Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk

Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Wojciecha Jasińskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Składam oświadczenie dotyczące problemu stanu zaawansowania realizacji zwrotu ekwiwalentu dla przesiedleńców z byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

W ostatnich kilku tygodniach otrzymuję korespondencję od osób ubiegających się bezskutecznie o realizację swojego prawa do rekompensaty za tak zwane mienie zabużańskie, przysługujące im zgodnie z przepisami ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 169 poz. 1418).

Ustawa stanowi o rekompensacie w wysokości 20% w stosunku do pozostawionego mienia. Wypłaty rekompensat miały być realizowane sukcesywnie według kolejności przekazywania danych osób uprawnionych z rejestrów wojewódzkich do rejestru centralnego prowadzonego przez Pana Ministra. Wypłat w formie świadczeń pieniężnych na podstawie umowy z ministrem skarbu państwa ma dokonywać uprawnionym osobom Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapytuję: jakie są powody i jaka jest podstawa prawna tego, że Pan Minister planuje w bieżącym roku zrealizować rekompensaty tylko w stosunku do osób, których dane zostały przekazane z rejestrów wojewódzkich do rejestru centralnego w 2006 r., zważywszy że same urzędy wojewódzkie wielokrotnie nie przekazują pełnych informacji odnośnie do realizacji wniosków o ekwiwalent?

Dlaczego osoby, których dane przekazano w 2007 r., będą zmuszone czekać na wypłatę rekompensat najprawdopodobniej do końca 2008 r.?

Dlaczego w dobie komputerów nie można precyzyjnie wyliczyć z bankiem terminu wypłat?

Zapytuję: dlaczego osoby ubiegające się o realizację roszczenia muszą pokryć z własnych środków wysokie dla większości polskich emerytów koszty operatu szacunkowego?

I jeszcze pytanie kompleksowo traktujące przedmiotowe zagadnienie. Mając na uwadze - wyrażone w polskim orzecznictwie i doktrynie prawa międzynarodowego - stanowisko o niekonstytucyjności PKWN jako podmiotu zdolnego do zawierania umów międzypaństwowych, w tym przypadku z rządami Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Litewskiej SRR i Białoruskiej SRR, zapytuję: w jakim zakresie możliwe jest dochodzenie niezawinionych zobowiązań Skarbu Państwa suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej wobec Ukrainy, Litwy i Białorusi, tym bardziej że zgodnie z art. 32 umowy między Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z 1994 r. do stosunków prawnych dotyczących nieruchomości właściwe są prawo i sądy tego państwa, na którego terytorium nieruchomość jest położona?

Z poważaniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
senator RP
wiceprzewodnicząca Komisji
Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą

Do wiadomości minister spraw zagranicznych Anny Fotygi


Spis oświadczeń