Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (11) z 1. Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w dniach 10 i 15 listopada 2005 r.

Porządek obrad

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Krzysztof Putra)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Bardzo proszę, pan senator...

(Głos z sali: Jeśli można...)

Proszę.

Senator Tadeusz Maćkała:

Ja mam sugestię, żebyśmy może zgłosili kandydatów do całego prezydium, nie tylko na przewodniczącego.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Jednym słowem, pan senator proponuje, żebyśmy rozszerzyli porządek obrad.

Jest już taka zasada, że na pierwszym posiedzeniu zgłasza się tylko kandydata na przewodniczącego, bo tylko i wyłącznie komisja ma prawo rekomendować Senatowi kandydata. I tylko do tego sprowadza się dzisiejsze posiedzenie.

Bardzo proszę, pan senator...

Senator Lesław Podkański:

...Podkański.

Ja zgłaszam wniosek przeciwny. Pierwsze posiedzenie związane jest tyko i wyłącznie z wyborem szefa. Później, po wyborze szefa, następuje konstytuanta na spotkaniu komisji - taka jest praktyka senacka - zwołanym już przez nowo wybranego przewodniczącego.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo dziękuję.

Rozstrzygnijmy to.

Jeśli można, chcę powiedzieć, że ja jestem osobą prowadzącą, ale jednocześnie jestem członkiem komisji. I nie wiem, czy nie ma w tym zakresie sprzeczności prawnej. Ja w ogóle prosiłbym, żeby Komisja Gospodarki Narodowej nie zamykała rozpoczętego dzisiaj posiedzenia i żeby w ogóle nie wybierała dzisiaj przewodniczącego, choć chyba prawnie będzie to niemożliwe. Tak?

Dyrektor Generalny Kancelarii Senatu Piotr Miszczuk:

Wówczas, Panie Marszałku, w ogóle nie wybralibyśmy przewodniczących komisji.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Jasne.

Bardzo proszę, pan senator Maćkała.

Senator Tadeusz Maćkała:

Ja powiem tak: jeżeli chodzi o kandydaturę, którą powinniśmy przedstawić Izbie, to mam wrażenie, że w sytuacji, kiedy jest to tak duża komisja, zakresem obejmująca działanie właściwie kilku dotychczasowych komisji, powinniśmy zastanowić się nad wybraniem osoby kompetentnej i merytorycznie przygotowanej do tego, aby prowadziła obrady takiej komisji, i rzeczywiście sugestia pana marszałka jest dość istotna, ażeby poważnie się zastanowić, kto to powinien być. Rozumiem jednak, że proceduralnie nie jest to możliwe, musimy dzisiaj wyłonić kandydata. Dobrze, dziękuję.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo proszę, pan senator Podkański, później pan senator Misiak.

Senator Lesław Podkański:

Ja zgłaszam wniosek formalny, żeby przyjąć i przegłosować porządek obrad, który zawiera jeden punkt.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Oczywiście pan senator ma rację. Tak jest, najpierw przegłosujemy zaproponowany porządek obrad.

Kto jest za tym, żeby porządek obrad został przyjęty, proszę o podniesienie ręki. (9)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Bardzo dziękuję.

Bardzo prosiłbym o zaprotokołowanie wyniku głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Powtórzymy głosowanie?

(Głos z sali: Tak.)

Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem porządku obrad? (14)

Proszę jeszcze trzymać ręce w górze...

Czy ktoś z państwa jest przeciw? (0)

Nie widzę głosujących przeciw.

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Nie widzę nikogo, kto wstrzymałby się od głosu.

Komisja przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Wobec tego bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Pan chciał jeszcze zabrać głos w sprawie formalnej, tak?

(Senator Tomasz Misiak: Tak.)

Pan senator Tomasz Misiak w sprawie formalnej.

