Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński uczestniczył w Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Partnerstwa Regionalnego

Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński uczestniczył w dniach 23 - 24 listopada 2006 r. w Wiedniu w VII Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Partnerstwa Regionalnego. Rozmawiano m.in. o zakończeniu procesu rozszerzenia UE i przystąpieniu do obszaru Schengen i strefy euro, a także o polityce zagranicznej UE dotyczącej energetyki.

Wicemarszałek mówił nt. polityki zagranicznej Unii Europejskiej dotyczącej energetyki. Podkreślił, że kwestie zewnętrznej polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego są jednym z głównych tematów w aktualnej debacie europejskiej i jednym z największych wyzwań dla naszej współpracy i solidarności w Unii.

"Bez bezpiecznych dostaw nośników energii trudno nie tylko o bezpieczeństwo narodowe, ale w ogóle o normalne funkcjonowanie poszczególnych państw i Unii jako całości. We współczesnym świecie każde zakłócenie na tym polu oznacza w praktyce destabilizację społeczną. Istnieją państwa, takie jak na przykład Białoruś, nadal w dużym stopniu sponsorowane przez tanie dostawy surowców. Z drugiej strony widzimy takie państwa jak Ukraina, Gruzja czy Azerbejdżan, które stały się obiektem szantażu" - powiedział Płażyński. Dodał, że rurociąg bałtycki, który Rosja buduje do Niemiec to przykład działań zmierzających do dekompozycji Unii Europejskiej. "Niektóre kraje uzależnione są na co dzień od dostaw z Rosji i wszystkie nasze kraje mają taki charakter. Jesteśmy omijani przez budowę gazociągu, który ma dać możliwość utrzymywania niezakłóconych stosunków z wybranymi partnerami w warunkach możliwej destabilizacji z innymi" - zaznaczył.

Zdaniem wicemarszałka takie praktyki powinny spotykać się ze wspólną reakcją Unii Europejskiej i wspólnymi ocenami.

Przypomniał, że Polska proponowała utworzenie międzyrządowego mechanizmu reagowania kryzysowego, opartego o solidarność pomiędzy krajami członkowskimi. Według wicemarszałka postulowana liberalizacja rynków i tworzenie nowych połączeń ułatwiających handel energią w obszarze UE oznacza również większe niż dotychczas otwarcie rynku UE na energię i jej nośniki z państw nie będących członkami UE. Dzięki temu ułatwiona jest penetracja rynku UE przez firmy pozaunijne. Stąd niezwykle istotne jest, by dokonująca się liberalizacja była symetryczna, to znaczy by promowane były takie rozwiązania, które zabezpieczają interesy wszystkich państw członkowskich, a nie tylko tych, których pozycja w odniesieniu do handlu energią jest rynkowo silniejsza oraz by państwa będące dostawcami zewnętrznymi dla UE nośników energii respektowały zapisy Europejskiej Karty Energetycznej, w tym protokołu tranzytowego.

Maciej Płażyński zaapelował o współpracę dla wspólnego bezpieczeństwa, obliczoną nie na polskie doraźne korzyści, choć Polska wierzy, że w solidarnej Europie liczą się potrzeby każdego kraju.

Przewodnicząca Rady Narodowej Austrii Barbara Prammer podsumowując spotkanie przypomniała, że współpraca między parlamentami Partnerstwa Regionalnego została zapoczątkowana w roku 2003 w związku z perspektywą rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym kontekście przewodniczący parlamentów za szczególne zadanie uważają zapewnienie dokończenia poszerzenia UE o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W związku z tym przewodniczący parlamentów przedyskutowali nieodwołalne poszerzenie obszaru Schengen i strefy euro.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z deklaracją Grupy Wyszehradzkiej w sprawie poszerzenia obszaru Schengen. Stwierdzili, że warunki przystąpienia do obszaru Schengen w zaplanowanym terminie w październiku 2007 r. muszą zostać stworzone zarówno po stronie Komisji Europejskiej, poprzez uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen, jak i po stronie państw członkowskich poprzez spełnienie wszystkich wymagań dorobku prawnego Schengen.

Uczestnicy konferencji przedyskutowali stan przygotowań do przystąpienia do strefy euro. Przywitali z zadowoleniem fakt przystąpienia Słowenii do tej strefy zgodnie z planem 1 stycznia 2007 r. i z zadowoleniem powitali fakt, że Republika Czeska, Węgry, Polska i Słowacja również wprowadzą euro jako swoją walutę po spełnieniu kryteriów konwergencji.

Z inicjatywy marszałka polskiego Sejmu przedyskutowano zagraniczną politykę UE w zakresie energetyki. Przewodniczący parlamentów wyrazili poparcie dla priorytetów określonych w celu zapewnienia trwałego, konkurencyjnego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię, dokończenia wewnętrznego europejskiego rynku elektryczności i gazu, zwiększenia solidarności pomiędzy państwami członkowskimi w razie barków w zaopatrzeniu, bardziej trwałej, wydajnej i zdywersyfikowanej struktury dostaw energii, kompleksowego podejścia do wyzwania jakie stwarza zmiana klimatu poprzez poprawę wydajności energetycznej i zwiększenie zużycia odnawialnych źródeł energii, strategicznego planu dla Europy w zakresie technologii energetycznych i wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej.

Przewodniczący doszli do wniosku, że musi być kontynuowana współpraca w ramach Konferencji komisji ds. europejskich i wspólnotowych parlamentów UE w zakresie recenzowania projektów unijnych tak, by umożliwić rozwój uczestnictwa parlamentów narodowych w sprawach UE.

Opr. w Dziale Prasowym - al