Wizyta premiera Ukrainy

17 lutego 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Ukrainy Jurij Jechanurow. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Premier Ukrainy poinformował o przygotowaniach do wyborów parlamentarnych i zmianach jakie przynosi nowa konstytucja obowiązująca od 1 stycznia br. Jak stwierdził, nowa ustawa zasadnicza nadaje większe uprawnienia parlamentowi, wydłuża kadencję z 4 do 5 lat, zwiększa rolę partii politycznych w parlamencie. Zdaniem premiera wybory na Ukrainie przeprowadzone zostanę w sposób demokratyczny i niezależnie od zmian wewnątrz państwa, jakie po nich nastąpią, polityka zagraniczna Ukrainy pozostanie niezmienna. Jurij Jechanurow opowiedział się za ściślejszą współpracą międzyparlamentarną.

Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował gościa, że trwają przygotowania do trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Polsko-Ukraińsko-Litewskiego. Zdaniem marszałka powinno się ono odbyć jeszcze w obecnej kadencji ukraińskiego parlamentu, nie później niż 10-12 marca.

Współpracę Polski i Ukrainy marszałek ocenił bardzo wysoko. Obaj rozmówcy podkreślili, że omawiana podczas obecnej wizyty premiera Jechanurowa w Polsce sprawa rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, jest niezwykle ważna zarówno dla Ukrainy, jak i naszego kraju.

Marszałek Bogdan Borusewicz omówił również problemy mniejszości polskiej na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że w niektórych rejonach nauka języka polskiego spychana jest ze szkół publicznych do szkół niedzielnych czy parafialnych. Niektóre władze lokalne odmawiają wydania zgody na zatrudnienie polskich nauczycieli. Mniejszości polskiej nadal odmawia się zwrotu świątyń. Jako przykład marszałek podał kościół św. Mikołaja w Kijowie i św. Magdaleny we Lwowie. Kolejny problem lwowian polskiego pochodzenia to wykup budynku, który miałby służyć za Dom Polski - cena jaką wyznaczono, jest zaporowa.

Premier Jurij Jechanurow obiecał zająć się sprawami mniejszości polskie, nie tylko drogą urzędową, ale również przez osobiste kontakty.

Ostatnią kwestią poruszona podczas spotkania marszałka Senatu z premierem Ukrainy była sytuacja na Białorusi. Marszałek Bogdan Borusewicz zaapelował, by Ukraina, a także pozostali sąsiedzi reagowali na wydarzenia w tym kraju.