Wizyta przewodniczącego parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej

W dniach 20-23 maja br., na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, wizytę w Polsce złożył przewodniczący parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej Ogtay Asadov wraz z delegacją.

21 maja goście przebywali w Gdańsku, gdzie odbyli szereg spotkań. Delegacja została przyjęta przez wojewodę pomorskiego Piotra Karczewskiego oraz przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Goście spotkali się z zarządem koncernu naftowego "Lotos", zarządem Portu Gdańskiego i zarządem Naftoportu. Po południu złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Delegacji towarzyszył marszałek B. Borusewicz.

Po spotkaniu z przedstawicielami "Lotosu" marszałek Senatu powiedział dziennikarzom, że Polska jest zainteresowana dobrymi stosunkami gospodarczymi z Azerbejdżanem, zaznaczając jednocześnie, że stosunki polityczne są bardzo dobre.

Szef azerskiego parlamentu przypomniał, że niedawno w Krakowie obradował szczyt energetyczny, podczas którego odbyły się owocne rozmowy. Dotyczyły one m.in. planów importu ropy z kierunku południowo-wschodniego, przez Ukrainę do Polski i dalej w kierunku Niemiec oraz planów przedłużenia ropociągu Odessa-Brody do Gdańska. O. Asadov powiedział także, że zwiedzając firmę Lotos, zobaczył nowoczesny zakład, odpowiadający najwyższym standardom.

Prezes Lotosu Paweł Olechnowicz uznał, że w kontekście poszukiwań możliwości dostaw ropy naftowej z innych kierunków wizyta przedstawicieli parlamentu Azerbejdżanu jest obiecująca.

22 maja przewodniczącego O. Asadova przyjął marszałek B. Borusewicz. W spotkaniu uczestniczyła minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu.

Rozmowa dotyczyła współpracy parlamentarnej i politycznej, a także możliwości rozwoju stosunków gospodarczych.

Marszałek Senatu podkreślił, że Azerbejdżan jest bardzo ważnym partnerem Polski w rejonie Morza Kaspijskiego. Zaznaczył, iż stosunki między Polską a Azerbejdżanem rozwijają się dobrze, o czym świadczą liczne w ostatnim czasie spotkania przedstawicieli najwyższych władz i parlamentów obu państw.

Przewodniczący O. Asadov zaakcentował, że w ostatnim czasie zintensyfikowały się relacje między obu krajami. Dodał, że w nawiązaniu przyjacielskich stosunków duże znaczenie mają wizyty na najwyższym szczeblu.

Marszałek i przewodniczący zgodzili się, że szczyt energetyczny w Krakowie, w którym uczestniczył prezydent Azerbejdżanu, wbrew opiniom upowszechnianym przez niektóre media, osiągnął swój cel. Po tym szczycie będą następne spotkania.

Zdaniem przewodniczącego, otwierają się nowe pola do współpracy między obu krajami. Zachęcał polskich przedsiębiorców do inwestowania w Azerbejdżanie. Wskazywał na możliwości współpracy w sektorze energetycznym. W opinii O. Asadova, oba kraje mają olbrzymi potencjał, czego niestety nie odzwierciedlają stosunki gospodarcze.

Marszałek B. Borusewicz stwierdził, że Polska i Azerbejdżan mają wspólne interesy. Marszałek wyraził nadzieję, iż Azerbejdżan skorzysta z doświadczeń Polski wyniesionych z okresu integracji z UE. Zdaniem marszałka Senatu, ważne jest, by Azerbejdżan został objęty programem europejskiej polityki sąsiedztwa. Oznacza to, że Unia Europejska dostrzega wagę państw obszaru Morza Kaspijskiego. Dodał, że ma to niewątpliwie związek z rozszerzeniem UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Marszałek zaoferował zacieśnienie współpracy między parlamentami obu krajów, m.in. współpracę senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Podczas spotkania rozmawiano także o konflikcie w Górskim Karabachu. Zdaniem marszałka, rozwiązanie tego konfliktu może przyspieszyć rozszerzenie Unii Europejskiej.

Po spotkaniu obaj politycy odpowiadali na pytania dziennikarzy.

"Relacje między Polską a Azerbejdżanem są bardzo dobre. Chcielibyśmy, żeby były jeszcze lepsze, szczególnie w sferze gospodarczej, gdzie jest wiele do zrobienia" - powiedział marszałek Senatu.

