Nota Informacyjna

"Wzmocnić ojcostwo"

konferencja organizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

w dniu 22 czerwca 2007 r.

Celem konferencji jest wskazanie na niezastępowalną i komplementarną rolę ojca w rodzinie, a także znaczenie ojcostwa w kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich.

Od kilkudziesięciu lat mówi się w różnych kręgach społecznych o kryzysie ojcostwa. Ten kryzys przejawia się głównie brakiem odpowiedzialności mężczyzn za opiekę i wychowanie swojego potomstwa, brakiem zaangażowania w ich życie, a także nieobecnością emocjonalną ojca w rodzinie pomimo obecności fizycznej.

Czy temat ojcostwa w dynamicznie zmieniających się warunkach społecznych i ekonomicznych jest jeszcze aktualny; czy o wadze i roli ojca w rodzinie i w kształtowaniu postaw obywatelskich ciągle trzeba przypominać? Wystarczy jednak przyjrzeć się kondycji polskiej rodziny i społeczeństwa by dostrzec procesy, które przy dobrej woli dostrzec mogą niemal wszyscy: spadek urodzeń dzieci, wzrost liczby rozwodów w porównaniu do lat poprzednich, wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich i samotnych matek, fala emigracji zarobkowej wpływająca na osłabienie więzi rodzinnych i społecznych. Te zjawiska pokazują, że temat ojcostwa jest ciągle aktualny, należy o nim mówić i poszukiwać skutecznych rozwiązań problemów decydujących o kondycji ojcostwa, rodziny i społeczeństwa.

Przyczyną spadku urodzeń są min.: trudna sytuacja materialna i zawodowa młodego pokolenia Polaków, zmiany kulturowe - zorientowanie postaw przede wszystkim na rozwój indywidualny i samorealizację, lęk młodych mężczyzn przed odpowiedzialnością za rodzinę i swoje przyszłe dzieci. Rodzina przestaje być traktowana jako miejsce rozwoju; ojcostwo przestaje być postrzegane jako wartość, stąd młodzi mężczyźni - podobnie kobiety - szukają realizacji siebie poza rodziną i w innych rolach społecznych. Wzrastająca liczba rozwodów sprawia, że coraz więcej dzieci traci jednego z rodziców - najczęściej ojca, który nie zawsze ma możliwość, chęć i umiejętności pełnienia w sposób zaangażowany roli ojca w nowych warunkach. Emigracja zarobkowa sprawia, że dzieci przez wiele miesięcy nie widzą swych ojców, praktycznie wychowywane są bez ich udziału.

Konferencja organizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP ma na celu przedstawić wyniki badań nad ojcostwem i rodziną, zasygnalizować kierunki niezbędnych rozwiązań. Działania długofalowe wzmacniające ojcostwo w polskim społeczeństwie są konieczne.

Gościem specjalnym konferencji będzie Ken Canfield, znany amerykański działacz
i animator ruchu na rzecz wzmacniania ojcostwa, twórca National Center for Fathering. Autor książek i licznych publikacji o rodzinie i ojcostwie.

Obrady konferencji zostaną poprzedzone o godz. 10.15 (sala 179) konferencją prasową z udziałem:

Kena Canfielda (National Center for Fathering, USA), Dariusza Cupiała (Inicjatywa Tato.Net), senatora Antoniego Szymańskiego, senatora Zbigniewa Trybuły i senatora Władysława Sidorowicza.

 

* * *

Rolę i znaczenie ojca w rodzinie oraz społeczeństwie przedstawi Jacek Pulikowski - doradca rodzinny autor wielu znanych książek na temat rodziny i ojcostwa. Tylko doceniając wagę ojcostwa można prawdziwie i skutecznie zaangażować się w jego umacnianie. Najlepiej czynić to przez ukierunkowanie na dokonanie szerokich zmian społecznych o czym referat wygłosi Dariusz Cupiał założyciel Inicjatywy Tato.Net. Jednak trzeba wielu wysiłków i odpowiednich narzędzi, aby dotrzeć do mężczyzn i sprawić by chcieli coś zmienić w swoim ojcostwie - doświadczeniami aktywizacji ojców w USA podzieli się Ken Canfield założyciel National Center for Fathering. Stanisław Sławiński - pedagog, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - zwróci uwagę na to, iż to jakich będziemy mieli w przyszłości ojców zależy od tego, czy i w jaki sposób dzisiejsi chłopcy wychowywani są do ojcostwa. O tym, że nie tylko mężczyźni mają wpływ na kształtowanie ojcostwa - jak niezwykle ważna rolę odgrywa kobieta, przedstawi w swoim wystąpieniu Dorota Kornas-Biela - psycholog, autorka wielu publikacji naukowych.