Senator Tomasz Misiak:

Jeżeli, jak rozumiem, nie mamy w tej chwili możliwości przerwania posiedzenia komisji, to być może mamy możliwość zmiany czasu jej odbywania się, tak żeby odbyła się, nie wiem, za godzinę czy za dwie. I tak chyba nie wybierzemy wszystkich kandydatów od razu, bo posiedzenia komisji odbywają się w różnych terminach. Czy już głosujemy? To pytanie do państwa.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Szanowni Państwo, tak naprawdę zawsze możemy wszystko odłożyć, tylko nie wiem, czy to coś zmieni w procedowaniu.

(Senator Tomasz Misiak: Był wniosek pana marszałka, żeby jednak przełożyć, dlatego ja pytam.)

Ja uważałem i uważam nadal, że jest to bardzo ważna komisja, toczył się o to spór i sądziłem, że jest taka możliwość, aby Senat nie wybierał dzisiaj przewodniczącego komisji. Moim zdaniem proceduralnie jest to możliwe.

Jeśli proceduralnie nie jest to możliwe, to chciałbym wiedzieć, jakie paragrafy zabraniają procedowania polegającego na tym, żeby wybrać przewodniczących na następnym posiedzeniu Senatu. Wybiera się wszystkich na raz, tak?

(Głos z sali: Nie ma przeszkód.)

Jeśli nie ma przeszkód, to, proszę państwa, można byłoby nie wybierać szefa komisji na tym posiedzeniu Senatu.

Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Maćkała:

Tadeusz Maćkała.

Ja chciałbym zgłosić kandydata.

(Wicemarszałek Krzysztof Putra: A więc państwo chcecie procedować.)

Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Tomasza Misiaka, absolwenta Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Katolickiego Instytutu Zarządzania, twórcę firmy usługowej zajmującej się rynkiem pracy, który zatrudnia około dwudziestu pięciu tysięcy pracowników. Pan Tomasz Misiak jest laureatem wielu nagród i tytułów gospodarczych, wręczanych i nadawanych przez premiera i prezydenta, takich jak chociażby "Przedsiębiorca Roku 2003", "Teraz Polska", "Lider Biznesu" czy "Menedżer Jutra". Radny dwóch kadencji Rady Miejskiej Wrocławia, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych, członek Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, doskonale znający realia polskiej gospodarki, system podatkowy i mechanizmy rynkowe. Sprawny menedżer mogący połączyć praktykę zawodową z pracą w Senacie w celu kreowania optymalnego rozwoju gospodarczego w pracach komisji. Mogę mówić o nim w samych superlatywach. Jego praca w Komisji Gospodarki Komisji Inicjatyw Gospodarczych w Radzie Miejskiej Wrocławia to naprawdę bardzo sprawne prowadzenie obrad, miało miejsce dużo ciekawych inicjatywy uchwałodawczych Rady Miejskiej Wrocławiu. Słowem, wydaje mi się, że kandydat spełnia wszystkie możliwe kwalifikacje i wymogi do pełnienia funkcji przewodniczącego tak dużej komisji, która będzie poruszać tak wiele spraw i zagadnień dotyczących gospodarki naszego kraju. Dziękuję.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo dziękuję panu senatorowi.

Teraz proszę o zabranie głosu osobę, która może chce zgłosić innego kandydata.

Bardzo proszę, pan senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja chciałbym zgłosić kandydaturę pana Marka Waszkowiaka, a najlepiej poprosić pana senatora o przedstawieniu swojej osoby.

Senator Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Marek Waszkowiak, lat pięćdziesiąt jeden, doktor chemii. Byłem wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej Senatu w latach 1997-2001, prezydentem miasta Konina w latach 1990-1994. Prowadzę własną działalność i wykłady z prawa gospodarczego na prywatnych uczelniach.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Czy są inne zgłoszenia?

Bardzo proszę, pan senator Chmielewski.

Senator Jarosław Chmielewski:

Szanowni Państwo, Panie Marszałku, była propozycja, ażeby nie głosować teraz nad wyborem kandydata na przewodniczącego. Chciałbym, żebyśmy po prostu jeszcze ustosunkowali się do propozycji.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze inne wnioski?

