Wizyta oficjalna delegacji Parlamentu Australii w Polsce

Kraków- Warszawa, 2-7 lipca 2006 r.

W oficjalnej wizycie w Polsce Parlamentu Australii udział wzięli:

  1. Senator Ian Macdonald, Liberalna Partia Australii, Komisja Prawodawstwa, b. Minister Rybołówstwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczący delegacji;
  2. Deputowany Martin Ferguson, Australijska Partia Pracy, Komisja Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa, Komisja Przemysłu i Zasobów Naturalnych, wiceprzewodniczący delegacji;
  3. Deputowana Jackie Kelly, Liberalna Partia Australii, Komisja Ochrony Środowiska i dziedzictwa Narodowego, Komisja Nauki i Rozwoju;
  4. Deputowany Barry Wakelin, Liberalna Partia Australii, Komisja Spraw Zagranicznych, Obrony i Handlu;
  5. Deputowany Paul Neville, Partia Narodowa, Komisja Transportu i Rozwoju Regionalnego;
  6. Deputowany Robert McClelland, Australijska Partia Pracy, Minister Obrony w Gabinecie Cieni;
  7. Pan Jonathan Curtis, sekretarz delegacji.

Delegacja spotkała się z Marszałkiem Senatu, panem Bogdanem Borusewiczem, Wicemarszałkiem Sejmu, panem Markiem Kotlinowskim, połączonymi senackimi Komisjami Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej, Obrony Narodowej i Gospodarki Narodowej, przedstawicielami Parlamentarnej Grupy Polska-Australia, Wiceministrem Spraw Zagranicznych, panem Witoldem Waszczykowskim oraz Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, panem Andrzejem Babuchowskim.

Podczas spotkania z Marszałkiem Senatu, Bogdanem Borusewiczem podkreślono bardzo dobre stosunki polsko - australijskie. Przyczynia się do tego również liczna diaspora polska, która wnosi znaczący wkład w rozwój Australii. Ostatnia poważna fala emigracji (ok. 10-15 tys. osób) przypadła na lata 80. XX wieku, natomiast pierwsi polscy osadnicy przybyli do Australii już w XIX wieku. Senator Macdonald przypomniał, że najwyższa góra Australii odkryta przez polskiego geografa i podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego nosi imię Tadeusza Kościuszki, co także świadczy o roli Polaków w Australii. Deputowany Fergusson zwrócił uwagę na pomoc udzielaną w latach 80. przez australijskie związki zawodowe ruchowi “Solidarności”. Marszałek Borusewicz podziękował za to wsparcie, podkreślając, jak duże znaczenie miało to dla polskiej opozycji. Polska i Australia są także sojusznikami w walce z terroryzmem na frontach w Iraku i Afganistanie. Rozmówcy zauważyli przy tym, że obie armie cieszą się nienaganną opinią wśród uczestników antyterrorystycznej koalicji. Współpracujemy również w ramach tzw. Inicjatywy Krakowskiej, której członkowie podejmują działania na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Dobre stosunki przekładają się na wzrost wymiany handlowej. Polski eksport do Australii wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat pięciokrotnie. Mamy przy tym dodatni bilans handlowy. Oczekujemy na liczniejsze inwestycje biznesu australijskiego w Polsce, oferując w zamian coraz lepszą infrastrukturę i duży, należący do Unii Europejskiej rynek zbytu.

Poruszono kwestię wiz dla obywateli polskich udających się do Australii w celach turystycznych, naukowych i biznesowych. Polska dwa lata temu jednostronnie zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Australii, oczekujemy na podobny krok ze strony rządu australijskiego. Jak podkreślił Marszałek Borusewicz, obawy o wzrost nielegalnych imigrantów z Polski podejmujących zatrudnienie bez zezwolenia w Australii są nieuzasadnione, gdyż po otwarciu europejskich rynków pracy Polacy mogą wyjeżdżać do pracy do bliżej położonych krajów, takich jak Wielka Brytania czy Irlandia. Powiedział również, że strona polska byłaby zainteresowana skorzystaniem z elektronicznego systemu wizowego, który stosuje Australia wobec niektórych państw, polegającego na załatwianiu formalności wizowych w chwili rezerwowania biletów lotniczych. Delegacja australijska wyraziła zrozumienie dla oczekiwań Polski i poinformowała, że po powrocie do Australii zainteresuje się tą kwestią. Zaproponowała także przeanalizowanie możliwości nawiązania współpracy wojskowej polegającej na wymianie kadry i szkoleniach wojskowych. Takie programy wzajemnej wymiany prowadzi Australia z wieloma innymi państwami.

