Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Michała Wojtczaka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!

Ważnym składnikiem polskiego dziedzictwa przyrodniczego jest krajobraz. Jesteśmy zobowiązani chronić go tak samo, jak unikalne obszary leśne, zagrożone gatunki roślin czy zwierząt. Tymczasem polski krajobraz od lat ulega postępującej dewastacji, będącej w znacznej mierze skutkiem ludzkiej bezmyślności i krótkowzroczności.

Od ponad roku trwa systematyczna zagłada nieodłącznego elementu tego krajobrazu, jakim są aleje przydrożnych drzew. Dzieje się to w majestacie prawa, a uzasadnieniem tej szeroko zakrojonej akcji ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach. Cel rzeczywiście ważny, ale realizowany w najbardziej prymitywny sposób. W czasach, gdy dla ochrony migrujących żab buduje się specjalne przepusty pod autostradami, mosty buduje się w sposób niezagrażający przelatującym ptakom, a dla przeprowadzenia ważnej arterii projektuje się tunel pod puszczą, istnieją także techniczne możliwości  zapewnienia bezpieczeństwa na starych drogach, inne niż bezmyślna wycinka starych drzew, często cennych okazów przyrody. Jest to z pewnością trudniejsze i bardziej kosztowne, ale przecież unikalny charakter naszych dróg jest bezcenny.

Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana jako odpowiedzialnego za stan naszego naturalnego środowiska, a więc także polskiego krajobrazu, z następującymi pytaniami:

Czy ministerstwo środowiska dostrzega w prowadzonej wycince drzew zagrożenie dla naszego krajobrazu?

Czy wycinanie przydrożnych drzew jest w opinii ministerstwa usprawiedliwioną metodą poprawy bezpieczeństwa na drogach?

Czy zamierza Pan Minister podjąć działania zmierzające do zatrzymania tego procederu?

Czy możliwe jest wsparcie finansowe tych gospodarzy, którzy zechcą poprawić bezpieczeństwo w inny sposób, zachowując istniejący drzewostan?

Panie Ministrze, przydrożne drzewa wycinane są każdego dnia. Od chwili złożenie tego oświadczenia padły ich pewnie setki, a może tysiące. Znając Pańską, leśnika, troskę o stan naszego dziedzictwa przyrodniczego, jestem przekonany, że rozumie Pan, iż tej sprawy nie wolno odkładać na jutro, bo jutro może już być za późno.

Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak
senator RP


Spis oświadczeń