(Senator Jarosław Chmielewski: Jest to po prostu wniosek formalny, tak aby nie głosować.)

Za chwilę będziemy proponowali rozstrzygnięcie, tylko ja bym prosił, żeby można było powiadomić wszystkich senatorów, tak aby mogli być na posiedzeniu tej komisji. Jest pewien rozgardiasz organizacyjny, więc nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Chciałbym, żeby przed głosowaniem można jeszcze było poprosić senatorów z różnych miejsc w kuluarach, czyli prosiłbym o trzyminutową przerwę organizacyjną.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Prawa fizyki wskazują jasno na to, że senatorowie nie mogą być w dwóch miejscach na raz. O to teraz chodzi.

(Głos z sali: Kto to ustalał?)

Bardzo przepraszam, nie podejmowałem w tym zakresie decyzji i nie będę doszukiwał się, kto to ustalił.

Ogłaszam trzyminutową przerwę organizacyjną.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Szanowni Państwo, kontynuujemy obrady.

Jest wniosek, żeby dzisiaj nie głosować, nie rekomendować kandydata na przewodniczącego.

Bardzo proszę, kto jest za tym, żeby dzisiaj nie wybierać, nie rekomendować Konwentowi Seniorów kandydata na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, tak aby to przełożyć, proszę o podniesienie ręki. (12)

Kto jest przeciw? (0)

Nie widzę głosujących przeciw.

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Dziękuję bardzo. Rozstrzygnęliśmy sprawę.

Wcześniej tego nie stwierdziłem, ale chciałem powiedzieć, że po zapoznaniu się z listą i po zliczeniu głosujących senatorów stwierdzam, iż komisja obradowała oczywiście przy wymaganym kworum.

Zamykam dzisiejszą część posiedzenia.

O następnej części posiedzenia będziecie państwo powiadomieni w stosownym czasie zgodnie z procedurami, z Regulaminem Senatu. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Wznawiam obrady pierwszego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji, które zostało przerwane w dniu 10 listopada 2005 r.

Przypomnę, że jedynym punktem porządku obrad posiedzenia jest wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Zostały zgłoszone dwie kandydatury na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej: pan senator Tomasz Misiak i pan senator Marek Waszkowiak.

Przypominam państwu senatorom, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie dwudziestu trzech senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej ośmiu senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów.

Czy są jeszcze inne kandydatury na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej? Nie widzę zgłoszeń.

Jeszcze raz zapytam, czy są inne kandydatury. Nie widzę zgłoszeń.

Teraz w kolejności zgłoszenia zapytam państwa senatorów, którzy zostali zgłoszeni, czy wyrażają zgodę.

Czy pan senator Tomasz Misiak wyraża zgodę?

Senator Tomasz Misiak:

Tak, wyrażam.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Marek Waszkowiak wyraża zgodę?

Senator Marek Waszkowiak:

Wyrażam.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że zostały zgłoszone kandydatury na przewodniczącego w osobach pana senatora Tomasza Misiaka i pana senatora Marka Waszkowiaka.

Przystępujemy do głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, pan senator Kogut, pan senator...

(Głos z sali: Łuczycki.)

...Łuczycki i...

(Głos z sali: I kolega.)

...pan senator Szmit.

Czy są inne kandydatury? Nie widzę zgłoszeń.

Kto jest za tym, aby był taki skład komisji skrutacyjnej? (18)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Jednogłośnie została powołana komisja do przeprowadzenia głosowania tajnego.

Stwierdzam, że w skład tej komisji wchodzą: pan senator Stanisław Kogut, pan senator Jerzy Szmit i pan senator Łuczycki.

Imię?

(Senator Andrzej Łuczycki: Andrzej.)

Andrzej Łuczycki.

Zarządzam pięciominutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Proszę o ukonstytuowanie się komisji i sprawne przeprowadzenie głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Wznawiamy obrady.