Przewodniczący O. Asadov podkreślił, że poza współpracą parlamentarną, oba kraje powinny stworzyć bazę prawną, która pozwoli rozwinąć relacje gospodarcze między Warszawą a Baku. Jego zdaniem, obecnemu potencjałowi gospodarczemu obu krajów nie odpowiadają nasze stosunki gospodarcze i należy je zintensyfikować. Przypomniał jednocześnie, że w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce spotkania prezydentów Polski i Azerbejdżanu, a także rozmowy na szczeblu szefów dyplomacji, w czerwcu zaś z wizytą do Baku udaje się prezydent Lech Kaczyński.

Delegację Parlamentu Azerbejdżanu przyjął także premier Jarosław Kaczyński. Podczas rozmowy zadeklarowano wolę nieustannego pogłębiania dobrych relacji polsko-azerbejdżańskich.

Jak stwierdził premier - "Chcemy, by nasza współpraca była bliska i intensywna we wszystkich dziedzinach: począwszy od kultury, poprzez gospodarkę aż do polityki". Zauważył, że w ostatnim czasie kontakty przedstawicieli naszych krajów były bardzo częste. Przypomniał m.in. niedawne wizyty oficjalne prezydenta RP w Baku i prezydenta Azerbejdżanu na krakowskim szczycie energetycznym. Zdaniem premiera, bardzo ważną kwestią w naszych stosunkach jest doprowadzenie do jak najszybszej budowy korytarza transportowego dla surowców energetycznych z Azji Środkowej do Europy.

Prezes Rady Ministrów wyraził zadowolenie z coraz silniejszej pozycji Azerbejdżanu we Wspólnocie Niepodległych Państw oraz wskazał na rosnącą atrakcyjność gospodarczą tego kraju. W ocenie szefa rządu, możliwe są inwestycje polskiego kapitału w Azerbejdżanie, należy jedynie stworzyć ku temu podstawy prawne i zawrzeć odpowiednie umowy międzynarodowe między naszymi krajami. Przewodniczący O. Asadov zachęcał polskich przedsiębiorców do inwestowania w Azerbejdżanie. Zaznaczył także, że nasze kontakty gospodarcze będą w przyszłości poparte konkretnymi przedsięwzięciami. Azerbejdżan ma bowiem sprzyjający klimat inwestycyjny, i to nie tylko w sektorze naftowym. Jak stwierdził, Azerbejdżan jest też aktywnym uczestnikiem europejskiej polityki sąsiedztwa, a żołnierze z tego kraju pełnią służbę w Afganistanie i Iraku. Obaj politycy omawiali również ostatni szczyt energetyczny w Krakowie oraz bieżącą sytuację w Azerbejdżanie i rejonie Kaukazu.

22 maja z delegacją Parlamentu Republiki Azerbejdżanu spotkała się minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Podczas rozmowy omówiono stan i perspektywy rozwoju stosunków między oboma krajami, podkreślając, że są one bardzo dobre. Pozytywnie oceniono również szczyt energetyczny w Krakowie, w którym uczestniczył prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Minister A. Fotyga zapewniła też o polskim wsparciu dla Azerbejdżanu w jego aspiracjach do integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Tego samego dnia przewodniczącego O. Asadova przyjął marszałek Sejmu Ludwik Dorn. 23 maja przewodniczący Parlamentu Republiki Azerbejdżanu O. Asadov złożył wizytę prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące dwustronnej współpracy politycznej, energetycznej i kulturalnej. Rozmówcy pozytywnie ocenili wyniki krakowskiego spotkania w sprawie współpracy energetycznej, jak również podkreślili znaczenie grup współpracy parlamentarnej w umacnianiu wzajemnych stosunków. Prezydent L. Kaczyński zapewnił też o wsparciu Polski dla Azerbejdżanu w integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Podczas pobytu w Warszawie azerscy goście spotkali się również z ministrem gospodarki Piotrem Woźniakiem. Minister stwierdził, że współpraca z Azerbejdżanem układa się bardzo pomyślnie. Powinna być jak najszersza i nie chcemy, by ograniczała się tylko do zakupu surowców energetycznych - ropy i gazu. Minister zaznaczył, że liczy na dynamiczną współpracę polskich przedsiębiorstw z firmami azerskimi w różnych dziedzinach, na przykład w budownictwie czy konserwacji zabytków. W tym zakresie, jego zdaniem, ważna jest nie tylko działalność komisji międzyrządowych, ale także dynamizm samych przedsiębiorców. Przewodniczący O. Asadov wyraził zainteresowanie polskimi doświadczeniami w transformacji gospodarki. Podkreślił, że należy tworzyć ustawodawstwo ułatwiające międzynarodową wymianę handlową i gospodarczą, o czym rozmawiano m.in. podczas wizyty w Polsce.