Aby rozważania naukowe poprzeć doświadczeniem życiowym w dyskusji - Czym jest dla mnie ojcostwo? wezmą udział m.in. znani dziennikarze Iwona Shymalla i Jan Pospieszalski, Robert Friedrich, muzyk i założyciel zespołu Arka Noego, ojciec siedmiorga dzieci oraz Krzysztof Putra - wicemarszałek Senatu RP, ojciec ośmiorga dzieci, Janusz Dobrosz - wicemarszałek Sejmu RP, ojciec trojga dzieci, Władysław Sidorowicz - przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP, ojciec sześciorga dzieci.

Nawiązując do niedawno prezentowanych założeń polityki rodzinnej rządu, nie zabraknie rzeczowej wymiany zdań w panelu dyskusyjnym - Czy polityka rodzinna potrzebuje ojców W dyskusji wezmą udział Autorzy referatów oraz Joanna Kluzik-Rostkowska - wiceminister Pracy i Polityki Społecznej i senator Antoni Szymański.

* * *

Noty biograficzne

Antoni Szymański - socjolog, działacz samorządowy, senator RP. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rodziny. Poseł na Sejm III kadencji. Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polityk i działacz społeczny. Zasadniczą treścią jego działalności jest rodzina. Jest ojcem trzech córek: Cecylii, Róży i Lilli.

Dr Jacek Pulikowski - wykładowca Politechniki Poznańskiej. Od ponad dwudziestu lat zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin.

Prowadzi zajęcia w Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu oraz liczne kursy dla nauczycieli. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy małżeństwom w kryzysie, ale także przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego.
Jest autorem wielu publikacji o tematyce rodzinnej oraz książek: "Młodzi i miłość", "Warto żyć zgodnie z naturą"; "Warto być ojcem"; "Wartość współżycia małżeńskiego". "Krokodyl dla ukochanej"; "Ewa czuje inaczej"; "Warto pokochać teściową".

Dr Dariusz Cupiał - teolog, autor książki "Na drodze ewangelizacji i ekumenii". Współzałożyciel i prezes Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. Program ten promuje zaangażowane ojcostwo min. poprzez serwis internetowy (www.tato.net), konferencje i warsztaty dla ojców i o ojcostwie oraz badania i publikacje. Należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie.

Dr Ken Canfield - badacz specjalizujący się w dziedzinie ojcostwa i historii rodziny. Założyciel National Center for Fathering w USA (Krajowego Centrum Ojcostwa), którego główna siedziba znajduje się w Kansas City. Jest to jedna z pierwszych organizacji w USA koncentrująca się wyłącznie na przygotowaniu mężczyzn do tego, by stali się zaangażowanymi ojcami, bo takich potrzebują ich dzieci. K. Canfield otrzymał stopień bakałarza filozofii w Friends University (Wichita, KS), stopień magistra w Regent College (Vancouver, BC) i posiada tytuł doktora edukacji, który otrzymał w Kansas State University (Manhattan, KS). Jego praca doktorska obejmowała jego innowacyjne badania prowadzone na temat przebiegu różnych etapów w pełnieniu roli ojca. Autor szeregu artykułów i audycji radiowych popularyzujących problematykę odpowiedzialnego ojcostwa. Ken i jego żona Dee mieszkają w Kansas City, są małżeństwem od 30 lat i mają pięcioro dzieci.

Dr Stanisław Sławiński jest cenionym pedagogiem i autorem szeregu publikacji dotyczących wychowania i samowychowania np. "Dojrzewanie do miłości", "Rozważania o wychowaniu". Od początku lat 80. na terenie całego kraju systematycznie prowadził wykłady i warsztaty dla wychowawców, rodziców i nauczycieli na temat wychowania, oświaty oraz reformy systemu edukacji. Jest autorem wielu referatów i artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Obecnie pracuje jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz orderem Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti. Żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci.

Dr Dorota Kornas-Biela - doktor psychologii, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL. Główne obszary zainteresowań to: psychologia prenatalna i prokreacji, psychologia osób niepełnosprawnych oraz psychopedagogiczne aspekty płciowości człowieka. Autorka książek: "Wokół początku życia ludzkiego" i "Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej" oraz redaktor m.in. takich publikacji jak: "Oblicza macierzyństwa", "Oblicza ojcostwa", "Oblicza dzieciństwa", "Rodzina: źródło życia i szkoła miłości" oraz "Ojcostwo wobec wyzwań współczesności".

Joanna Kluzik-Rostkowska - wiceminister Pracy i Polityki SpołecznejUrodziła się w 1963 roku w Katowicach, od 20 lat mieszka w Warszawie. Mężatka, matkaa trójki dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Studiowała matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwa i nauk politycznych. Jeszcze jako studentka była działaczką opozycyjną, m.in. w zdelegalizowanym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pisała m.in. w podziemnym "Tygodniku Mazowsze".