Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (868) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej (133.),

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (105.)

oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (86.)

w dniu 25 lipca 2007 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 14)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Marek Waszkowiak)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Witam serdecznie panią minister, witam panie i panów senatorów.

Rozpoczynamy. Proszę państwa, mam następującą propozycję: jest kilka poprawek, które, jak twierdzi Biuro Legislacyjne, są czysto legislacyjne, i dlatego od razu przystąpmy do głosowania nad nimi, dobrze? Proszę państwa, poprawka czwarta - proszę sprawdzić w druku - piąta, szósta, szesnasta, dwudziesta, dwudziesta siódma i dwudziesta dziewiąta mają charakter legislacyjny i jest propozycja, żeby głosować nad nimi łącznie. One zostały już poprzednio poparte przez wszystkie komisje. Czy jest zgoda na łączne głosowanie?

(Głos z sali: Jest.)

Przystępujemy więc do głosowania.

Kto jest za przyjęciem wymienionych poprawek? (18)

Kto jest przeciw? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję. Poprawki zostały przyjęte.

Przystępujemy do rozpatrywania poprawki pierwszej.

Proszę państwa, przyjmujemy taką kolejność wypowiedzi: Biuro Legislacyjne, pani minister, senator wnioskodawca i na koniec ewentualne pytania.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby marszałkowi województwa zapewnić większą swobodę podejmowania decyzji kadrowych. Z tego powodu rezygnuje się z obowiązku uzyskania zgody wojewódzkiej rady zatrudnienia na odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, wyrażanej większością dwóch trzecich składu rady, na rzecz opinii rady w tym zakresie.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Teraz pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Jest to poprawka zgłoszona przez komisję samorządu terytorialnego.

Czy ktoś z państwa ma pytania? Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej? (17)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję.

Komisje przyjęły poprawkę pierwszą. Siedemnastu senatorów było za, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki drugiej, zgłoszonej przez senatora Bachalskiego.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka ta zmierza do tego, aby osoba powoływana na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy miała wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub innych instytucjach rynku pracy. Poprawka polega na wykreśleniu wyrazów: co najmniej pięcioletni staż pracy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciwko wprowadzeniu tej poprawki.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję.

Czy jest senator wnioskodawca?

Czy są jakieś pytania? Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką drugą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Dziękuję bardzo. Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki trzeciej, pana senatora Bieli.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Ta poprawka rozszerza katalog uprawnionych... Poprawka zmierza do tego, aby zwiększyć katalog sytuacji, w których przysługują przekazywane przez właściwego ministra środki z Funduszu Pracy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Uczniowie i studenci to nie są osoby bezrobotne. Jesteśmy przeciwko tej poprawce.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan senator Biela.

Senator Adam Biela:

Proszę państwa, chodzi tu o zapobieganie bezrobociu. Gdyby już na etapie, powiedzmy... Chodzi o pełnoletnich uczniów, no, studenci wszyscy są pełnoletni. Gdyby zostały podjęte takie inicjatywy i zwieńczone byłyby utworzeniem działalności gospodarczej przez studentów, powiedzmy, ostatniego czy przedostatniego roku, to byłaby to jednak prewencja wobec bezrobocia i jakiś sposób zapobiegania wyjazdom naszych studentów do pracy za granicę. Taka anty...

(Brak nagrania)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

W ramach naszego Funduszu Pracy możemy pomóc szkołom w tworzeniu doradztwa... Pomagać w tej formie...

(Głos z sali: Jakieś inkubatory...)

Możemy jakoś pomagać w tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości, ale nie możemy dawać pieniędzy uczniom i studentom. Uczniom to już wiadomo dlaczego, to już jest wyjaśnione, i studentom też.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Ale w ramach obowiązującego prawa udzielenie pomocy szkołom jest możliwe, tak?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Tak.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (3)

Kto jest przeciw? (10)

Kto wstrzymał się od głosu? (5)

Dziękuję. Poprawka nie uzyskała poparcia.

Przechodzimy do poprawki siódmej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka siódma zwiększa katalog sytuacji, w których starosta część kosztów poniesionych z budżetu powiatu może refundować ze środków Funduszu Pracy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Sytuacja jest podobna, jak w wypadku poprzedniej poprawki, tu też jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Biela, bardzo proszę.

