Podstawowe dane o działalności Senatu V kadencji

19.10.2001 r. do 18.10.2005 r.

 

Posiedzenia Prezydium Senatu

93

Posiedzenia Konwentu Seniorów

69

Posiedzenia Senatu (dni, w których odbywały się obrady)

88 (175)

 

Uchwały Prezydium Senatu w sprawie zlecania zadań polonijnych stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom

678

Posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

3

 

Ustawy rozpatrzone przez Senat

899

Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki

- ustawy, do których Sejm przyjął poprawki

495

479

Ustawy, do których Senat zgłosił wnioski o odrzucenie

- wnioski przyjęte przez Sejm

- wnioski odrzucone przez Sejm

6

1

5

Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw

- poprawki przyjęte przez Sejm

- poprawki odrzucone przez Sejm

Więcej informacji o poprawkach zgłoszonych przez Senat

7176

5953

1208

Projekty ustaw wniesione do Sejmu przez Senat

- projekty ustaw wniesione przez Senat i przyjęte przez Sejm

26

16

Podjęte uchwały i rezolucje

- podjęte uchwały okolicznościowe

1025

30

 

Oświadczenia senatorów

2028

 

Posiedzenia komisji senackich

2367

Komisja Emigracji i Polaków za Granicą

88

Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych

217

Komisja Kultury i Środków Przekazu

100

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

145

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

183

Komisja Ochrony Środowiska

148

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

232

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

74

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

197

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

225

Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury

154

Komisja Spraw Zagranicznych

245

Komisja Spraw Unii Europejskiej

51

Komisja Ustawodawstwa i Praworządności

308

 

 

Konferencje i seminaria

38