Udział Marszałka Senatu w spotkaniu przewodniczących parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

13 listopada 2004 r. marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w Koszycach na Słowacji w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Jedną z omawianych spraw był System Informacyjny Schengen. Marszałek Bogdan Borusewicz w swym wystąpieniu podkreślił, że poszerzenie obszaru Schengen to projekt o charakterze politycznym. "Utrzymanie pierwotnego terminu zniesienia kontroli granicznej jesienią 2007 r. ma znaczenie polityczne i decyzja w tej sprawie powinna być obecnie przede wszystkim w tym kontekście podejmowana. I do tego rozstrzygnięcia powinny być dalej dopasowane właściwe rozwiązania techniczne" - stwierdził marszałek

Marszałek Borusewicz podkreślił, że propozycja przedstawiona przez Portugalię w zakresie systemu przejściowego SIS I++ jest bardzo interesującym rozwiązaniem. Pozwala utrzymać rok 2007 jako termin pełnego rozszerzenia obszaru Schengen. W październiku ocenę tę potwierdzili eksperci techniczni obecni na spotkaniu w Lizbonie. Jednocześnie jest to propozycja, której realizacja nie będzie wymagała bardzo wysokich nakładów finansowych. Ponadto możliwe będzie jej wdrażanie równolegle z systemem SIS II.

"Od stycznia do października 2006 r. przeprowadzona została - zgodnie z harmonogramem - ewaluacja Schengen we wszystkich obszarach z wyjątkiem teleinformatycznego. Wiązało się to z zaangażowaniem znaczących środków po stronie Polski i innych państw członkowskich. W związku z tym Rada powinna teraz podjąć decyzję potwierdzającą zamkniecie ewaluacji Schengen we wszystkich, w których była prowadzona, obszarach" - podkreślił marszałek.

Reasumując marszałek Borusewicz stwierdził, że Polska będzie aktywnie wspierać wszelkie działania zmierzające do likwidacji opóźnień w budowie centralnej jednostki SIS II. Jeżeli opóźnienia te wykluczą możliwości rozszerzenia strefy Schengen w 2007 r. w oparciu o SIS II, to polska włączy się do realizacji ww. inicjatywy portrugalskiej SIS I++. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to oznaczało szybsze zniesienie wewnętrznych kontroli aniżeli w ramach pozostałych opcji.

Omawiając współpracę najwyższych organów ustawodawczych państw GW, marszałek zaproponował włączenie do współpracy Komisje UE Senatu RP i Senatu Czech. Zdaniem marszałka spotkania przewodniczących parlamentów państw GW powinny odbywać się 2 razy w roku. Przewodniczyć spotkaniom powinna ta strona, która obecnie przewodniczy Grupie. Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował, by najbliższe spotkanie było poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu.

Uczestnicy trzeciego spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali deklaracje następującej treści:

Deklaracja końcowa

w sprawie zagrożeń związanych z możliwym opóźnieniem poszerzenia
obszaru Schengen o nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej,

Koszyce (Słowacja), 13 listopada 2006 r.

Przewodniczący Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej:

- Kierując się intencją konsekwentnego pogłębiania integracji Unii Europejskiej w jej podstawowych obszarach,

- Zauważając, że w przyjętym w listpadzie 2004 r. Programie Haskim, Rada Europejska wezwała Radę, Komisję i Państwa Członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu poszerzenia obszaru Schengen o nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej w 2007 r.;

- Zwracając uwagę, że w czerwcu 2006 r. Rada Europejska potwierdziła iż poszerzenie obszaru Schengen nastąpić powinno zgodnie z programem haskim w 2007 r., pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania niezbędne do zastosowania dorobku Schengen;

- Mając na uwadze symboliczne i praktyczne znaczenie jakie ma dla obywateli krajów Grupy Wyszehradzkiej zniesienie granic w ramach Unii Europejskiej oraz zagrożenie dla wiarygodności Unii Europejskiej w oczach tych obywateli, gdyby tak ważne jej zobowiązanie miało zostać odwleczone w czasie; w sytuacji gdy data przystąpienia tych krajów została wyznaczona na październik 2007.

1. Wyrażają przekonanie, że pierwotna data wejścia nowych Państw Członkowskich do obszaru Schengen musi zostać utrzymana;

2. Wzywają Komisję Europejską do przekazania pełnej i przejrzystej informacji oraz analiz przedstawiających stan wdrażania centralnego projektu SIS II, z uwzględnieniem wiadomości o przyczynach ewentualnych opóźnień implementacji tego projektu;

3. Wzywają Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej do podjęcia kroków w celu zapewnienia realizacji przewidzianego w Programie Haskim i potwierdzonego przez Radę Europejską w czerwcu 2006 r. harmonogramu włączenia nowych państw członkowskich, które spełniły wszystkie określone wymagania, do obszaru Schengen.

Przewodniczący upoważniają Przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej do przekazania niniejszej deklaracji, razem z nazwiskami sygnatariuszy, Przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Parlamentów Austrii i Słowenii - uczestników spotkania Partnerstwa Regionalnego w Wiedniu (23-24 listopada br.) oraz Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC).

 

Opr. w Dziale Prasowym