8. spotkanie przewodniczących parlamentów państw członkowskich Współpracy Regionalnej

18 kwietnia 2007 r. wicemarszałek Senatu RP Maciej Płażyński wziął udział w odbywającym się w Pradze ósmym spotkaniu przewodniczących parlamentów państw członkowskich Współpracy Regionalnej.

Podczas praskiego spotkania omawiano dwie sprawy: wspólną politykę rolną oraz naukę i badania jako przyszłość UE.

Wicemarszałek Maciej Płażyński uczestniczył w debacie na temat badań i nauki. W wystąpieniu podkreślił, że Polska z zadowoleniem przyjmuje uzgodnienia szefów państw i rządów, podjęte podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, dotyczące wzmacniania innowacyjności, intensyfikacji badań i usprawniania edukacji. Jak stwierdził wicemarszałek, wskazane w konkluzjach kwestie w pełni odzwierciedlają najważniejsze priorytety Polski w tym zakresie.

Wicemarszałek zapewnił, że strona polska popiera potrzebę podejmowania działań zmierzających m.in. do zwiększenia nakładów na badania i rozwój, transferu wiedzy i technologii, poprawy jakości kształcenia czy stymulowania rozwoju zasobów ludzkich i promowania mobilności "Na szczególne uznanie zasługują dwie kwestie: po pierwsze wskazanie konkretnych ram czasowych w odniesieniu do dalszych prac nad inicjatywą Europejskiego Instytutu Technologicznego oraz po drugie - uznanie za priorytet strategii w zakresie praw własności intelektualnej i ochrony patentowej, którą ma przedstawić Komisja Europejska. Pożądane byłoby, aby inicjatywa Komisji przyczyniła się do wyjścia z obecnego impasu i umożliwiła kontynuację prac nad patentem wspólnotowym" - stwierdził wicemarszałek.

Wicemarszałek Maciej Płażyński przypomniał, że koncepcja ustanowienia Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) pojawiła się wiosną 2005 r., jako odpowiedź na jedno z zasadniczych wyzwań, jakie musi podjąć Unia Europejska w kontekście realizacji Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w celu zniwelowania tzw. "luki innowacyjnej" pomiędzy Europą a gospodarkami głównych konkurentów. EIT ma stanowić tzw. trójkąt wiedzy (knowledge triangle), integrujący, wzmacniający i niwelujący istniejącą lukę między trzema sektorami: edukacji, nauki i innowacyjności, co - wraz z innymi inicjatywami na szczeblu UE - powinno umożliwić Europie skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi z potrzeby zapewnienia wzrostu konkurencyjności gospodarek UE w dobie globalizacji. Inicjatywa nie zakłada tworzenia nowego uniwersytetu w jednym, określonym miejscu, ale nowej instytucji dysponującej siecią wielu placówek, łączącej najlepsze zespoły i wydziały uniwersyteckie, działające w całej Europie w strategicznych dziedzinach.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, EIT ma być instytucją niezależną od władz państw członkowskich, posiadającą osobowość prawną i prowadzącą działalność spójną z aktywnością UE, w szczególności w zakresie innowacji, badań i edukacji.

Podstawą struktury EIT będą dwa poziomy: Rada Zarządzająca wraz z niewielką liczbą około 60 pracowników naukowych i pomocniczych (tzw. centrala EIT) oraz wspólnoty wiedzy i innowacji, działające w różnych miejscach Europy, prowadzące działalność w strategicznych obszarach interdyscyplinarnych.

Jeżeli Parlament Europejski i Rada przyjmą tekst rozporządzenia przed końcem 2007 r., EIT mógłby zacząć funkcjonować w 2008 r., zaś dwie pierwsze wspólnoty wiedzy i innowacji można byłoby utworzyć w 2010 r.

Polska - jako jedno z nielicznych państw - złożyła Komisji Europejskiej pisemną deklarację, informującą o zainteresowaniu lokalizacją EIT oraz stale podtrzymuje zainteresowanie pracami nad ostateczną formułą Instytutu. Wicemarszałek Płażyński zapewnił o gotowości środowisk naukowych w Polsce do zaangażowania się w tworzenie Wspólnot Wiedzy i Innowacji, składających się na EIT.

"Polska od samego początku popiera koncepcję utworzenia EIT i jest gotowa do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu wspólnot wiedzy, także na swoim terytorium. Ponadto Polska wyraża niezmiennie zainteresowanie umiejscowieniem części EIT na terenie kraju: w przypadku Rady Zarządzającej zaproponowano kandydaturę Wrocławia. Polska zainteresowana jest także umiejscowieniem na swoim terytorium jednej ze wspólnot wiedzy lub jej części np. poprzez włączenie zespołów naukowych do projektu" - powiedział wicemarszałek Maciej Płażyński.

Ponadto w środę 18 bm. w Pradze wicemarszałek Maciej Płażyński uczestniczył w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy podpisali porozumienie dotyczące instytucjonalizacji współpracy między parlamentami tych państw. W porozumieniu czytamy:

  1. Regularne spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, będą odbywać się raz w roku , jesienią - zazwyczaj w kraju sprawującym przewodnictwo w GW.
  2. Jeśli pojawi się pilna sprawa dotycząca wszystkich państw Grupy, każdy z przewodniczących ma prawo zwołać spotkanie nadzwyczajne.
  3. Współpraca na poziomie komisji parlamentarnych będzie odtąd kontynuowana na zasadzie spotkań zwoływanych ad hoc.
  4. Parlamenty państw Grupy Wyszechradzkiej popierają współpracę z parlamentami innych krajów zgodnie z programem GW i europejską polityką sąsiedzka.

Opr. Dział Prasowy