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 995

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r. (druk nr 994)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 994

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 992

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawie o zmianie ustawy o produktach biobójczych

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 990

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 989

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 - 2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 988

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 987

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 986)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 986

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 985

 pdf

Opinia do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 984

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 983

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 982

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 981

 pdf

Uwagi do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Jakub Zabieski
Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 980

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (druk senacki nr 979)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 979

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawa

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 978

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 977

 pdf

Opinia do ustawy o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 976

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 975

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 974

OE 0034
pdf

Opinia dotycząca ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Uwagi do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Prof. dr hab. Marek Mozgawa
Instytut Prawa Karnego
UMCS w Lublinie

Magdalena Podgajna
Wydział Nauk Społecznych
Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Druk nr 974

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 973

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawie o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 972

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 972

pdf

Opinia do ustaw: o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey, o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man, o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey, o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druki od 966 do 970

pdf

Opinia o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 964

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Biuro Legislacyjne

Druk nr 963

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r. ustawie o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 962

 pdf

Opinia do ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 961

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 960

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 959

 pdf

Opinia do ustawy o finansach publicznych

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 958

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 957

 pdf

Opinia do ustawy o kinematografii

Agata Karwowska - Sokołowska
Aleksandra Sulkowska
Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 956

 pdf

Opinia do ustawy o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 955

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 953

OE 0033
 pdf

Opinia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na temat dokumentu "Informacja nt. stanu prac nad projektami rozporządzeń dotyczących rolnictwa w związku z nową perspektywą finansową na lata 2007-2013"

Prof. dr hab. Marek Kłodziński
Dr Ryszard Kamiński
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

OE 0032
 pdf

Opinia dla Komisji Rolnictwa Kancelarii Senatu RP nt. Projektu rozporządzenia w sprawie europejskiego funduszu rybackiego

Dr hab. prof. nadzw. AR Jolanta Zieziula
Akademia Rolnicza w Szczecinie

 

OE 0031
 pdf

Wartość zużycia pośredniego, kosztów nawozów mineralnych i paliw pędnych w gospodarstwach rolnych w wybranych krajach członkowskich i w Polsce w 2003 r. (w euro na gospodarstwo)

dr Lech Goraj
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

OE 0030
 pdf

Wpływ dopłat na dochody gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

dr Lech Goraj
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 944

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 948)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 948

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 945

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej (druk senacki nr 949)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 949

OE- 0029
 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm w dniu 22.04.2005 r. (druk senacki nr 937)

Prof. dr hab. Jerzy Rotko

Druk nr 937

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (druk senacki nr 934)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 934

 pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 933

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 938

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 937

 pdf

Opinia do ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 929

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 928

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 927

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 926

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2005 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 925

OE- 0028
pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

dr Jerzy Jendrośka
r. pr. Magdalena Bar
dr Jan Jerzmański
dr Marcin Stoczkiewicz

Druk nr 925

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 924

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 923

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 922

 pdf

Ustawa z dnia 22 marca 2005 r. o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druk senacki nr 914)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 914

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 912

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 911

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 910

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 909

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 908

OE- 0027
 pdf

Opinia o ustawie z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski

Druk nr 908

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r. ustawie o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 907

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 906

pdf

Opinia w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 905

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 904

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 903

 pdf

Opinia do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 902

pdf

Opinia w sprawie ustawy o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 901

OE-0025
 pdf

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

dr Ryszard Balicki
Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Druk nr 901

pdf

Opinia do ustawy o opłatach abonamentowych

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 900

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 899

pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 898

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 897

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 896

OE-0026
 pdf

Opinia w sprawie zmian wprowadzonych do art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 ze zm.)

dr hab. Jerzy Rotko, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Druk nr 896

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 892

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lutego 2005 r. ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 890