(Głos z sali: Czy można trochę głośniej?)

(Głos z sali: Mikrofon, Panie Senatorze.)

Mikrofon!

Senator Adam Biela:

Tutaj chodziłoby o szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Bo jeśli na to w ogóle nie będzie się kładło nacisku, to takiej przedsiębiorczości oczywiście nie będzie. Tam, gdzie nie ma na to żadnych środków, żadnych nakładów, no, będziemy mieli do czynienia z wyjazdami do pracy za granicę, których nikt nie powstrzyma. Te poprawki mają na celu przynajmniej pokazanie jednego z kierunków zapobiegania bezrobociu i wyjazdom zagranicznym młodzieży.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki siódmej? (7)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (8)

Kto wstrzymał się od głosu? (4)

Dziękuję bardzo. Poprawka nie uzyskała poparcia.

Teraz poprawka numer osiem, zgłoszona przez komisję samorządu.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka ta zmierza do tego, aby starostom zapewnić swobodę kreowania polityki kadrowej poprzez rezygnację z obowiązku uzyskania zgody powiatowej rady zatrudnienia na odwołanie dyrektora, wyrażanej większością co najmniej dwóch trzecich składu rady, na rzecz opinii rady w tym zakresie.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki ósmej? (18)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo. Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do rozpatrywania poprawki dziewiątej, pana senatora Bieli. Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dziewiąta wprowadza do ust. 5 brzmienie... Zwiększa katalog osób, wobec do których pracodawcy proponujący zatrudnienie nie mogą formułować warunków dyskryminujących. Chodzi o dołączenie do katalogu kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Pani Minister, proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? (21)

(Senator Antoni Szymański: Tak naprawdę to tu powinno być "w ciąży i połogu".)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Tak.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie.

Pan senator Włosowicz, proszę.

Senator Jacek Włosowicz:

Panie Przewodniczący, co prawda już to przegłosowaliśmy, ale czy ja jeszcze mogę się o coś dopytać odnośnie do tej poprawki?

(Głos z sali: Jest już zdecydowanie za późno.)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Już jest po głosowaniu. Ale tu jest jeszcze jedna uwaga pana senatora Szymańskiego. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Mam uwagę do poprawki pana senatora Bieli, którą właśnie przegłosowaliśmy. Sądzę, że panu senatorowi chodziło o sformułowanie "w ciąży i połogu", a nie "po urodzeniu dziecka". "Po urodzeniu" możemy mówić o dziecku nie tylko do pełnoletniości. Bo właściwie to rodzic ma dziecko do jego starości. Każdy jest "po urodzeniu". Panu senatorowi prawdopodobnie chodziło o słowa "w ciąży i połogu" czy "po połogu" albo też: "bezpośrednio po urodzeniu dziecka".

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: A czy ty jesteś przed urodzeniem?)

(Głos z sali: Nie, ja jestem "po urodzeniu".)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Tak, bardzo proszę, pan senator Biela. Bardzo proszę.

Senator Adam Biela:

Biuro Legislacyjne...

(Głos z sali: Mikrofon, Panie Senatorze, mikrofon!)

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Mikrofon.)

Idea była taka, żeby matka po urodzeniu dziecka nie była dyskryminowana za to, że je urodziła. A przecież takie rzeczy się zdarzają. Czy to ma być "po połogu"? No, jeśli pan senator uważa, że... Prosiłbym ewentualnie o pomoc Biuro Legislacyjne i panią minister.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dobrze.

Proszę państwa, prosimy o zdanie Biuro Legislacyjne, a potem panią minister.

Senator Jacek Włosowicz:

Na pytanie, którego nie postawiłem, w międzyczasie częściowo otrzymałem już odpowiedź, bo między innymi o to mi chodziło. Ale druga część tego pytania, którego nie zadałem, brzmi: czy ten termin "urodzenie dziecka" obejmuje również urodzenie dzieci? Dziękuję.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Jeżeli rzeczywiście celem tej poprawki było wprowadzenie do tego przepisu, do katalogu osób kobiety bezpośrednio po urodzeniu dziecka, to może rzeczywiście to wyrażenie jest niezbyt fortunne, nieprecyzyjne.

Senator Adam Biela:

Panie Przewodniczący, prosiłbym...

(Głos z sali: Mikrofon, Panie Senatorze.)

