14 czerwca 2007 r. Komisja Spraw Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie budowy Gazociągu Północnego. W przyjętym dokumencie senatorowie napisali:

Senat RP podczas debaty plenarnej nad projektem "Rocznej Strategii Politycznej Komisji Europejskiej na rok 2008" wyraził ogromne zainteresowanie umieszczeniem
w części dotyczącej polityki morskiej kwestii intensywnej ochrony zasobów żywych i dna morza. Na konieczność zajęcia się problemami ekologicznymi Morza Bałtyckiego wskazał przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP prof. Edmund Wittbrodt na spotkaniu COSAC w Berlinie 15 maja br., poświęconym "Rocznej Strategii Politycznej". W tym kontekście niepokój budzi projekt budowy Gazociągu Północnego na dnie Morza Bałtyckiego.

Wątpliwościom i obawom związanym z budową rurociągu dano wyraz w trakcie zorganizowanej z inicjatywy Senatu RP 28 maja br. międzynarodowej konferencji
pt. "Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego", z udziałem przedstawicieli parlamentów krajów nadbałtyckich. Podkreślono, że zagrożenia dotyczą wszystkich państw regionu, w tym 8 członków UE. Są one tym poważniejsze, że Bałtyk jest w wyjątkowym stopniu narażony na biodegradację: wymiana wód odbywa się w nim co 30-50 lat.

Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP pragnie zwrócić uwagę europejskiej opinii publicznej, tak wyczulonej na wszelkie zagrożenia środowiska naturalnego, nie tylko na ryzyko zatrucia Bałtyku bronią chemiczną z czasów II wojny światowej, ale także na poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Morski rurociąg jest narażony na awarie w większym stopniu niż lądowy, a także na ataki terrorystyczne.

Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP pragnie także zwrócić uwagę, że
w dyskusji nad Gazociągiem Północnym prawie nie mówi się o zastrzeżeniach natury prawnej. Jak wiadomo, Wspólnota stanowi porządek oparty na prawie, co oznacza, że ani państwa, ani instytucje nie mogą unikać kontroli legalności swojego postępowania, sprawowanej przez Trybunał Sprawiedliwości. W celu ochrony środowiska i zdrowia, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji wielokrotnie przywoływały zasadę przezorności, która jest jednym z aspektów zrównoważonego rozwoju w rozumienia prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Dzięki orzecznictwu do rangi zasady ogólnej prawa wspólnotowego urosła zasada dobrej administracji, na podstawie której można domagać się od Komisji podjęcia odpowiednich działań. Zagrożenia ekologiczne skłaniają do powołania się na tę zasadę.

W związku z powyższym Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP zwraca się do Komisji Europejskiej o włączenie do swoich działań, w trakcie realizacji Rocznej Strategii Politycznej na rok 2008, spraw dotyczących zagrożeń ekologicznych, które niesie projekt budowy Gazociągu Północnego na dnie Morza Bałtyckiego".