Druk nr 47

17 grudnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.";

2) w art. 9 uchyla się ust. 5;

3) dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Art. 15b. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1 przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.

3. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Art. 15c. Do świadczenia rodzinnego określonego w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 3-5.";

4) dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art.22a. 1. Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

2. Do zapomogi, o której mowa w ust. 1 nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7.

3. Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.

4. W związku z urodzeniem się jednego dziecka, może być przyznana tylko jedna zapomoga.

5. Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy.";

5) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, 14-16 i 15b.".

 

Art. 2.

W wypadku podjęcia przez radę gminy uchwały przyznającej świadczenie określone w art. 1 pkt 4 lub podobne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, konieczne jest podjęcie nowej uchwały. Rada gminy może jednak określić w niej zakres osób uprawnionych w taki sposób, aby zapomogę otrzymały osoby, które byłyby uprawnione na podstawie uchwały poprzedniej.

 

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK


1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, i Nr 192, poz. 1963, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199 i Nr 233, poz. 1994.