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Mikrofon!)

...w tej sytuacji o przyjęcie autopoprawki i po tej autopoprawce, zgodnej z sugestią pana senatora Szymańskiego, ewentualnie o reasumpcję głosowania.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Czy w tym momencie musi być reasumpcja? Musi być, tak?

(Senator Adam Biela: Czy musi być reasumpcja, Pani Mecenas?)

Nie. Inaczej: czy ktoś z państwa jest przeciwny, żeby w tym momencie przyjąć tę autopoprawkę?

Dziękuję, nie ma sprzeciwu. Nie głosujemy.

Czy pani minister chciałaby powiedzieć do tego słowo komentarza, czy nie ma już potrzeby?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Ja już dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Teraz poprawka dziesiąta, Komisji Gospodarki Narodowej.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dziesiąta zmierza do tego, aby zwiększyć dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych z 20% do 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciwko zwiększeniu dodatku do 100%.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dziesiątej? (9)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Dziękuję bardzo.

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Przechodzimy do poprawki jedenastej, komisji samorządu terytorialnego.

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka jedenasta rozszerza katalog bezrobotnych uznawanych za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

To rozszerzenie jest bardzo duże. Ono obejmuje osoby posiadające dzieci, które się uczą, do dwudziestego szóstego roku życia.

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Proszę państwa, bardzo bym prosił o spokój.)

Mamy negatywne zdanie o tej poprawce.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką jedenastą.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (3)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Proszę państwa, pan senator Misiak mówi, żeby poprawkę dziesiątą wpisać jako wniosek mniejszości. Tak? Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do poprawki dwunastej, Komisji Gospodarki Narodowej...

(Głos z sali: A kto będzie sprawozdawcą wniosku mniejszości?)

Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie pan senator Misiak. Tak?

Teraz już przechodzimy do poprawki dwunastej.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwunasta zwiększa stypendium dla odbywającego szkolenie bezrobotnego do dwudziestego piątego roku życia z 40% do 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani minister.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa!

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Moment, dobrze? Bo...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Tak, bardzo proszę. To jest poprawka dotycząca stypendium, dwunasta.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jedną chwilkę, bo ja sobie to...

Jesteśmy przeciwko zwiększeniu tego stypendium do 100%.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dwunastej? (12)

Kto jest przeciw? (8)

(Głos z sali: Cztery... Siedem.)

(Głos z sali: Osiem.)

Osiem.

Kto wstrzymał się od głosu? (2)

Dziękuję bardzo. Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Proszę państwa, teraz poprawka trzynasta.

Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, proszę o chwilę spokoju.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka trzynasta przywraca dotychczasową zasadę, zgodnie z którą starosta może kierować bezrobotnego do odbycia stażu u każdego pracodawcy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: ...rolników? Przepraszam bardzo, my po prostu musimy skupić się przez chwileczkę i odnieść do ustawy matki, bo...)

Spokojnie. Dobrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Prosiłabym Biuro Legislacyjne, żeby sprecyzowało...)

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwunasta polega na tym, że wykreśla się całą lit. a, czyli przepis, który mówił, że bezrobotnego można kierować na praktykę, na staż do przedsiębiorcy rolnika.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy za. Wykreślamy lit. a.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką trzynastą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

(Głos z sali: Czyli nie będzie stażu u rolnika.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Tak.)

Proszę wysoko trzymać ręce.

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Jest państwa bardzo dużo i naprawdę...)

Kto jest przeciw? (1)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do rozpatrywania poprawki czternastej.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Alternatywą dla tej poprawki jest poprawka piętnasta.

(Głos z sali: Tak.)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka czternasta zwiększa wysokość stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, z 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę do 175% zasiłku dla bezrobotnych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Alternatywą jest poprawka piętnasta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Tak, przyjęcie poprawki czternastej będzie wykluczało następną poprawkę, w której wartość dodana jest mniejsza i jest to 140% zasiłku dla bezrobotnych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką czternastą.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki...

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, bardzo bym prosił o spokój. Za dziesięć minut będziemy mogli rozmawiać do woli.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki czternastej?

(Głos z sali: Jest jeszcze pytanie).

Bardzo proszę, pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:

Mam pytanie. To jest poprawka komisji...

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Rodziny, tak.)

