Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

13 marca 2007 r. zebrała się w Senacie Polonijna Rada Konsultacyjna utworzona przy Urzędzie Marszałka Senatu RP dla wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, m.in. na temat projektów aktów prawnych dotyczących Polonii oraz działań Senatu w sprawach polskiej diaspory. Rada obradowała w następującym składzie: Stanisław Łuciw - prezes Związku Polaków w Argentynie, Janusz Rygielski - przewodniczący Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, Helena Miziniak - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz. A. Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Andżelika Borys - prezes Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa - prezes Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

Obradom przewodniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz; uczestniczyli w nich także: wicemarszałek Maciej Płażyński, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Ryszard Bender oraz wiceprzewodniczący tej Komisji senatorowie Dorota Arciszewska-Mielczyk i Andrzej Person.

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Marszałek Borusewicz podziękował Helenie Miziniak za dotychczasową działalność oraz wkład w prace Rady Konsultacyjnej, budowanie więzi między Polakami na całym świecie.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu, Romuald Łanczkowski przedstawił strategię i kierunki działań Senatu, dotyczące opieki nad Polonią i Polakami za Granicą. Poinformował, iż w roku 2007 wydatki z budżetu Senatu na wspieranie Poloni i Polaków za granicą wzrosną w porównaniu z rokiem ubiegłym o 46,2 proc. i wyniosą 75 mln złotych. Z tego 60 mln przeznaczy się na działalność programową, a 15 mln zł - na inwestycje. O dotacje z budżetu Senatu na realizację zadań programowych ubiegało się 88 organizacji pozarządowych. O środki finansowe na cele inwestycyjne wystąpiło 5 organizacji. Najwięcej wniosków dotyczyło realizacji zadań związanych z oświatą.

R. Łanczkowski przedstawił też kierunki działań i priorytety, jakie wyznaczył Senat - w porozumieniu z Radą Konsultacyjną - na rok 2007.

Sekretarz stanu w MSZ Paweł Kowal omówił strategię działań resortu wobec Polonii i Polaków za Granicą w 2007 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowej fali migracyjnej do krajów UE oraz sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.

Doradca PRM ds. Polonii i Polaków za Granicą Michał Dworczyk omówił stan prac legislacyjnych nad pakietem ustaw polonijnych, przygotowywanych przez Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą. Przedstawił stan prac nad Kartą Polaka, ustawą o obywatelstwie, zmianami w ordynacji wyborczej, sprawami związanymi z repatriacją.

Ksiądz biskup Ryszard Karpiński - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków za Granicą zaprezentował działalność Polskiej Misji Katolickiej w polskiej diasporze.

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Członkowie Rady Konsultacyjnej podkreślali znaczenie i potrzebę szybkiego uchwalenia ustaw dotyczących Polonii, zwłaszcza Karty Polaka, która dla wielu, będzie dokumentem przynależności do narodu polskiego. Andżelika Borys przedstawiła sytuacje rodaków na Białorusi. Problemy organizacji mniejszości polskiej na Ukrainie omówiła Emilia Chmielowska. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie zaapelowała do Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej o pomoc w negocjacjach i rozwiązaniu spraw spornych między organizacjami skupiającymi polską mniejszość a władzami ukraińskimi. Problemy polskiej migracji zarobkowej i pomoc jaką świadczą organizacje polonijne na rzecz tej grupy przedstawiła Helena Miziniak.

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Strategie resortu wobec Polonii i Polaków za Granicą omówili też przedstawiciele ministerstw: Edukacji Narodowej, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych. Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski przedstawił program III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się we wrześniu, w polskim parlamencie w Warszawie.

Podsumowując obrady marszałek Bogdan Borusewicz poinformował, że środki przekazywane z różnych źródeł na pomoc Polonii i Polakom za Granicą sięgają 215 mln zł. Zdaniem marszałka, nie jest problemem fakt, iż tę samą grupę zadań ma w swoim zakresie kilka resortów, rzecz tylko w tym, by te działania były koordynowane. W ocenie marszałka współpraca z resortami, zespołem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Senatem jest dobra. Senat VI kadencji stworzył nowy harmonogram przyznawania dotacji. Opracowano racjonalny model analizy wniosków i podejmowania decyzji, co usprawni przekazywanie środków. Marszałek wysoko ocenił współpracę Senatu ze środowiskami polonijnymi. Nie do przecenienia jest, zdaniem marszałka Borusewicza, praca Polskiej Misji Katolickiej i to zarówno w dawno zorganizowanych, jak i nowych środowiskach polonijnych. Marszałek wysoko ocenił program Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego celem jest taka edukacja dzieci nowej polskiej migracji zarobkowej, by mogły one po powrocie do kraju, bez problemów odnaleźć się w polskim systemie nauczania. Marszałek wysoko ocenił program MSZ pod hasłem: "Bliżej pracy, bliżej kraju", którego celem jest wsparanie nowej migracji. Za cenną uznał marszałek Borusewicz pracę Polonijnej Rady Konsultacyjnej i wyrażane przez nią opinię. A jak ważna jest dla naszego państwa polska diaspora, zdaniem marszałka, pokaże III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, którego organizacji podjęła się "Wspólnota Polska" i Senat RP.

Stanowisko Polonijnej Rady Konsultacyjnej po posiedzeniu 13 marca 2007 r. przedstawił Tadeusz Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Zawiera ono 6 następujących punktów:

  • Rada Konsultacyjna z głęboką satysfakcją przyjmuje wiadomość o znacznym wzroście nakładów na programowe i inwestycyjne zadania dla Polonii i Polaków za Granicą w roku 2007. Pragniemy podkreślić, że droga realizacji tych zadań poprzez organizacje pozarządowe uważamy za najwłaściwsze.
  • Stwierdzamy, że solidarne poparcie udzielone Andżelice Borys i Związkowi Polaków na Białorusi przez władze Rzeczypospolitej oraz organizacje polonijne na świecie, jest jedyną drogą prowadzącą do pełnej niezależnej działalności Związku na Białorusi. Widzimy konieczność konsekwentnego kontynuowania tego poparcia.
  • Uważamy, że robocza wersja raportu pt. "Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą" jest opracowaniem dalece niekompletnym i ferującym powierzchowne i często niesłuszne oceny i uogólnienia. Pragniemy podkreślić, że wymaga on poważnej korekty i szerokich uzupełnień oraz właściwie przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami polonijnymi.
  • Pragniemy podkreślić potrzebę, jak najrychlejszego sfinalizowania od dawna trwających prac legislacyjnych nad "Ustawami Polonijnymi". Uwzględnienie w nich uwag zgłaszanych przez środowiska polonijne uważamy za niezbędne.
  • Rada Konsultacyjna stwierdza, że w ostatnim okresie podjętych zostało przez władze polskie szereg działań związanych z nową falą emigracji polskiej do krajów Unii Europejskiej. Oceniamy bardzo wysoko rozwój tych działań, lecz uważamy je za daleko niewystarczające, zwłaszcza w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży oraz monitorowania dynamiki tego zjawiska.
  • Rada Konsultacyjna przyjmując informację Senatu RP i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na temat organizacji III Zjazdu Polonii i Polaków za Zagranicy pragnie wesprzeć poparcie dla wszystkich przedstawionych nam działań.

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej uczestniczyli też w inauguracji ogłoszonego z inicjatywy Senatu RP, "Roku Generała Władysława Andersa"

Opr. Dział Prasowy -mb