Wyrównywanie szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski

Pod patronatem Marszałka Senatu RP, 1 grudnia 2006 r., z inicjatywy senackich komisji: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zdrowia we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie, Międzynarodową Organizacją Pracy oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji odbyła się konferencja: Wyrównywanie szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych - rekomendacje dla Polski

Wicemarszałek Senatu RP Maciej Płażyński, otwierając spotkanie podkreślił, że obecna konferencja jest zwieńczeniem cyklu seminariów z udziałem parlamentarzystów przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, ekspertów polskich i brytyjskich poświeconych wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych. Celem prowadzonych dyskusji i prac ma być opracowanie wniosków, które będą podstawą do rozpoczęcia procedury inicjatywy legislacyjnej. Być może powstanie jedna ustawa lub zestaw ustaw, które spójnie i systemowo uregulują sprawy osób niepełnosprawnych, zarówno te zdrowotne, socjalne, ekonomiczne, jak i dotyczące praw człowieka, praw obywatela.

Wicemarszałek Maciej Płażyński wyraził nadzieję, że za rok, w przeddzień święta osób niepełnosprawnych, które obchodzimy 3 grudnia, będziemy cieszyć się już nowym lepszym prawem. Lepszym dla niepełnosprawnych - tym samym dla wszystkich.

Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Antoni Szymański i przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz przedstawili rekomendacje dla spójnego systemu prawa na rzecz osób niepełnosprawnych wynikające z wcześniejszych seminaryjnych posiedzeń. Senator Antoni Szymański przypomniał, że podczas pierwszego posiedzenia próbowano odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: jakim kryteriom powinien odpowiadać system spójny i zintegrowany?, co jest przeszkodą w budowaniu takiego systemu oraz co należy zrobić aby zbudować system, który będzie lepszy od obecnego? Wśród postulatów zgłaszano miedzy innymi: powołanie komisji do spraw niepełnosprawnych, która będzie przygotowywała, kontrolowała i nadzorowała proces tworzenia regulacji prawnych odnoszących się do niepełnosprawnych; uznanie samorządów za podstawową jednostkę, która przy wsparciu organizacji pozarządowych, przy współpracy z organizacjami grupującymi osoby niepełnosprawne i wsparciu państwa, będzie efektywnie rozwiązywać problemy dotyczące osób niepełnosprawnych; nadać Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych z 1997 roku charakteru norm prawnych w randze ustawy, do której zostaną wprowadzone zapisy o sankcjach prawnych; poprawić jakość opieki zdrowotnej, prowadzić rehabilitacje od początku choroby, wprowadzić właściwe orzecznictwo lekarskie; zaopatrywać niepełnosprawnych w sprzęt i pomoce techniczne; zapewnić szczególną opiekę ignorowanym przez politykę społeczną państwa osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Senator Władysław Sidorowicz zwrócił uwagę na koniecznosć konsultacji przy tworzeniu nowego spójnego systemu. Dobre prawo stworzy parlament współpracując z organizacjami pozarządowymi, pracodawców, osób niepełnosprawnych, korzystając z doświadczeń innych państw. Zgłoszone rekomendacje to: ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych powiązana z sankcjami wobec łamiących przepisy; zagwarantowanie niepełnosprawnym równego dostępu do usług i towarów; pracodawcy powinni zostać zobowiązani ustawowo do wprowadzenia racjonalnej adaptacji.

W czasie konferencji omawiano min. problemy dotyczące zdrowia i rehabilitacji, edukacji, znoszenia barier w architekturze i transporcie.

Senator Antoni Szymański poinformował, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku Senat RP rozpocznie prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy lub pakietu ustaw tworzących spójny system prawny dla osób niepełnosprawnych.

Opr. Dział Prasowy -mb