Seminarium "Kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce"

23 maja 2007 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone zagadnieniom kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele resortów: zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego oraz obrony narodowej, a także samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, stowarzyszeń pielęgniarskich, środowisk akademickich i związków zawodowych.

Informację Ministerstwa Zdrowia na temat kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce w świetle potrzeb zawodu i systemu ochrony zdrowia przedstawił podsekretarz stanu w tym resorcie Marek Ludwik Grabowski.

W imieniu samorządu zawodowego ocenę kształcenia pielęgniarek i położnych przedstawiła dr Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wicedyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr Maria Kózka mówiła o problemach kształcenia pielęgniarek i położnych w ocenie uczelni wyższych.

Kwestie dotyczące pracy polskich pielęgniarek w Norwegii - na podstawie własnych doświadczeń - omówiła pielęgniarka Beata Babiarczyk.

W dyskusji wskazywano między innymi, że obecny system kształcenia zawodowego pielęgniarek nie stwarza im możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez zdobywanie stopni naukowych. Problemem jest też zbyt mała samodzielność zawodowa oraz dystans między lekarzem i pielęgniarką w polskim systemie leczniczym. Szczególnie widoczne stało się to w konfrontacji z doświadczeniami zawodowymi zdobytymi za granicą. Podstawowy problem stanowią jednak przede wszystkim dramatycznie niskie płace.

Po posiedzeniu seminaryjnym odbyła się konferencja prasowa na temat sytuacji w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pielęgniarek i położnych, ich kształcenia, a także pracy poza krajem. Wzięli w niej udział senatorowie i uczestnicy posiedzenia.