Program Rolny na lata 2007-2013

Konferencja

Pod honorowym patronatem Wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa PUTRY

17 stycznia 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja "Program Rolny na lata 2007-2013". Konferencję, pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie z sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ministrem Krzysztofem Jurgielem i wiceministrem Krzysztofem Ardanowskim, posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z jej przewodniczącym posłem Wojciechem Mojzesowiczem, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl, przedstawiciele samorządu terytorialnego i rolniczego, przedstawiciele rolniczych związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników, m.in. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność", a także innych działających w rolnictwie organizacji o zasięgu krajowym.

Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski, który witając przybyłych na konferencję gości, przypomniał, że w tym roku, 12 maja, będziemy obchodzić 25. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych, a w lutym br. minie 25 lat od podpisania przez "Solidarność" Rolników Indywidualnych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Jak podkreślił senator J. Chróścikowski, strajki, które doprowadziły do jego podpisania, pokazały potencjalną siłę rolniczego związku i jego możliwości mobilizacyjne, spowodowały wzmocnienie inicjatyw na rzecz zjednoczenia rolniczego ruchu związkowego. Senator przypomniał, że porozumienie zakładało m.in. korzystne dla rolników zmiany w ustawie emerytalnej, prawne uregulowanie nienaruszalności chłopskiej własności ziemi i swobody obrotu nią, zrównania praw sektorów rolnictwa. Znalazły się tam także punkty dotyczące rozwoju sieci wiejskich szkół i przedszkoli, rzetelnego nauczania historii oraz zezwolenia na budowę kościołów.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podkreślił, że inicjatywa legalnej działalności chłopskiego ruchu związkowego spotkała się ze zdecydowanym poparciem ze strony Kościoła katolickiego, które wyrażano w czasie spotkań z działaczami chłopskimi oraz w oficjalnych wypowiedziach i dokumentach.

Jak przypomniał senator, w komunikacie Rady Głównej Episkopatu Polski z 10 lutego 1981 r. podano m.in.: "W pierwszym rzędzie trzeba rolnikom zagwarantować pewność własności uprawianej ziemi i uznać ich prawo do swobodnego zrzeszania się zawodowego. Prawo rolników do swobodnego zrzeszania się zgodnie z ich wolą i potrzebami, niezależnie od istniejących zrzeszeń, jest prawem naturalnym".

Senator J. Chróścikowski dodał, że gorącym orędownikiem i inicjatorem wielu działań rolników i duchowym patronem był prymas kardynał Stefan Wyszyński.

Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział: "Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że możemy dziś w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej mówić o przyszłości, szansach i możliwościach rozwoju polskiej wsi. Jestem przekonany, że dyskusja będzie twórcza i ze wszech miar pożyteczna, a rozpoczęta dziś debata zaowocuje wypracowaniem rozwiązań dobrze służących rolnictwu".

Następnie głos zabrał wicemarszałek K. Putra:

Od wielu pokoleń wielkim, ambitnym celem Polaków było zbudowanie nowoczesnej i silnej Polski, Polski sprawiedliwej, Polski, w której wiedza i mądrość, zaradność i gospodarność, a także moralność, patriotyzm oraz poszanowanie tradycyjnych wartości będą w najwyższej cenie.

Wieś i rolnictwo nie stanowią wydzielonej enklawy, lecz są integralną częścią państwa polskiego, polskiej gospodarki i społeczeństwa. Musimy doprowadzić do zrównania poziomu rozwoju cywilizacyjnego w mieście i na wsi oraz maksymalnie zbliżyć sytuację społeczno-gospodarczą naszego rolnictwa do rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych. Warunki życia na polskiej wsi nie powinny różnić się od warunków życia na wsi w innych krajach Europy, a jej dorobek kulturowy winien stać się ważną częścią dorobku europejskiego.

Polska wieś ma za sobą ponad rok obecności w Unii Europejskiej. Do polskich rolników i mieszkańców wsi zaczęła docierać unijna polityka spójności, odwołująca się do zasady solidarności, która oznacza wspieranie społeczności słabszych i biedniejszych. Najważniejszym doświadczeniem wynikającym z dotychczasowego okresu członkostwa jest polskie uczestnictwo we wspólnotowym sposobie podejmowania decyzji, przede wszystkim tych, które dotyczą Wspólnej Polityki Rolnej. Dla nas najważniejsze jest uwzględnienie w tej polityce interesów polskiej wsi i rolnictwa dotyczących sposobu i zakresu finansowania oraz szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do poszczególnych rynków rolnych i rozwoju obszarów wiejskich.