Proszę o zachowanie spokoju, tak żebyśmy mogli przeprowadzić głosowanie.

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych senatorów, kandydatów na przewodniczącego komisji.

Na karcie do głosowania przy nazwisku każdego kandydata znajduje się jedna kratka dająca możliwość głosowania za.

Karta do głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator na karcie postawi co najwyżej jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu.

Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny.

(Rozmowy na sali)

Bardzo prosiłbym o zachowanie spokoju.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o rozdanie kart do głosowania. To już zostało uczynione, tak?

Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania?

Bardzo proszę o oddawanie głosów.

Senator Stanisław Kogut:

Pierwsza pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Senator Przemysław Berent.

Żeby tylko ktoś nie głosował na dwie ręce.

(Wicemarszałek Krzysztof Putra: Nie ma takiej możliwości, żeby głosować na dwie ręce, bo głosujemy kartką, Panie Senatorze.)

Wiem, wiem.

Senator Adam Biela - nieobecny.

Senator Jarosław Chmielewski

(Głos z sali: Można ją wkładać oburącz.)

(Wicemarszałek Krzysztof Putra: Można wrzucać kartkę oburącz, to prawda.)

Senator Andrzej Gołaś

Senator Stanisław Kogut

Senator Bronisław Korfanty

Senator Jarosław Lasecki - nie ma go.

Senator Bogdan Lisiecki

Senator Andrzej Łuczycki

I jedziemy dalej:

Senator Marian Miłek

Senator Tomasz Misiak

Senator Mirosława Nykiel

Senator Andrzej Owczarek

Senator Lesław Podkański

Senator marszałek Krzysztof Putra

Senator Jerzy Szmit

Senator Jerzy Szymura

Senator Marek Waszkowiak

Senator Roman Wierzbicki

Senator Jacek Włosowicz

Dziękuję.

Trzeba ogłosić przerwę, Panie Marszałku, taką na papierosa.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Czy wszyscy państwo oddali już głosy?

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach komisji. Myślę, że wystarczy dziesięć minut.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

W głosowaniu tajnym nad wyborem spośród zgłoszonych senatorów - pan Tomasz Misiak, pan Marek Waszkowiak - kandydata na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oddano głosów osiemnaście, w tym głosów ważnych...

Przepraszam, ale popełniliście państwo błąd, bo napisaliście, że głosów nieważnych też jest osiemnaście.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest dokument, więc proszę komisję o sprostowanie i podpisy w tym miejscu, bo rozumiem, że głosy były ważne.

(Głos z sali: Tak, sekretarz pomylił się w pośpiechu.)

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: senator Andrzej Łuczycki, senator Stanisław Kogut - przewodniczący komisji, senator Jerzy Szmit, stwierdzają, że za wyborem senatora Tomasza Misiaka głosowało sześciu senatorów, za wyborem senatora Marka Waszkowiaka głosowało dwunastu senatorów.

W związku z wynikiem głosowania stwierdzam, że senator Marek Waszkowiak został kandydatem na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Warszawa, 15 listopada 2005 r.

Bardzo proszę, żeby wszyscy senatorowie z komisji skrutacyjnej podpisali się przy tej poprawce.

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pan senator Waszkowiak został kandydatem na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Panu senatorowi bardzo serdecznie gratuluję. (Oklaski)

Czy pan senator, kandydat na przewodniczącego komisji chciałby zabrać głos?

(Senator Marek Waszkowiak: Tak, krótko.)

Bardzo proszę.

Senator Marek Waszkowiak:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Chciałbym serdecznie podziękować za poparcie i wyrazić nadzieję, że uda nam się sprawnie i dobrze współpracować przez całą kadencję dla dobra naszego kraju. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa przedstawi kandydaturę pana senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

(Głos z sali: Przewodniczący komisji skrutacyjnej.)

Pan Stanisław Kogut? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 39)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów