Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w środę 18 października 2006 r. wziął udział w Moskwie w Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy. Drugie Forum Demokracji poświęcone było roli partii politycznych w budowie demokracji w państwach europejskich.

Marszałek Senatu zabrał głos w sesji poświęconej roli partii politycznych w rozwoju demokracji. Swoje wystąpienie poprzedził oświadczeniem w sprawie zamordowanej niedawno opozycyjnej dziennikarki "Nowej Gaziety" Anny Politkowskiej. Wyraził przekonanie, iż zbrodnia ta zostanie wyjaśniona, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Marszałek Borusewicz powiedział: "chciałbym dołączyć do tego, co przede mną mówili przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rene van der Linden i sekretarz RE Terry Davis, a co dotyczyło zbrodni dokonanej na Annie Politkowskiej. Zbrodnia ta wstrząsnęła Polską, mną osobiście. Mam nadzieję, że zostanie wyjaśniona do końca, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności".

B. Borusewicz powiedział, że należy do pokolenia, które wie jak trudna jest droga do odbudowania demokratycznego państwa. "Społeczeństwo w moim kraju pokonało bierność i apatię wielkim zrywem ruchu "Solidarności", po latach wysiłków i ofiar. Jednakże tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i sprawnego demokratycznego systemu rządzenia wymaga wciąż ogromnej pracy i wrażliwości na głos obywateli, a także czujności wobec tendencji do patologii".

Według marszałka w nowoczesnej demokracji budowane są w Europie dwa jej filary: partie polityczne i struktury społeczeństwa obywatelskiego. "Partie polityczne są głównymi podmiotami reprezentacji demokratycznej i w ramach uprawnień parlamentarnych obciążone są odpowiedzialnością za sprawowanie władzy w naszych krajach. Z drugiej strony - coraz większe znaczenie przypisuje się społeczeństwu obywatelskiemu w procesie reprezentacji interesów i opinii naszych obywateli." - powiedział marszałek. Dodał, że społeczeństwo obywatelskie nie jest uwikłane w trudności sprawowania władzy. W opinii marszałka Europa powinna zatem rozwinąć model współpracy tych dwóch filarów nowoczesnego procesu demokratycznego. Marszałek w tym procesie widzi dużą rolę do odegrania dla Rady Europy, która jest autorytetem i promotorem demokracji i dla Forum Przyszłości Demokracji.

Praktycznym krokiem realizacji tej idei może być opracowanie "kodeksu dobrych praktyk" dla europejskich partii politycznych i "kodeksu dobrych praktyk" dla całokształtu uczestnictwa obywatelskiego.

Według marszałka problemy, które nurtują obywateli w stosunku do roli partii politycznych to m.in. przyczyna niskiego udziału obywateli w wyborach do parlamentów i władz lokalnych. Obywatele zastanawiają się w jakim stopniu partie i ich polityczne działania reprezentują interesy i oczekiwania obywateli, jakie są przyczyny popularności, radykalizmu i populizmu w programach niektórych partii.

Marszałek na zakończenie wskazał na konieczność pomocy Białorusi. Podkreślił, że Rada Europy uruchomiła już wiele programów służących konsolidacji demokracji, adresowanych do całego społeczeństwa Białorusi. Dodał, że Polska je współfinansuje. Przypomniał, stwierdzenie III Szczytu Rady Europy "wszyscy oczekujemy dnia, kiedy Białoruś będzie mogła stać się członkiem Rady Europy".

Rosja zorganizowała spotkanie Forum, jako kluczowe przedsięwzięcie w ramach swojego przewodnictwa w Radzie Europy. Gospodarzem była Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej. Zaproszenia do udziału w Forum wystosowane zostały do kierownictw wszystkich partii politycznych 46 państw członkowskich Rady Europy, do ministrów spraw zagranicznych państw RE do wybranych organizacji pozarządowych z państw RE, a także z Białorusi.

Pierwsze Forum Przyszłości Demokracji odbyło się w minionym roku w Warszawie. Powołanie tego Forum, jako nowego instrumentu Rady Europy było jedną z głównych decyzji III Szczytu RE, gdy Radzie przewodniczyła Polska. Forum jest platformą debaty pomiędzy wszystkimi partnerami procesu demokratycznego.

Opracowano w Dziale Prasowym

A.Leicht