Forum międzyparlamentarne "Rodzina szansą dla Europy i Świata"

12 maja 2007 r. w Senacie, pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu, odbyło się forum międzyparlamentarne "Rodzina szansą dla Europy i Świata", towarzyszące IV Światowemu Kongresowi Rodzin, obradującemu w Warszawie w dniach 11-13 maja br.

W opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Antoniego Szymańskiego, kongres rodziny jest dobrą okazją do rozmowy o polityce rodzinnej w różnych krajach. Jak stwierdził, rodzina, która jest podstawową wspólnotą, oczekuje na konkretne decyzje władz rozmaitego szczebla, a szczególnie władz państwowych.

Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Stephan Buffetaut (Francja) mówił o zmianach demograficznych na naszym kontynencie. Jego zdaniem, Europa stoi wobec dramatu, jakim jest pogarszająca się sytuacja demograficzna. To dla Unii Europejskiej największe wyzwanie na najbliższe lata.

S. Buffetaut podkreślił, że statystki wskazują, iż około roku 2030 w wielu krajach europejskich może dojść do kryzysu systemów emerytalnych. Zaznaczył, że obecnie statystycznie na 4 osoby aktywne zawodowo przypadają 2 będące na emeryturze. "Jeżeli nie zmienimy tendencji demograficznych, to po 2030 roku może być odwrotnie" - dodał. Jego zdaniem, w Unii Europejskiej potrzebny jest pakt wskazujący pewne kierunki rozwoju demograficznego i polityki prorodzinnej. Jak zaznaczył, dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie bezpośrednich zasiłków rodzinnych.

Wicemarszałek Krzysztof Putra podkreślił, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa. "Dzisiaj pozycja rodziny słabnie. Nie ma takiego nastawienia, żeby ją wspomagać. Mówię tutaj nie tylko o kwestii materialnej, ale też o atmosferze wokół rodziny, szczególnie wielodzietnej" - podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu Janusz Dobrosz zwrócił uwagę na pojawiające się w świecie niebezpieczne tendencje do marginalizowania rodziny.

Prawa rodziny w krajach europejskich omówiła Anna Zaborska - posłanka do Parlamentu Europejskiego ze Słowacji, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Wystąpienie dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Józefiny Hrynkiewicz poświęcone było rodzinie jako naturalnemu sprzymierzeńcowi rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Podczas forum odbył się panel dyskusyjny "Rodzina w polityce społecznej i gospodarczej w moim kraju", którego moderatorem był poseł do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański. Wzięli w nim udział: Allan C. Carlson (prezes Howard Center, USA), Daniel Lipsic (poseł do Parlamentu Narodowego, Słowacja), Marie Panayatopoulos-Cassiotou (poseł do Parlamentu Europejskiego, Grecja), posłanki Elżbieta Ratajczak i Lucyna Wiśniewska, Ines Slesere (poseł do Parlamentu Łotwy), Dana Rosemary Scallon z Irlandii oraz senator Ewa Tomaszewska, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Uczestnicy forum dyskutowali m.in. o problemach demograficznych, roli rodziny w rozwoju społecznym i ekonomicznym, o systemie placówek opieki nad dziećmi, urlopach wychowawczych, świadczeniach na rzecz rodziny, zwiększeniu elastyczności w organizacji czasu pracy.

Na zakończenie uczestnicy forum przyjęli deklarację parlamentarzystów z okazji Forum i Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maja), w której napisano:

" - uznając, że rodzina oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny stanowi podstawową wspólnotę społeczną, niezbędną dla życia i rozwoju każdego człowieka, a także jest zasadniczym czynnikiem rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego każdego człowieka oraz

- biorąc pod uwagę instrumenty międzynarodowe gwarantujące obronę człowieka i podstawowych wolności, w szczególności:

  • Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka, a przede wszystkim jej artykuły: 3 (prawo do życia), 16 (prawo do małżeństwa i rodziny), 18 (prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania), 25 (prawo do ochrony socjalnej matki i dziecka) oraz 26 (prawo rodziców do nauczania swych dzieci);
  • Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych i Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych, które nadały zasadom uniwersalnej deklaracji praw człowieka moc wiążącą w prawie międzynarodowym;
  • Europejską Konwencję Praw Człowieka (Rzym 4 XI 1950 r.), a przede wszystkim jej artykuły: 2 (prawo do życia), 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), 9 (prawo do wolności myśli sumienia i wyznania), 12 (prawo do zawarcia małżeństwa) oraz w szczególności protokół dodatkowy nr 14;
  • Konwencję Praw Dziecka, która przewiduje wymóg szczególnej ochrony prawnej dziecka (przed i po jego narodzinach) i która wymaga, by wszelkie urzędy przy podejmowaniu decyzji i wdrażaniu działań doń adresowanych (wedle postanowień preambuły i artykułów 6, 9, 11) brały pod uwagę w pierwszej kolejności interes dziecka;
  • Europejską Kartę Socjalną w postaci zrewidowanej;

- biorąc pod uwagę Deklarację z Doha przyjętą przez Zgromadzenie Generalne ONZ 6 grudnia 2004 r. z okazji dziesiątej rocznicy międzynarodowego roku rodziny oraz Deklarację Parlamentarzystów Europejskich z 28 października 2004 r. z okazji wspomnianej sesji specjalnej ONZ,

- biorąc pod uwagę opinie badawczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego w sprawie rodziny i ewolucji demograficznej z 14 marca 2007 r.,

my, parlamentarzyści wielu krajów, zgromadzeni w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 12 maja 2007 r. zwracamy się do rządów o pełne realizowanie wymienionych aktów prawnych oraz stałe analizowanie, planowanie i wdrażanie wszelkiej polityki i działań służących dobremu funkcjonowaniu, rozwojowi i promocji rodziny".

Przyjętą przez parlamentarzystów deklarację odczytał podczas zakończenia IV Światowego Kongresu Rodzin senator A. Szymański.

*

Światowy Kongres Rodzin został zainicjowany przez Allana Carlsona, przewodniczącego Centrum Howarda na rzecz Rodzin, Religii i Społeczeństwa w Rockford w USA. Na I Światowym Kongresie Rodzin, który odbył się w 1997 r. w Pradze, przyjęto deklarację potwierdzającą podstawową, żywotną i niezbędną rolę naturalnej rodziny.

W 1999 r. II Światowy Kongres Rodzin odbywał się w Szwajcarii. Przyjęto na nim tzw. deklarację genewską, która wzywa ludzi wiary oraz wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli do wspólnej pracy nad wzmocnieniem naturalnej rodziny jako podstawowej jednostki społecznej.

W 2004 r., w Meksyku, na III Światowym Kongresie Rodzin w deklaracji zapisano, że naturalna rodzina jest ustanowiona przez Boga-Stwórcę i jest niezbędna dla dobra społeczeństwa.

Obecny, IV Światowy Kongres Rodzin, zakończyło przyjęcie tzw. deklaracji warszawskiej. Uczestnicy kongresu zwrócili się z apelem m.in. do polityków, "aby rodzina stała się podmiotem polityki jako podstawowe i niezbywalne dobro w służbie narodowi".

"Apelujemy, aby chronili życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, kładąc nacisk na wychowanie dzieci, które jest podstawowym prawem rodziców. Apelujemy, by chronić młodych ludzi przed demoralizacją i promować ekonomiczne rozwiązania prowadzące do godnych warunków życia wszystkich rodzin" - napisano w deklaracji.