Ponadto rozmawiano o subsydiowaniu rolnictwa i negocjacjach w ramach WTO. Australia jest zwolennikiem całkowitej liberalizacji gospodarki rolnej. Marszałek Borusewicz stwierdził, że obecna polityka rolna Unii Europejskiej jest zbyt kosztowna i w dłuższej perspektywie państwa członkowskie nie udźwigną jej wysokich kosztów. Zaznaczył, iż osobiście jest zwolennikiem odchodzenia od subsydiów. Wyraził opinię, że polskie rolnictwo poradziłoby sobie bez dopłat rolnych oraz że subsydiowane rolnictwo uderza w kraje rozwijające się.

Senator Macdonald przekazał na ręce Marszałka Senatu zaproszenie od Przewodniczącego Senatu Australii oraz Przewodniczącego Izby Reprezentantów do złożenia przez delegację Sejmu i Senatu oficjalnej wizyty w Australii.

Podobne zaproszenie Senator Macdonald przekazał na ręce Wicemarszałka Sejmu, Marka Kotlinowskiego. W rozmowie z delegacją Marszałek Kotlinowski raz jeszcze poruszył kwestię wiz dla Polaków udających się do Australii. Wyraził uznanie dla osiągnięć gospodarki australijskiej, która sprostała wymogom konkurencyjności i globalizacji. Podkreślił także, iż Australia gościnnie przyjęła Polaków emigrujących z Polski i że stali się oni istotną częścią australijskiego społeczeństwa. Gości interesowały wyzwania stojące przed Polską w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej i masowymi wyjazdami młodych Polaków za granicę, poruszyli także sprawę subsydiów rolniczych wskazując, że ich stosowanie przez bogate państwa uniemożliwia rozwój wielu krajom Trzeciego Świata.

W spotkaniu połączonych Komisji Senackich z delegacją Parlamentu Australii udział wzięli Wicemarszałek Senatu, Marek Ziółkowski, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, senator Stefan Niesiołowski, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, senator Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, senator Marek Waszkowiak, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, senator Franciszek Adamczyk oraz senatorowie Margareta Budner, Mirosława Nykiel, Andrzej Kawecki, Andrzej Mazurkiewicz i Jacek Włosowicz. Poruszono szerokie spektrum zagadnień: rozmawiano o roli Polski w Unii Europejskiej, Konstytucji dla Europy, możliwości wstąpienia Polski do strefy euro i perspektywie finansowania UE na lata 2007-13, o prowadzonej reformie polskiej armii, ponownie o subsydiach rolniczych (Marszałek Ziółkowski stwierdził, że Polska jest w krótkoterminowej perspektywie zwolennikiem dopłat dla rolników, jako że nie osiągnęliśmy jeszcze średniego poziomu dopłat w UE), o prywatyzacji istotnych dla państwa gałęzi gospodarki (w Australii jest to bardzo zaawansowany proces), a także o możliwości skorzystania z doświadczeń Australii w dziedzinie edukacji, w tym edukacji “na odległość” poprzez Internet. Mówiono też o bezpieczeństwie energetycznym i nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz o niepokojących wydarzeniach w Timorze Wschodnim i roli Australii w zakończeniu tego konfliktu.

W spotkaniu Parlamentarnej Grupy Polska – Australia wzięli udział posłanka Halina Olendzka, Przewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, poseł Stanisław Zając, Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Polska - Australia, poseł Rafał Muchacki oraz senator Janusz Gałkowski. Rozmawiano o systemach parlamentarnych w obu krajach oraz o możliwości rozszerzenia współpracy Polski i Australii, także współpracy parlamentarnej. Strona polska omówiła funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ubezpieczeń w naszym kraju.

