Konferencja "Odnawialne źródła energii - szanse i bariery"

We wtorek 16 maja 2006 r. w Senacie, pod patronatem wicemarszałka Senatu Krzysztofa Putry, odbyła konferencja na temat "Odnawialne źródła energii - szanse i bariery" Organizatorem konferencji były senackie komisje: Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W konferencji uczestniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Przyłączając się do UE Polska przyjęła na siebie zobowiązanie, że do 2010 roku udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju zwiększy się do 7,5 proc, a do 2020 r. do 14 proc. - powiedział wicemarszałek Krzysztof Putra. To jest, zdaniem wicemarszałka, zadanie trudne, ale wypełnienie tych warunków byłoby ze wszech miar korzystne dla środowiska naturalnego, zdrowia obywateli i dla gospodarki. W opinii wicemarszałka w Polsce są doskonałe warunki do rozwoju małych elektrowni wodnych, w wielu regionach rozwija się geotermia, na północy kraju mamy obszary umożliwiające wykorzystanie wiatru, a rozległe połacie upraw rolnych sprzyjają produkcji biomasy. K. Putra zaproponował, by konferencja służyła wnikliwej analizie szans na szybki rozwój energii ze źródeł odnawialnych i szans na pokonanie barier w tej dziedzinie.

"Chcemy o energetyce odnawialnej mówić, poznawać nowe technologie, wysłuchiwać różnych poglądów " - powiedział przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej Marek Waszkowiak. Cieszy fakt, że nie słabnie zainteresowanie tą tematyką. Zaznaczył, że Polska będąc członkiem UE musi mieć na uwadze, iż jesteśmy elementem szerszego systemu energetycznego, którego zróżnicowanie i potrzeba bezpieczeństwa wyznacza kierunki rozwoju energetyki w Polsce.

Przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Chróścikowski podkreślił, że odnawialne źródła energii (OZE) są ważnym elementem w działaniach na rzecz redukcji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i wzrostu produkcji rolnej. W ostatnich latach w Polsce przyjęto szereg dokumentów mających sprzyjać wzrostowi wykorzystania źródeł tej energii. Zaznaczył, że potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem OZE stwarzają nowe możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb, nie nadają się do uprawy roślin jadalnych mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw.

Wspieranie rozwoju OZE stało się ważnym celem polityki Unii Europejskiej. Obecnie udział energii ze źródeł odnawialnych w zaspokajaniu zapotrzebowania w krajach UE na energię pierwotną wynosi 6 proc. Osiągnięcie w Polsce wskaźników, wynikających z dyrektyw europejskich może być zagrożone. Przypomniał, że raport NIK z 2004 r. stwierdził, iż z przyjętych założeń strategii rozwoju energetyki odnawialnej nie wywiązuje się ani rząd, ani Sejm RP. To jest, zdaniem senatora Chróścikowskiego bardzo niepokojące i konferencja powinna służyć temu, by zastanowić się w gronie ekspertów, naukowców, przedstawicieli władz terenowych, organizacji pozarządowych, praktyków, a także posłów i senatorów co zrobić, aby poprawić stopień wykorzystania OZE w naszym kraju./