Wszelkie zmiany na wsi muszą następować ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Rozwaga przy rozwiązywaniu problemów polskiej wsi jest równie cenna jak czas. Brak tej rozwagi w ostatnich latach doprowadził do obniżenia opłacalności produkcji rolniczej. W latach poprzednich, chwaląc niską inflację, rzadko zwracało się uwagę, że ogromny ciężar walki z inflacją spadł na polskich rolników, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia ich dochodów. Między innymi dlatego podjęliśmy bezprecedensową w IV Rzeczpospolitej decyzję o zwiększeniu w budżecie na rok 2006 wydatków na rolnictwo, a przedstawiciele polskiego rządu na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 15-17 grudnia 2005 r. wynegocjowali dodatkowe środki na rozwój obszarów wiejskich, prawie 12 mld euro w ciągu 7 lat, oprócz 14 mld euro przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Te decyzje mają na celu przede wszystkim podniesienie dochodów w rolnictwie i na wsi oraz poprawę efektywności produkcji rolniczej, a także zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Polska wieś ma wystarczająco wielu zdolnych i mądrych ludzi, którzy są w stanie zmienić rolnictwo i wieś na lepsze. Ci ludzie wiedzą, jak wykorzystać daną im szansę budowania. Na polskiej wsi powinno się żyć godnie i bezpiecznie. To bardzo ważne, aby problemy mieszkańców wsi były bliskie wszystkim obywatelom naszego kraju. Partnerstwo, współpraca, dialog społeczny, otwarta i szczera rozmowa - to warunki budowy dobrej atmosfery wokół rozwiązywania problemów polskiej wsi.

Podczas konferencji kierunki wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi K. Jurgiel.

Minister poinformował m.in., że do końca września tego roku zostanie przygotowany w resorcie rolnictwa kompleksowy program rozwoju polskiej wsi. Do końca września tego roku zostanie przygotowany w resorcie rolnictwa kompleksowy program rozwoju polskiej wsi. "Będzie to dokument być może na wzór paktu dla wsi, (...) forma umowy między rządem a rolnictwem w zakresie finansowania i polityki obszarów rolnych" - stwierdził szef resortu rolnictwa. W latach 2007-2013 z Funduszu Europejskiego, według wstępnych szacunków, dla polskiej wsi przeznaczone będzie 11,5 mld euro.

Podczas konferencji minister K. Jurgiel przedstawił priorytety dotyczące polskiej wsi. Jak podkreślił, nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich - w porównaniu z realizowaną obecnie - kładzie większy nacisk na takie zagadnienia, jak: innowacyjność w rolnictwie, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz potrzeby modernizacyjne w sektorze rolnym i leśnym. Zwrócił uwagę, że w ministerstwie rolnictwa opracowane zostały cele i zadania dla tego resortu na lata 2006-2009. W programie zawarto dziewięć obszarów rolnych, które wymagają konkretnych działań ze strony resortu. Są to m.in. wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa, konkurencyjność rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna. Resortowy katalog zadań, obejmujący już 180 pozycji, wzbogacą propozycje instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz administracji państwowej spoza resortu rolnictwa.

Program wspomagania dla województw wschodnich przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl. Poinformował, że w resorcie rozwoju regionalnego powołano zespół roboczy ds. przygotowania programu rozwoju Polski wschodniej. Program przewidziany jest do końca 2020 roku. Objęte nim będą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Wiceminister rozwoju regionalnego przypomniał, że w latach 2007-2013 województwa wschodnie otrzymają z Unii Europejskiej 882 mln euro. Wsparcie tych terenów będzie pochodziło także z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Program ten jest częścią programu rozwoju Polski wschodniej. Wiceminister W. Ortyl wyjaśnił, że skala środków i funduszu, która byłaby ograniczona tylko do pieniędzy unijnych, nie spowodowałaby znaczących zmian w gospodarce tych regionów. To tylko część finansów, które rząd zamierza skierować do tych obszarów. Kolejne pieniądze pochodziłyby z europejskiego funduszu regionalnego. "Nie chcę dziś podawać, jaka to byłaby kwota, ale myślę, że będzie to wielokrotność 882 mln euro" - dodał. Jak podkreślił, obecnie najważniejsza jest identyfikacja projektów, które mogłyby być realizowane na wschodzie kraju. "Pomoc z perspektywy finansowej 2007-2013 może być faktycznie dostępna dopiero w 2008 roku. Polska ma zatem dwa lata na przygotowanie działań dających potencjalnym beneficjentom możliwość przygotowania dokumentacji" - wyjaśnił. Z harmonogramu prac nad programem wynika, że do końca stycznia ma zostać powołana rada konsultacyjna. Do 21 lutego br. założenia do programu mają zostać przedstawione rządowi do akceptacji, a do końca sierpnia br. będą trwały konsultacje społeczne. W marcu tego roku program ma być przekazany Komisji Europejskiej. Ostateczna wersja oraz ocena oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne i konsultacje z KE planowane są na początek września br. Na wrzesień planowane jest również przyjęcie programu przez polski rząd.

Podczas konferencji założenia Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 omówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi K. Ardanowski.

O wsparciu rolnictwa z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnych, m.in. w postaci płatności bezpośrednich i regulacji rynkowych, omówiła radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska.

Konferencję podsumowali przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł W. Mojzesowicz oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator J. Chróścikowski.