Rozwój systemu poradnictwa zawodowego w Polsce

szansą efektywnego obniżenia bezrobocia

oraz zwiększenia zatrudnienia młodzieży

Konferencja w Senacie RP

Warszawa, 2 czerwca 2006 r.

Program

10.30 - 10.40

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

 • Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki Edukacji i Sportu

Zaproszeni ministrowie: Minister Edukacji i Nauki, Minister Pracy i Polityki Społecznej

10.40 - 11.00

Lifelong Guidance for Human Resources Development, supporting social, economic and labour market aims - European and International Perspectives (Doradztwo całożyciowe dla rozwoju kadr, wsparcie celów społecznych, ekonomicznych i rynku pracy - perspektywa europejska i międzynarodowa

 • dr Bernhard Jenschke, Prezydent Światowego Stowarzyszenia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego AIOSP/IAEVG International Association for Educational and Vocational Guidance

11.00 - 11.20

Lifelong Guidance in an European Perspective - contributions to education and employment trough exchange of experiences and visions (Doradztwo całożyciowe w perpektywie europejskiej - wkład w rozwój edukacji i zatrudnienia poprzez wymianę doświadczeń i wizji)

 • dr Peter Härtel, Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaf, Graz, Styryjskie Towarzystwo Ekonomiczne, Graz, Austria

11.20 - 11.35

Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży wyzwaniem dla środowiska doradców zawodowych w perspektywie rozwiązań legislacyjnych

 • prof. dr hab. Adam Biela, Senator RP

11.35 - 11.50

Poradnictwo zawodowe a efektywność programów zwalczania bezrobocia

 • prof. dr hab. Augustyn Bańka, UAM Poznań

11.50 - 12.00

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego młodzieży uczącej się w świetle postanowień rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27-28 maja 2004r. dotyczącej całożyciowego poradnictwa zawodowego

 • Przedstawiciel MEN wskazany przez Ministra

12.00 - 12.10

Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego dorosłych w świetle postanowień rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27-28 maja 2004r. dotyczącej całożyciowego poradnictwa zawodowego

 • Przedstawiciel MPIPS wskazany przez Ministra

12.10 - 12.20

Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego młodzieży uczącej się w świetle postanowień rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27-28 maja 2004r. dotyczącej całożyciowego poradnictwa zawodowego

 • Przedstawiciel MniSzW wskazany przez Ministra

12.20 - 13.00

Przerwa na poczęstunek, kawa, herbata, kanapki, ciasteczka

13.00 - 13.15

Działania Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego w wymiarze krajowym

 • Włodzimierz Trzeciak, koordynator Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego, Instytut Rozwoju Kariery

13.15 - 13.30

Działania Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego w wymiarze europejskim

 • dr Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński, Koordynator projektu Joint Actions: European Guidance Forum

13.30 - 15.30

Efektywne obniżanie bezrobocia w Polsce poprzez skuteczne usługi poradnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przedsiębiorczości młodzieży - dyskusja okrągłego stołu: Senackie Forum

 • Senatorowie RP (obecni na konferencji), Minister Edukacji i Nauki, Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Prowadzący: A. Biela, Cz. Noworol, W. Trzeciak
 • Powołanie koordynatorów regionalnych forów całożyciowego doradztwa kariery

 • Forum Lubelskiego
 • Forum Mazowieckiego
 • Forum Podlaskiego
 • Forum Wielkopolskiego

 • Koordynatorzy For a Regionalnych
 • Małgorzata Jeżewska - Koordynator Forum Dolnośląskiego,
 • Jacek Grabowski - Koordynator Forum Podkarpackiego,
 • Janusz Bokser- Koordynator Forum Kujawsko-Pomorskiego
 • Doradcy zawodowi:
  • ze szkół:
  • z poradni psychologiczno-pedagogicznych:
  • z urzędów pracy:
  • z rekonwersji MON:
  • z akademickich biur karier
  • ze SDSIZ RP
 • Naukowcy: prof. Wiktor Adamus, UJ; prof. Stanisław Głaz, Ignatianum; prof. Bożena Wojtasik, DSWE; dr Antoni Wontorczyk, UJ,
 • Przedstawiciele stowarzyszeń: Grażyna Sołtysińska, SDSiZ RP; Dr Leon Grela, Instytut Rozwoju Kariery; Rudolf Borusewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich; Przedstawiciel Konwentu Marszałków.

Podsumowanie konferencji i przyjęcie wniosków

Senat RP będzie wspierał wszystkie inicjatywy i działania dotyczące rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce - zadeklarował wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski w piątek 2 czerwca 2006 r. otwierając konferencję pt. "Rozwój systemu poradnictwa zawodowego w Polsce szansą efektywnego obniżenia bezrobocia oraz zwiększenia zatrudnienia młodzieży".

Wicemarszałek Ziółkowski podkreślił, że Senat we wszystkich swoich poczynaniach ma na uwadze dobro wspólne Polaków. Teraz podstawową kwestią, zdaniem wicemarszałka, jest zapewnienie pracy młodzieży w naszym kraju. W opinii M. Ziółkowskiego należy powstrzymać wyjazdy młodzieży z kraju, bo absolwenci szkół powinni pracować w swojej ojczyźnie i przyczyniać się do jej rozwoju. Powinny temu sprzyjać odpowiednie rozwiązania legislacyjne.

Prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu powiedział, że "młodzież jest dobra i to nasz największy skarb". Dowodem jest choćby rekordowa liczba studiujących w Polsce i zachowanie młodzieży w trakcie papieskich pielgrzymek. Zadaniem polityków jest pomóc przenieść młodzieży to dobro do dorosłego życia. Jedną z dróg pomocy może być właśnie poradnictwo zawodowe.

"Doradztwo zawodowe i edukacyjne jest niezbędne do rozwoju zasobów ludzkich, osiągania celów politycznych i gospodarczych" - powiedział dr Bernhard Jenschke prezydent Światowego Stowarzyszenia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego. Przypomniał jak ogromną rolę wyznaczono doradztwu w osiągnięciu pierwotnego celu Strategii Lizbońskiej - uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata do 2010 r. Podkreślił, że badania przeprowadzone w 36 krajach wykazały, iż dostęp do usług doradczych nie jest łatwy. Najczęściej z doradztwa młodzież korzysta przed podjęciem decyzji, a nie stale w trakcie procesu kształcenia. Także system kształcenia i kwalifikacje personelu doradczego nie zawsze są dostosowane do potrzeb. Tymczasem ludzie w każdym wieku powinni mieć szanse na kształcenie i zatrudnienie i dlatego należy wspierać permanentne kształcenie. Pochwalił Polskę, że jako pierwsza stworzyła Narodowe Forum Doradztwa, które nawiązało międzynarodową współpracę.

Prof. Adam Biela, senator RP podkreślił, że problem bezrobocia wśród młodzieży jest tak wielki, iż stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego państwa. Według statystyk EUROSTAT 37,7 proc. polskiej młodzieży, która zakończyła edukację nie znajduje stałego zatrudnienia. Zdaniem senatora Bieli rozwiązanie problemu zatrudnienia absolwentów jest możliwe tylko wtedy, gdy państwo stworzy systemowe rozwiązania. Musi powstać szereg aktów prawnych skorelowanych z dotychczasowymi ustawami regulującymi zatrudnienie absolwentów i przeciwdziałanie bezrobociu. Rozwiązania te powinny pójść w dwóch kierunkach: promowanie samozatrudnienia młodzieży i pomoc państwa w kreowaniu nowych miejsc pracy w już istniejących podmiotach gospodarczych.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego./