Spotkanie marszałka Senatu RP z Korpusem Dyplomatycznym

30 stycznia 2007 r. odbyło się już drugie w VI kadencji spotkanie Marszałka Senatu RP z Korpusem Dyplomatycznym.

W imieniu zebranych w Senacie RP dyplomatów wystąpił dziekana Korpusu Dyplomatycznego, abp. Józefa Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski. Abp J. Kowalczyk podkreślił, znaczenie Senatu RP w stanowieniu prawa. "Polska, członek struktur Unii Europejskiej, oczekuje od władzy ustawodawczej przejrzystych, prostych, jasnych i dobrych norm prawa stanowionego, które będą mogły ułatwić życie całym wspólnotom i pojedynczym ludziom, gwarantując w sposób normatywny ich prawa, a także ich obowiązki. Jakże wielka odpowiedzialność stoi przed Posłami i Senatorami RP. Tu nie może być mowy o zaniedbaniach, deformacji zawodowej, o braku profesjonalizmu, bo jeśli tak by się stało, to odczują to nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwo. Praca Senatu jest ogromnie ważną służbą każdemu człowiekowi i całemu społeczeństwu" - powiedział abp. Kowalczyk.

Nuncjusz podkreślił, że Korpus Dyplomatyczny z szacunkiem patrzy na prace Senatu RP i dostrzega wielki wysiłek, jaki Senat wkłada w tworzenie prawa.

"Praca Senatu ma przyczyniać się do umacniania pokoju przez normy prawa stanowionego, broniącego godności osoby ludzkiej, artykułując jego prawa i obowiązki. Tworzy w ten sposób dobre perspektywy dla rozwoju integralnego humanizmu" - stwierdził abp. Kowalczyk.

Witając gości Senatu, marszałek Bogdan Borusewicz szczególnie serdeczne słowa skierował do przedstawicieli nowych członków Unii Europejskiej, a także państw kandydujących. Jednocześnie przypomniał, że dobiega już trzeci rok polskiej obecności w Unii. Zdaniem marszałka, zjednoczona Europa gwarantuje najlepsze perspektywy trwania i rozwoju polskości, a członkostwo przynosi nam wymierne korzyści. Polska jest dobrym wzorem pod względem absorpcji unijnych funduszy. Stanowisko polskiego społeczeństwa wydaje się jednoznacznie proeuropejskie.

Marszałek podkreślił, że dzięki członkostwu w Unii uczestniczymy w dialogu globalnym, ale mamy również świadomość potrzeby wzmacniania Unii w jej kontaktach zewnętrznych, chcemy też przyczyniać się do wzrostu zdolności integracyjnych Unii.

Marszałek poinformował o grudniowej ważnej wizycie przewodniczącego niemieckiego Bundesratu w Polsce na zaproszenie Senatu RP. Wnioski z przeprowadzonych wówczas rozmów, to konieczność ożywienia kontaktów polsko-niemieckich, zwłaszcza w wymiarze parlamentarnym, jak i wzmocnienie Unii tak, aby w sprawach zewnętrznych wspólna Europa mówiła jednym głosem, w szczególności w odniesieniu do polityki wschodniej, energetycznej, jak i handlowej.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Senat przywiązuje dużą wagę do kontaktów regionalnych, w tym zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej. "W listopadzie w Koszycach, podczas spotkania przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej poświęconego poszerzeniu strefy Schengen postanowiliśmy, że będziemy spotykać się dwa razy w roku w kraju sprawującym prezydencję. W tym roku będzie to Bratysława, co jest tym ważniejsze, że słowacka Rada Narodowa przewodniczy także wymiarowi parlamentarnemu całej Unii Europejskiej. W październiku uczestniczyłem w Budapeszcie w obchodach 50 rocznicy Powstania Węgierskiego. Wkrótce będziemy gościć w Polsce przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej.

Od tego roku senatorowie uczestniczą w spotkaniach komisji ds. europejskich Grupy Wyszehradzkiej. Z kolei w kwietniu w Gdańsku nasza Komisja Spraw Unii Europejskiej będzie gospodarzem takiego spotkania w gronie państw bałtyckich.

W ciągu minionego roku dwukrotnie przebywałem z wizytą oficjalną na Litwie. Z wizytą w Polsce przebywał przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy oraz wiceprzewodniczący litewskiego Seimasu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy" - powiedział marszałek B. Borusewicz.

Zdaniem marszałka, współpraca międzyparlamentarna jest w Unii wartością samą w sobie. Jest to niekontestowana część Traktatu Konstytucyjnego. W związku z tym Senat RP pozytywnie odbiera realizację decyzji Komisji Europejskiej o nawiązaniu bezpośredniego dialogu z parlamentami narodowymi ws. oceny nowych wspólnotowych propozycji legislacyjnych.

"Unia Europejska nie może rozszerzać się bez końca, tym nie mniej uważamy, że poszerzenie na południe nie powinno być ostatnim. Reforma instytucjonalna i negocjacje akcesyjne potrzebne są po to, aby obietnica członkostwa mogła odzyskać dawny blask i ponownie stać się instrumentem oddziaływania Unii w skali globalnej. Polska wspiera aspiracje Turcji, która jako nasz sprawdzony sojusznik i partner powinna być przyciągana i umacniana w jej determinacji. Już dziś Europejska Polityka Sąsiedztwa obejmuje państwa Kaukazu. Nasze horyzonty powinny sięgać dalej" - stwierdził marszałek Borusewicz.

Marszałek poinformował, że podczas spotkania w październiku 2006 r., w Moskwie z przewodniczącym Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej obie strony dostrzegły potrzebę ściślejszej współpracy między parlamentarzystami Polski i Rosji. Do podobnych wniosków doprowadziła rozmowa z przewodniczącym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.

"Uznaliśmy, że dyplomacja parlamentarna ma istotne znaczenie jako wzbogacenie kontaktów międzypaństwowych na szczeblu rządowym. Kontakty międzyparlamentarne powinny odbywać się nie tylko na szczeblu przewodniczących izb, ale też na szczeblach komisji i grup parlamentarnych, które umożliwiają rozwijanie współpracy dwustronnej w konkretnych obszarach - powiedział marszałek.

Zdaniem marszałka, dyplomacja parlamentarna odgrywa dużą rolę na wschód od obecnych granic Unii Europejskiej, budując pomosty między Unią a jej sąsiadami oraz Europą i nowymi krajami Azji Środkowej. "Naszą pozycję w Unii Europejskiej chcemy budować na jakości naszych otwartych relacji ze światem, któremu możemy zaproponować nasze doświadczenie w zakresie cywilizacyjnej transformacji i pokojowego rozwiązywania konfliktów" - stwierdził marszałek.

Polska - jak podkreślił marszałek B. Borusewicz - duże nadzieje wiąże z prezydencją niemiecką w Unii Europejskiej. Liczymy, że w tym półroczu polityka wschodnia Unii nabierze większej dynamiki, jak też zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne wszystkich państw członkowskich Unii.

Zdaniem marszałka Bogdana Borusewicza, szansą na odegranie przez Polskę kluczowej roli w debacie nad przyszłością Europy będzie z naszej strony zdecydowana obrona interesu całej Wspólnoty.