Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych

Z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2006 r. odbyło się pierwsze z cyklu trzech spotkań, których celem jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do stworzenia w Polsce w pełni spójnego systemu wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych.

Współorganizatorami spotkań są: Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie, Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Uczestnicy pierwszego posiedzenia seminaryjnego pt. Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych stawiali sobie za cel odpowiedź na trzy pytania: jakim kryteriom powinien odpowiadać system spójny i zintegrowany; co jest przeszkodą do budowania takiego systemu oraz co należy zrobić, aby taki system powstał? Chodzi o ustalenie kierunku przyszłych działań wynikających z polskich doświadczeń. Wnioski z dyskusji będą stanowić podstawę wypracowania rekomendacji projektowanych zmian prawnych.

Zarówno przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz, jak i przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Antoni Szymański podkreślali, że podstawą dobrego systemu jest dobre, respektowane prawo.

Współpracująca z senackimi komisjami i polskimi organizacjami niepełnosprawnych, pierwszy sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce Jane Cordell podkreśliła, że dobre prawo dla niepełnosprawnych - obejmujące wszystkie aspekty życia - ma pozytywny wpływ na całe społeczeństwo, zmienia mentalność społeczeństwa. Należy je tworzyć w konsultacji z niepełnosprawnymi wykazując przy tym dużą determinację i cierpliwość - w Wielkiej Brytanii, dziś funkcjonujący system tworzono 40 lat.

Alina Wojtowicz-Pomierna p.o. dyrektora Biura Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPiPS zwróciła uwagę, że niepełnosprawnych nie można traktować jak odrębną grupę, lecz jak integralną część społeczeństwa. Celem dobrze funkcjonującego systemu powinno być: zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego korzystania z praw, warunków do równoprawnego uczestnictwa oraz aktywnego i niezależnego życia w pełnej integracji; zwiększenie aktywności zawodowej; zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży dobrego startu w dorosłe życie. System powinien być nastawiony na osobę, a nie instytucje obsługujące niepełnosprawnych.

O potrzebie podmiotowego traktowania niepełnosprawnych mówiło wielu uczestników seminarium. Wielu też wskazywało na konieczność egzekwowania istniejącego prawa i potrzebę jego doskonalenia.

W czasie dyskusji omówiono szereg problemów dotyczących osób niepełnosprawnych. Wnioski zostaną przedstawione podczas konferencji 1 grudnia br.

Drugie posiedzenie seminaryjne pt. Wyrównywanie szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych - doświadczenia brytyjskie odbędzie się w dniu 21 listopada 2006 r. W posiedzeniu tym wezmą udział m. in.: Anne McGuire, minister ds. Osób Niepełnosprawnych w rządzie Wielkiej Brytanii, Charles Crawford, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Mirosław Mielniczuk, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także wybitni eksperci brytyjscy i polscy, którzy ustosunkują się także do wniosków z pierwszego seminarium. W obu seminariach wezmą udział także przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Opr. Dział Prasowy - mb.