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 889

 pdf

Opinia do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 888

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 885

OE-0024
pdf

Rynek nawozów mineralnych

prof. Aldon Zalewski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

OE-0023
pdf

Ocena realizacji programu SAPARD w Polsce

Marek Wigier
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

OE-0022
pdf

Opinia dla Senackiej Komisji Rolnictwa w sprawie perspektyw produkcji buraków cukrowych w Unii Europejskiej

dr Łucja Chudoba
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

COM(2004) 2 final/3
 pdf

Opinia na temat projektu dyrektywy parlamentu europejskiego i rady o usługach na wspólnym rynku

Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk
Instytut Zdrowia Publicznego CM Uniwersytet Jagielloński

 

 pdf

Opinia do ustawy zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 878

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 877

 pdf

Opinia do ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 875

pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 874

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 873

OE-0021
pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Prof. dr hab. Piotr Winczorek

Druk nr 872

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 872

OE-0020
pdf

Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

Prof. dr hab. Marian Filar
Kierownik Katedry Prawa Karnego o Polityki Kryminalnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 868


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 867


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 860


 pdf

Opinia prawna do ustawy o doświadczeniach na zwierzętach.

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk 859


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk 858


 pdf

Opinia Prawna do ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 857


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 856


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 854

OE-0017
pdf

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2005

Jerzy Kochanek

Druk nr 851

OE-0015
 pdf

Opinia o ustawie budżetowej na 2005 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dział 010, cz.32,33,35 oraz w pozostałych częściach dotyczących rolnictwa, a także sytuacji finansowej Agencji Rynku Rolnego, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Ornych. Druk Sejmowy nr 3293.

Prof. zw. Dr hab. Andrzej Czyżewski Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Druk nr 851

OE-0016
pdf

Opinia prawna w sprawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

dr nauk prawnych Jan Jerzmański
CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO Wrocław
UNIWERSYTET OPOLSKI
Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
Zakład Administracji i Infrastruktury Cywilizacyjnej
Opole

Druk nr 848

OE-0018
pdf

Opinia o ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
Uniwersytet Jagielloński & Instytut Ekspertyz Sądowych

Druk nr 847

OE-0014
pdf

Opinia w sprawie wniosku Huty Szkła "Szczakowa" SA w upadłości w Jaworznie w związku z zakazem wprowadzania na obszar Polski azbestu i jego wyrobów z dniem 1 stycznia 2005r.

Dr Zbigniew Bukowski

Druk nr 844

OE-0013
pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (druk senacki nr 844)

Dr Zbigniew Bukowski

Druk nr 844


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 844


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 839


 pdf

Opinia prawna do ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 838

 
 pdf

Opinia prawna w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej dyrektywy 2003/88/EC dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka

 


 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 837


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 836


 pdf

Opinia prawna o ustawie o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 835


 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 834


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 832


 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 831


pdf

Opinia prawna w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 830


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 829

OE-0012
 pdf

Zasiłki rodzinne w gospodarstwach rolnych w Europie

Prof. dr hab. Barbara Tryfan

 


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 827


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 826


 pdf

Opinia do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 825


 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 listopada 2004 r. ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 824


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 823)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 823


 pdf

Opinia do ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (druk nr 822)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 822

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 819

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 818

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 817

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 816

 
 pdf

Opinia do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 815

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 814

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 813

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 812

OE-0011
 pdf

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Prof. dr hab. Marek Kłodziński
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 810

 
 pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 809

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 808

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 807

OE-0019
pdf

Opinia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Prof. dr hab. Marek Szewczyk
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

Druk nr 805

OE-0010
pdf

Opinia dotycząca proponowanej przez Senacką Komisję Rolnictwa zmiany w ustawie z 24 września 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

Barbara Kozłowska
Instytut Nauk Prawnych PAN

 

 
 pdf

Opinia do ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 801

 
 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie
dnia 10 maja 1974 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 800

 
 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 799

OE-0008
 pdf

Opinia dotycząca projektu nowelizacji przepisu art. 25 k.k. z 1997 r. przedłożonego przez senatora RP Roberta Smoktunowicza przewodniczącej senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Dr hab. Piotr Kardas
Katedra Prawa Karnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Janusz Kochanowski
Instytut Prawa Karnego
Uniwersytetu Warszawskiego

 

OE-0007
pdf

Młody rolnik w Unii Europejskiej

Hanna Podedworna

 

OE-0006
pdf

Dostępność usług pocztowych na obszarach wiejskich w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

prof. dr hab. Henryk Babis
dr Tomasz Sondej
dr Jacek Buko
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

posiedzenie KRRW w dniu 21.09.2004

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 798

 
 pdf

Opinia do ustawy o zasadach finansowania nauki

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 797

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 796

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk 795


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 794

 
 pdf

Opinia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 793)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 793

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 10 września 2004 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 792

 
 pdf

Opinia do ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 790

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 789

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 788

 
 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 787

 
 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 786

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 785

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 784

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 783

 
 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 sierpnia 2004 r. ustawie o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 782


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 781

OE 0009
pdf

Opinia na temat ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Katarzyna Tymowska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Druk nr 777

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 773

OE-0005
 pdf

Opinia o projekcie ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego

 

Druk nr 771

 
 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 lipca 2004 r. o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 768

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 767


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 766

 
pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 757

 
 pdf

Opinia do ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 756

 
pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 755

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Beata Mandylis

Biuro Legislacyjne

Druk nr 754

 
pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r. ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 753

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 752

 
 pdf

Opinia do ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 751

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 749

 
 pdf

Opinia prawna o uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 748

 
 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 1 lipca 2004 r. ustawie o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 747

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 746

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 745

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 735

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie /druk nr 732/

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 732

OE-0004
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie /druk nr 732/

Wojciech Radecki
Ryszard Dzięciołowski
Jakub Borkowski

Druk nr 732

 
 pdf

Opinia do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 731

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 729

 
 pdf

Opinia do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

druk nr 724

 
pdf

Opinia do ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

druk nr 722

OE-0003
pdf

Opinia w sprawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Andrzej Jakubecki

druk sejmowy nr 965
druk senacki nr 722

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

druk nr 721

 
 pdf

Opinia do ustaw o ratyfikacji Protokołów dodatkowych do Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

druki: 716, 717, 718, 719, 720

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

druk nr 715

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

druk nr 714

 
 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 maja 2004 r. ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

druk nr 707

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

druk nr 706

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

druk nr 705

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

druk nr 704

 
 pdf

Opinia do ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

druk nr 703

 
pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

druk nr 702

 
 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

druk nr 701

 
pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

druk nr 699

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 697

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Roman Kapieliński
Biuro Legislacyjne

druk nr 696

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

druk nr 695

 
 pdf

Opinia do ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

druk nr 694

 
 pdf

Opinia do ustawy o funduszach inwestycyjnych

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

druk nr 693

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 692

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

druk nr 691

 
 pdf

Opinia do ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 686

 
 pdf

Opinia do ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 684

 
 pdf

Opinia do ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

druk nr 683

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

druk nr 682

 
 pdf

Opinia do ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

druk nr 681

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

druk nr 680

OE-0002
 pdf

Opinia o sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2003

Zbigniew Bajka

druk nr 674

 
 pdf

Opinia do ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

druk nr 673

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

druk nr 672

 
 pdf

Opinia do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 670

 
 pdf

Opinia prawna o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

druk nr 668

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

Renata Bronowska
Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

druk nr 666

 
 pdf

Uwagi do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

druk nr 665

 
 pdf

Opinia do ustawy o wyposażeniu morskim

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

druk nr 664

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

druk nr 662

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

druk nr 661

 
 pdf

Opinia prawna o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

druk nr 660

 
 pdf

Opinia do ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 659

 
 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

druk nr 658

 
 pdf

Opinia do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

druk nr 654

 
 pdf

Uwagi szczegółowe do ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Katarzyna Iwicka
Biuro Legislacyjne

druk nr 653

 
 pdf

Opinia prawna o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

druk nr 651

 
 pdf

Opinia do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 650

 
 pdf

Opinia do ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 649

 
 pdf

Opinia do ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

druk nr 648

OE-0001

Wpływ stawek podatku akcyzowego na sytuację sektora piwowarskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską

Maria Przegalińska

posiedzenie KRRW w dniu 01.04.2004