Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (64) z 6. posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej

w dniu 22 grudnia 2005 r.

Porządek obrad

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o Funduszu Kolejowym.

4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek Waszkowiak)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.

Mamy kworum, przystępujemy więc do punktu pierwszego, głosowania nad poprawkami związanymi z Prokuratorią Skarbu Państwa.

Proszą państwa, poprawki są dwie, ale duże. Pozwolę sobie wprowadzić taką kolejność: poprawka, komentarz Biura Legislacyjnego, komentarz pana ministra i komentarz pana pełnomocnika, głosowanie. Dobrze?

Pierwszy wniosek - o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jest to wniosek autorstwa Komisji Gospodarki Narodowej.

Czy mogę panów prosić o słowo komentarza?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Stępniewski:

Jeśli chodzi o nasz komentarz, to chciałbym w sprawie pierwszej poprawki powiedzieć...

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: "Bez poprawek", o ten fragment chodzi.)

Popieramy przyjęcie ustawy bez poprawek, jak najbardziej, jesteśmy za tym, żeby przyjąć ją w takim kształcie, jaki został zarekomendowany przez komisję na posiedzeniu senackim.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czy Biuro Legislacyjne chce dodać słowo komentarza?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Do tego wniosku nie.)

Dziękuję.

Proszę państwa, przystępujemy teraz do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? (12)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

W takim razie ustawa przechodzi bez poprawek.

A poprawki pana senatora Lisieckiego polecamy uwadze pana ministra i pana pełnomocnika w dalszym działaniu, które nastąpi, jak mówiliście panowie, później. Zgadza się?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Stępniewski: Tak.)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Bardzo panu dziękujemy.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania... Aha, kto był sprawozdawcą tej ustawy? Pan profesor Biela, tak? Mogę pana o to jeszcze prosić?

(Senator Adam Biela: Tak.)

Dziękuję uprzejmie.

Przystępujemy do głosowania nad trzema ustawami, tak zwanymi kolejowymi. Jest zestawienie wniosków, a w nim wniosek pana senatora Koguta o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę państwa, ponieważ to są trzy ustawy, ja pozwolę sobie zająć się nimi po kolei.

Pierwsza ustawa: ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Pierwszy wniosek: wniosek senatora Koguta o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Czy pan senator chce coś powiedzieć?

(Senator Stanisław Kogut: Nie, no, głosujmy.)

A pan legislator?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Chciałbym w imieniu Biura powiedzieć, że popieramy poprawki zaproponowane przez komisję. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana senatora Stanisława Koguta? (11)

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Ej, panowie, bo głosujemy za przyjęciem bez poprawek...)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad ustawą o Funduszu Kolejowym. Sytuacja jest taka sama, jest zestawienie wniosków, a w nim wniosek senatora Koguta o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (10)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję uprzejmie.

Przyjęto wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

I teraz ustawa o transporcie kolejowym. Jest wniosek, również pana senatora Koguta, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosujemy nad tym wnioskiem w pierwszej kolejności.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (9)

Kto jest przeciw? (3)

Dziękuję uprzejmie.

Ustawa przechodzi bez poprawek. Dziękuję uprzejmie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, przepraszam. Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Dziękuję bardzo.

Kończymy zajmowanie się zestawieniami wniosków. Sprawozdawcą wszystkich trzech ustaw będzie pan senator Kogut.

Dziękuję państwu.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 09)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów