Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (61) z 5. posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 21 grudnia 2005 r.

Porządek obrad

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek Waszkowiak)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

...poprawkami w ustawie - Prawo telekomunikacyjne, która w pewnym sensie jest konsekwencją już przyjętych poprawek.

Proszę państwa, chciałbym też, jako autor tej poprawki, wycofać poprawkę szóstą, ponieważ taka poprawka została już przegłosowana w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz w innych ustawach. Nie ma więc potrzeby ponownego głosowania nad tym.

Wycofuję poprawkę szóstą.

(Głos z sali: Trzeba zapytać, czy może ktoś chce przejąć poprawkę.)

Przepraszam, czy ktoś z państwa senatorów chce przejąć tę poprawkę? Nie? Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Nad poprawkami pierwszą i siódmą należy głosować łącznie. One są mojego autorstwa. O słowo komentarza poproszę Biuro Legislacyjne.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Te poprawki uwzględniają ustawę, nad którą państwo przed chwilą głosowali, czyli zmianę nazwy organu regulacyjnego z URTiP na UKE i przejęcie kompetencji należących wcześniej do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji właśnie przez prezesa tego UKE.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (10)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Przyjęliśmy te poprawki jednogłośnie.

Przystępujemy teraz do głosowania nad poprawką drugą, autorstwa Komisji Gospodarki Narodowej.

Proszę bardzo.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

To jest poprawka o charakterze porządkowym, chodzi tylko o prawidłowe odesłanie. Tak naprawdę zmienia się tylko ostatnie wyrazy, jak państwo widzicie: ust. 1 i ust. 2, obecnie jest tam: ust. 1 i ust. 3. W związku z tym, że uchylamy w ustawie ust. 3, trzeba też poprawić odesłanie.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? (10)

Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką trzecią, autorstwa pana senatora Szymury.

Czy mogę prosić o kilka słów komentarza?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Poprawka pana senatora Szymury ma na celu wyraźne wskazanie, jaki jest obowiązek operatora lub dostawcy usług, który zaprzestaje działalności.

Obowiązek ten, według poprawki pana senatora, polega na przekazaniu danych transmisyjnych, tych, do których przechowywania jest zobowiązany, innemu operatorowi lub dostawcy usług. Obecnie nie jest to takie precyzyjne, ponieważ, wedle zapisu w ustawie, obowiązek polega na zapewnieniu przechowywania tych danych przez tegoż operatora przejmującego.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Czy pani minister chce to skomentować? Nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska: Jeśli już ma być jakiś komentarz, to chodzi o to, aby to, co było poprzednio zapisane, było napisane w sposób wyraźny i czytelny.)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Jednogłośnie. Dziękuję bardzo

Przystępujemy do głosowania nad poprawką czwartą. Przyjęcie poprawki czwartej, autorstwa Komisji Gospodarki Narodowej, wyklucza głosowanie nad poprawką piątą, autorstwa pana senatora Szymury.

Proszę o komentarz do tych dwóch poprawek.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Poprawka piąta skreśla upoważnienie do wydania rozporządzenia przez ministra, który miałby określić zasady i tryb przechowywania danych transmisyjnych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność tych danych.

Poprawka alternatywna, autorstwa pana senatora Szymury, również usuwa to upoważnienie do wydania aktu normatywnego, a w zamian wprowadza pewną klauzulę, zgodnie z którą mają postępować operatorzy i dostawcy usług. Chodzi o to, żeby dołożyli oni szczególnych starań do przechowywania tych danych, żeby zapewnić bezpieczeństwo, poufność i ochronę interesów osób, których te dane dotyczą.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Pani Minister, proszę o komentarz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska:

Bardzo prosiłabym o wyjaśnienie, dlaczego te poprawki się wykluczają.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Gdyby te poprawki się nie wykluczały, funkcjonowałoby to tak, że byłoby i rozporządzenie, i klauzula, nakładająca ten obowiązek... Oczywiście, ja nie wiem, jaką pan senator ma intencję. Pan senator proponuje, żeby to było zamiast tego rozporządzenia, tylko taka klauzula, wobec tego...

(Ekspert Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Wacław Knopkiewicz: Panie Mecenasie, chodzi o to, że zdanie czwarte, jak rozumiem, nie może mieć jednocześnie dwóch różnych treści?)

Tak, o to chodzi. A i jedno, i drugie jest zdaniem czwartym.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Bardzo proszę, Pani Minister, jakieś pytania?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska: Nie, dziękuję.)

Dziękuję, głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Zatem nie głosujemy nad poprawką piątą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, poprawką piątą. Proszę państwa, poprawka szósta została wycofana, siódma została już przegłosowana.

Bardzo państwu dziękuję.

Kto był sprawozdawcą? Pan senator Szymura? Niechże pan będzie uprzejmy jeszcze raz być sprawozdawcą ustawy. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 13)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów