Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Michała Wojtczaka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z nowym okresem programowania Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2007-2013 ważnym elementem występującym w założeniach wsparcia finansowego jest poprawa stanu środowiska i krajobrazu. W Programie Operacyjnym "Rozwój obszarów wiejskich" występuje wiele działań związanych z leśnictwem i gospodarką leśną.

Proszę zatem Pana Ministra o informację na temat dwóch kwestii. Po pierwsze, czy zostały już opracowane procedury dla agencji płatniczej, dotyczące potencjalnych beneficjentów - właścicieli lasów, z uwzględnieniem wszystkich form własności? Jeżeli tak, proszę o ich, choćby skrótowe, opisanie.

Po drugie, jakie będą możliwości wsparcia finansowego różnorodnych funkcji lasów, na przykład ochronnych i społecznych, w ramach potencjalnych nowych funduszy europejskich?

Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak


Spis oświadczeń