"Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach"

25 maja 2007 r. w gmachu Senatu odbyła się konferencja "Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach", zorganizowana przez Europejską Akademię Patentową we współpracy z Senatem RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędem Patentowym RP.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, wiceprezes Europejskiego Urzędu Patentowego Manuel Desantes oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl, a także przedstawiciele urzędów patentowych i świata nauki z Polski i Europy.

Otwierając obrady, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr przypomniał, że Urząd Patentowy w Polsce powstał z inicjatywy Józefa Piłsudskiego już w grudniu 1918 roku. II RP zapewniła wszechstronną ochronę prawną własności intelektualnej. Zdaniem senatora, należy powrócić do dawnych standardów. Senator K. Wiatr zadeklarował, że Senat będzie dążył do ustanowienia dobrego prawa patentowego, wyraził nadzieję, że środowiska naukowe zechcą tę inicjatywę wspierać. Senator wskazał na potrzebę skrócenia procedur patentowych oraz ułatwienia transferu nowych technologii do gospodarki.

Podczas konferencji odbyły się trzy sesje. Prowadzili je: dyrektor Europejskiej Akademii Patentowej Noël Campling, prof. Michał du Vall z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wiceprezes Europejskiego Urzędu Patentowego prof. M. Desantes. Omawiano m.in. takie zagadnienia, jak: wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych opartych na potencjale intelektualnym polskich uniwersytetów, kształtowanie kultury własności intelektualnej, wprowadzanie własności intelektualnej do programów nauczania na wydziałach inżynieryjno-technicznych, efektywne wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dyskutowano również nad planem działania w zakresie dydaktyki, ochrony i korzyści z własności intelektualnej dla polskich uczelni. Ten temat wiąże się założeniami polityki edukacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których celem jest wprowadzenie do standardów nauczania treści dotyczących ochrony własności intelektualnej. O programach resortu nauki wspierających przedsięwzięcia innowacyjne oparte na potencjale intelektualnym polskich uniwersytetów mówił podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego O. Gajl.

Postulowano m.in. wprowadzenie na uczelniach wyższych przedmiotu przybliżającego wiedzę o własności intelektualnej oraz nawiązanie współpracy między uniwersytetami, mającej na celu praktyczne wykorzystanie dóbr intelektualnych.

Jak stwierdził wiceprezes Europejskiego Urzędu Patentowego prof. M. Desantes, przekazywanie wiedzy jest najważniejszym zadaniem uczelni wyższych. Dzięki tej wiedzy studenci mają szansę wnoszenia własnego wkładu w rozwój nauki. Muszą jednak być świadomi swoich praw do tworzonych dóbr intelektualnych i tę wiedzę powinni także zdobywać na uniwersytetach. Zdaniem wiceprezesa, warunkiem właściwej edukacji studentów w dziedzinie wiedzy o własności intelektualnej jest przeszkolenie w tym zakresie wykładowców oraz współpraca wszystkich uczelni wyższych promujących zdobycze intelektualne swoich podopiecznych.

Dyrektor Europejskiej Akademii Patentowej N. Campling zaznaczył, że bardzo istotne jest także praktyczne wykorzystanie zdobyczy intelektualnych. Podkreślił, że wynalazcy muszą być świadomi swoich praw autorskich, równocześnie jednak powinno im zależeć na zainteresowaniu swoim wynalazkiem firm, które mogłyby zainwestować w jego praktyczne wykorzystanie.

Swoimi doświadczeniami w kształceniu w dziedzinie własności intelektualnej podzielił się Peter van Dongen z Urzędu Patentowego Królestwa Niderlandów. Jego zdaniem, aby zwiększyć praktyczne wykorzystanie zdobyczy intelektualnych, należy edukację w tej dziedzinie przystosować do potrzeb konkretnych wydziałów.

"Według polskich standardów edukacyjnych, na naszych uczelniach przedmiot o tematyce <<wiedza o ochronie własności intelektualnej>> powinien być prowadzony na wszystkich wydziałach z wyjątkiem filologii i teologii. Standardy są jednak zbiorem reguł kształcenia, a nie zasadami, i uczelnie same decydują, w jakim zakresie wprowadzić je w życie" - podkreślił przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Błażejkowski.