Wizyta przewodniczącego Bundestagu

15 lutego 2007 r. wizytę w Senacie złożył Norbert Lammert przewodniczący Bundestagu. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu powiedział, że Niemcy są dla Polski najważniejszym sąsiadem politycznym i gospodarczym. Wszystkie napięcia w stosunkach między obu krajami są natychmiast w Polsce odczuwalne. Według marszałka Polska chce brać udział w umacnianiu Unii Europejskiej. Podkreślił , że na nowo w Polsce przystępujemy do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym. Marszałek zaznaczył, że polscy politycy mają uwagi do tego dokumentu, ale są elastyczni. W opinii Borusewicza konstytucja reguluje niektóre obszary zbyt szczegółowo, a niektóre bardzo ważne pomija - jak choćby wspólne bezpieczeństwo energetyczne.

Zdaniem przewodniczącego Bundestagu Unia Europejska potrzebuje konstytucji, bo we wspólnocie 27 krajów muszą zostać określone pewne ramy, w których będzie ona funkcjonować. Zgodził się z marszałkiem, że traktat powinien określać tylko najważniejsze zasady funkcjonowania wspólnoty. Jednak podkreślił, że jest to dokument już przyjęty.

Według marszałka po odrzuceniu konstytucji w referendach przez Francję i Holandię, otwiera się pole do jej nowelizacji, bo trudno sobie wyobrazić, by te dwa kraje chciały ponownie głosować nad tym samym dokumentem. Dlatego dyskusja o Traktacie Konstytucyjnym powinna zacząć się od Francji i Holandii. Marszałek zaznaczył, że Polska nie dopuści do tego, by była inaczej traktowana niż pozostałe kraje UE. Przy tej okazji przedstawił problem embarga Rosji na nasze mięso.

Norbert Lammert powiedział, że dobrze rozumie polskie obawy o bezpieczeństwo energetyczne, obawy że Rosja może gaz traktować jako narzędzie w rozgrywkach politycznych, ale dodał, że Polska nie jest jedynym krajem, któremu grozi takie niebezpieczeństwo. Podkreślił, że wszystkie kraje europejskie są uzależnione od dostaw energii z zewnątrz i należy tę zależność starać się zrównoważyć.

Marszałek mówił także o obawach, odczuwanych w Polsce w związku z budową gazociągu północnego; o zagrożeniach ekologicznych i obniżeniu naszego bezpieczeństwa.

Według przewodniczącego Bundestagu w Niemczech te argumenty polskie i obawy są znane. Jego zdaniem przed finalizacją porozumienia między niemieckimi prywatnymi firmami a rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym powinny zostać przeprowadzone rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi wówczas nie byłoby takiej sytuacji. W opinii Lammerta obecny rząd niemiecki będzie zmierzał do rozszerzenia bezpieczeństwa energetycznego w kontekście europejskim.

W trakcie spotkania rozmawiano także o wzmocnieniu współpracy międzyparlamentarnej.

Opr. w Dziale Prasowym - al