Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Janinę Fetlińską,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie karmienia piersią (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie serwitutu połowu ryb w jeziorach przylegających do gruntów właścicieli na potrzeby własne (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu pomocy młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2), prokuratora generalnego w sprawie zmiany zapisów w ustawie. o udostępnianiu informacji gospodarczych i regulaminu zarządzania danymi Krajowego Rejestru Długów.
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zakażeń wirusem C zapalenia wątroby (HCV) (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wsparcia dla projektów informatyzacji SP ZOZ .
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nowelizacji ustawy o repatriacji Polaków z Kazachstanu (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie systemu bezpieczeństwa Polski.
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów i do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełnomocnika rządu do spraw kształtowania ustroju rolnego w sprawie płockich sadowników (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie unormowań problemu odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną.
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym publikowania oświadczeń majątkowych (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie modernizacji bazy laboratoryjnej (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź), środowiska (odpowiedź) i zdrowia (odpowiedź) w sprawie produkcji roślin genetycznie modyfikowanych,.
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź) i rolnictwa (odpowiedź) w sprawie rynku trzody chlewnej i produkcji biopaliw.
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: gospodarki (odpowiedź) i transportu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie multimedialnego muzeum w miasteczku Monte Cassino (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sportu (odpowiedź), kultury (odpowiedź) i spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie wykonania hymnu państwowego w trakcie zawodów w Titisee-Neustadt.

 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie przedstawionej przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej.
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) i ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie szkód spowodowane przez dziką zwierzynę.
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie skazanych w Libii bułgarskich pielęgniarek (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie w sprawie oskarżeń pod adresem arcybiskupa Stanisława Wielgusa (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wypadku drogowego (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do głównego lekarz weterynarii w sprawie nocnej pomocy weterynaryjnej.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera (odpowiedź), prezesa IPN (odpowiedź) oraz prezydenta Warszawy w sprawie inicjatywy budowy pomnika - centrum ofiar nazizmu niemieckiego w latach 1939-1945.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie utworzenia Instytutu Regionalizmu z siedzibą w Ciechanowie (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: zdrowia (odpowiedź) i edukacji (odpowiedź) dotyczące porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju programu "Szkoła promująca zdrowie".
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury (odpowiedź), prezydenta Warszawy i przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (odpowiedź) w sprawie wskazania miejsc, w którym mógłby stanąć pomnik Marii Wittek.
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie zbrodni dokonanej przez UB i NKWD.
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standaryzacji w domach pomocy społecznej (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki pomocnicze (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie orzeczenie sądu w sprawie A. G.

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie trudnej sytuacja na Mazowszu w finansowaniu świadczeń zdrowotnych zakładów opieki zdrowotnej (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: środowiska (odpowiedź) i transportu (odpowiedź) w sprawie alei wzdłuż dróg Warmii, Mazur, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Podlasia.
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek.
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź), zdrowia (odpowiedź) i pracy (odpowiedź) w sprawie stawek podatku VAT na podstawowe produkty higieniczne dla małych dzieci.
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie edukacji zdrowotnej (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: zdrowia (odpowiedź) i edukacji (odpowiedź) w sprawie kształcenia ratowników medycznych.
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie rozwoju rolnictwa ekologicznego (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i marszałka Sejmu w sprawie konwencji o ograniczaniu zdrowotnych skutków palenia tytoniu.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministrów: finansów (odpowiedź) i rolnictwa (odpowiedź) w sprawie stworzenia małym gospodarstwom rolnych warunków do rozwoju winiarstwa w Polsce.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie domów opieki społecznej (odpowiedź).