Konferencja "Gospodarka odpadami - stan obecny i zagrożenia".

28 listopada 2006 r., z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP oraz Ministerstwa Środowiska, odbyła się konferencja na temat: "Gospodarka odpadami - stan obecny i zagrożenia".

Otwierając konferencję, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski stwierdził, że - ze względu na obszerność problemu - temat konferencji musi być ograniczony do gospodarki odpadami stałymi, a jej celem jest omówienie obecnego stanu realizacji zadań wynikających z polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie ograniczenia składowania odpadów, segregacji, odzysku, recyklingu.

Zdaniem senatora Chróścikowskiego, istnieją zagrożenia terminowej realizacji zadań i obowiązków, czego konsekwencją mogą być sankcje finansowe. Dyskusja, i konsultacje mają pomóc ustalić jakie bariery, zwłaszcza legislacyjne należy usunąć, by przyspieszyć uregulowanie gospodarki odpadami w naszym kraju.

"Chcemy, aby ważnym elementem dyskusji była problematyka legislacyjna, ponieważ przygotowuje się nowelizację ustaw związanych z systemem gospodarowania odpadami, w tym szczególnie ważnej Ustawy o porządku i czystości w gminach" - stwierdził przewodniczący KRiOŚ senator Jerzy Chróścikowski.

W konferencji uczestniczył i przyjął nad nią patronat, minister środowiska prof. Jan Szyszko. Stan realizacji zobowiązań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych przedstawił Krzysztof Zaręba - sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska. Wiceminister poinformował, że w 2004 r. poziom odzysku odpadów wyniósł 42,2 proc., a w 2005 r. 46,6 proc. Poziom recyklingu wyniósł w 2004 r. 28,3 proc., a w 2005 r. - 46,6 proc.

W senackiej konferencji wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy.