Uczestnicy XV Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych w Senacie

7 września 2007 r. wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński spotkał się z uczestnikami XV Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie i przedstawiciele Kancelarii Senatu.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że "praca w Senacie to doświadczenie współpracy z Polonią". Dodał, że w trakcie tej kadencji budżet na opiekę Senatu nad Polonią został podwojony. Wyraził nadzieję, że jeszcze w tej kadencji uda się zakończyć prace nad Kartą Polaka - najbardziej oczekiwaną, przez Polonię i Polaków za granicą, ustawą. Senat tej kadencji próbował się także zmierzyć ze zjawiskiem nowej emigracji - zapoczątkował ogólnopolską dyskusję na ten temat. Senat starał się wspierać Polaków wszędzie tam, gdzie tego potrzebowali. Szczególną troską otaczał Polaków z Białorusi, gdyż tam łamane są prawa człowieka i ograniczane możliwości działania organizacji polonijnych. Wicemarszałek wyraził przekonanie, że budżet na opiekę nad Polonią nie zostanie w przyszłym roku uszczuplony.

Witając dziennikarzy senator Andrzej Person wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą podkreślił, że Senat RP docenia ogromną rolę mediów polonijnych w ochronie dziedzictwa narodowego i zachowaniu tożsamości narodowej. Wyraził nadzieję, że wizyta w Polsce zachęci dziennikarzy do jeszcze większej aktywności. Zdaniem senatora Czesława Ryszki wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu dziennikarze polonijni, ludzie słowa, w sposób szczególny czują Polskę. Zawód dziennikarza to przygoda. Od umiejętności i pasji wykonywania tego zawodu zależy czy to co jest ważne dla dziennikarza staje się równie ważne dla czytelnika. W przypadku dziennikarzy polonijnych to przygoda polegająca m.in. na budowaniu i utrwalaniu polskich korzeni. "Chciałbym, żebyście o Polsce pisali dobrze, bo w Polsce dzieje się dobrze. Chciałbym abyście widzieli dobre rzeczy, bo zły to ptak, który swoje gniazdo kala" - mówił senator Ryszka.

W trakcie spotkania dziennikarze pytali o uprawnienia, jakie przyniesie Karta Polaka, o możliwości przekazywania i przechowywania archiwów polonijnych. Wskazywali na konieczność pracy placówek konsularnych z młodzieżą i dziećmi, a także na potrzebę reagowania na kłamstwa dotyczące Polski i Polaków. Szereg pytań dotyczyło też możliwości korzystania z pomocy przeznaczonej na opiekę nad Polonią.

Na zakończenie spotkania wicemarszałek Senatu wręczył Marii Mireckiej-Loryś medal senacki za szczególne zasługi w pracy na rzecz Polonii. Nagrodzona działaczka polonijna z Chicago była m.in. członkiem Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce, Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, organizowała wiele akcji pomocy Polakom na Wschodzie, od 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego.

W tegorocznym Forum bierze udział ok. 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata. Jest to największe przedsięwzięcie organizowane w kraju z udziałem dziennikarzy pracujących w polonijnych mediach. Celem Forum jest utrzymywanie więzi między środowiskami Polonii a krajem oraz promocja gospodarki, turystyki i kultury polskiej w świecie. Forum rozpoczęło się jak zwykle w Tarnowie. W tym roku dziennikarze poznają potencjał gospodarczy i atrakcje turystyczne Warszawy i województwa mazowieckiego.

Organizatorem Światowego Forum Mediów Polonijnych jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią. Patronat honorowy sprawuje marszałek Senatu RP, minister spraw zagranicznych oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Opracowano w Dziale Prasowym