Wiceminister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski przedstawił podczas spotkania z delegacją Parlamentu Australii priorytety polskiej polityki zagranicznej. Stwierdził, że Polska kontynuuje politykę zapoczątkowaną w latach 90. ukierunkowaną na NATO, Unię Europejską i stosunki transatlantyckie. Polska potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa z racji swego położenia geograficznego, nie chce jednak, aby NATO pełniło rolę “światowego żandarma”, ale skupiało kraje hołdujące podobnym wartościom etycznym. Wyraził przekonanie, że Rosja nie powinna obawiać się rozszerzania NATO, jako że w ten sposób poszerza się strefa bezpieczeństwa poza jej granicami, wyraził także nadzieję na przyjęcie do NATO Ukrainy, a w przyszłości również krajów kaukaskich. Za istotne elementy polskiej polityki zagranicznej Minister Waszczykowski uznał nasz udział w misjach pokojowych w Iraku i Afganistanie, a także pomoc naszym wschodnim sąsiadom, Ukrainie i zwłaszcza Białorusi w osiągnięciu demokratycznych standardów. Odnosząc się do stosunków z bardziej odległymi państwami stwierdził, że Polska będzie w dużym stopniu używała instrumentów Unii Europejskiej do prowadzenia polityki wobec Ameryki Łacińskiej i Azji.

Senator Macdonald przypomniał, że Australia również obecna jest w Iraku i Afganistanie i zapewnił, że mimo geograficznego oddalenia Polska pozostaje ważnym partnerem dla Australii. Przyznał, że uwaga rządu australijskiego skupiona jest na regionie Pacyfiku, odniósł się przy tym do problemów z reżimem Korei Północnej oraz wzrastającej roli Indonezji. Pytany o udział rządu polskiego w rozwiązaniu konfliktu w Timorze Wschodnim Minister Waszczykowski powiedział, że Polska nie posiada odpowiednich środków, aby wywierać nacisk w tej kwestii w kontaktach bilateralnych i że możemy działać tylko poprzez instytucje Unii Europejskiej. Ponadto rozmawiano o bezpieczeństwie dostaw gazu i ropy naftowej z Rosji, w tym o planowanej budowie Gazociągu Północnego (Minister Waszczykowski stwierdził w tym kontekście konieczność pilnego zwiększenia dywersyfikacji naszych dostaw), aspiracjach nuklearnych Iranu oraz liberalizacji handlu produktami rolnymi.

W spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzejem Babuchowskim udział wzięli Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, senator Jerzy Chróścikowski oraz senator Henryk Górski. Ponownie istotnym tematem stało się subsydiowanie produkcji rolnej i negocjacje w ramach WTO. Minister Babuchowski stwierdził, że Polska będzie broniła klauzul ochronnych owoców miękkich i warzyw, ponieważ regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej są niewystarczające i nie zapobiegają taniemu importowi, zwłaszcza z Chin. Przedstawił także problemy związane z wstąpieniem do UE dotyczące kwot mlecznych, produkcji cukru i konieczności sprostania unijnym standardom ochrony środowiska, a także przekwalifikowania zawodowego znacznej części ludności wiejskiej.

Delegację Parlamentu Australii interesował stosunek Polski do żywności modyfikowanej genetycznie (w Polsce dopuszczona jest do obrotu handlowego, ale nie można uprawiać roślin modyfikowanych genetycznie). Senator Macdonald za największą przeszkodę w rozwoju handlu importowanymi produktami rolniczymi w Australii uznał konieczność odbywania długiej kwarantanny przez takie produkty, zanim dopuszczone zostaną do obrotu. Z kolei największym problemem rolnictwa australijskiego jest niedobór wody i duże jej zasolenie. Poruszono także kwestię biopaliw (w Australii produkuje się je głównie ze zbóż) i wprowadzania oznaczeń geograficznych produktów. Zgodzono się, że często ograniczanie używania nazw własnych produktów tylko do jednego regionu powoduje zahamowanie produkcji w innych regionach wytwarzających produkty podobne. Zastrzeganie nazw własnych powinno więc dotyczyć jedynie produktów wyspecjalizowanych, wytwarzanych rzeczywiście tylko w jednym regionie.

Ponadto podczas pobytu w krakowie delegacja Parlamentu Australii miała możliwość rozmowy m.in. na temat możliwości prowadzenia inwestycji w Województwie Małopolskim z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, panem Witoldem Kochanem i Wicemarszałkiem Senatu, panem Ryszardem Legutko. Zapoznała się także z historią i osiągnięciami Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas spotkania z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Karolem Musiołem (towarzyszył senator Piotr Boroń) oraz odwiedziła Obóz Zagłady Auschwitz – Birkenau, gdzie złożyła wiązanki kwiatów pod Ścianą Straceń.

W Warszawie delegacja zwiedziła m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, uczestniczyła w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy w projekcji filmu “A jednak Warszawa”, odwiedziła także gospodarstwo rolno-warzywnicze w Święcicach k. Ożarowa Mazowieckiego.

AJ, BP/DSM