Spis oświadczeń


I wreszcie oświadczenie w tym samym trybie, na zasadzie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i art. 49 ust. 4 regulaminu, skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zawierające wniosek interwencyjny i zapytanie w przedmiocie działań, jakie minister zamierza podjąć w sprawie rewindykacji na rzecz polskiego podmiotu, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, tytułu własności do działki gruntowej położonej w Paryżu na Wyspie Świętego Ludwika przy Quai d'Orleans nr 6, zabudowanej budynkiem pałacem - hotel particulier - w którym ma siedzibę Biblioteka Polska w Paryżu, oraz sprawie wpisu własności do odpowiedniej księgi wieczystej.

W załączeniu opinia prawna wskazująca na konieczność zajęcia stanowiska przez pana ministra sporządzona na zlecenie marszałka Senatu.

Składam ten dokument wraz z załącznikiem. Dziękuję bardzo.

Proszę oczywiście pana marszałka o podjęcie stosownych działań regulaminowych.


Spis oświadczeń