Komisji rodziny. A kto w Komisji Rodziny zgłosił tę poprawkę, jeśli mogę spytać? Chciałbym prosić o krótkie uzasadnienie. Bo faktycznie, ja się tu zgadzam z panią senator, jeżeli spowoduje to znaczne przekroczenie pensji minimalnej, to może to być kłopot. Jeżeli był tu taki komentarz, przydałoby się też krótkie wprowadzenie.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Niestety, nie mamy protokołu... Chyba, że ktoś się przyzna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja się przyznaję. Ale wtedy mówiono nam, że to jest równoważne poprawce zgłaszanej wcześniej przez Platformę Obywatelską, bo to się równa wzrostowi do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę i to samo jest w wyliczeniach. Tak podawało nam wtedy ministerstwo.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Poprawka poselska mówiła o 80% minimalnego wynagrodzenia, co odpowiada dokładnie 140% zasiłku dla osób bezrobotnych. I to jest poprawka Platformy z wersji poselskiej.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Dokładnie tak to wygląda.)

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki czternastej? (1)

Kto jest przeciw? (21)

(Głos z sali: Jeden senator za, przepraszam.)

Tu jest jeden, tak.

(Głos z sali: Jeden głos, tak?)

Tak.

Wyżej ręce proszę.

(Głos z sali: Hände hoch!)

Dziękuję bardzo.

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo. Poprawka nie uzyskała poparcia.

Głosujemy nad poprawką piętnastą.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki piętnastej?

Dwadzieścia jeden, tak?

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Jeżeli można, to powtórzmy jeszcze raz, bo ja nie jestem w stanie...)

(Głos z sali: Państwo są strasznie...)

Nie, to zróbmy inaczej: policzmy ile jest nas wszystkich i będzie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę państwa, jeszcze raz i bardzo proszę dłużej przytrzymać ręce w górze.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki piętnastej? (20).

Proszę podnieść ręce wysoko tak, żeby łatwiej było liczyć. Tak jak senator Misiak.

Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciw? (2)

Dziękuję bardzo.

Kto wstrzymał się od głosu? Zero.

Poprawka uzyskała poparcie.

Nad poprawką szesnastą nie głosujemy.

Teraz poprawka siedemnasta.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka siedemnasta dodaje do katalogu określonego w przepisie...

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Proszę państwa, bardzo proszę o ciszę.)

Poprawka siedemnasta dodaje do określonego w przepisie katalogu pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej. Dotyczy to sytuacji w której pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej pięćdziesięciu pracowników, jest zobowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Takim działaniem nie możemy obarczać ani urzędu pracy ani pracodawcy, ponieważ w tej chwili to jest dla nich niewykonalne. Oni nie potrafią tego robić, nie są do tego przygotowani. Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:

Proszę państwa, ja nie zgadzam się z tym, że pracodawca i urząd pracy są nieprzygotowani. Tu chodzi o odpowiednie programy szkoleniowe, o umożliwienie dostępu do wiedzy, której zwalniane osoby często nie posiadają. I mówienie o tym, że nie jesteśmy przygotowani, w czasie gdy wydajemy miliony złotych na promocję przedsiębiorczości i mamy na to środki unijne, oznacza, że nie umiemy ich wykorzystać. W związku z tym proponowałbym...

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Rafalska.

Senator Elżbieta Rafalska:

Ja postrzegam ten przepis, dotyczący "pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej" także jako mało precyzyjny. Gdybym zgłosiła się do urzędu, to jakiego rodzaju pomocy mieli by mi udzielić? Teoretycznej, finansowej, doradczej? Ten przepis jest tak ogólny, że w zasadzie trudno z niego wyprowadzić, jaki miałby być charakter pomocy, której można by tu udzielić. On jest albo zbyt ogólnie sformułowany albo mało precyzyjny.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Pan senator Biela.

Senator Adam Biela:

Ja rozumiem, że mówimy o poprawce siedemnastej, tak? Dlaczego jest mało precyzyjny? No, w tym sformułowaniu: "pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej", chodzi o własną działalność gospodarczą, prawda? Czyli pomoc w jakiejś formie prawnej. No, już...

Senator Elżbieta Rafalska:

Panie Senatorze, z tego nie wynika, że w formie prawnej. Gdybym ja zwracała się o pomoc, to mogłabym ją rozumieć jako pomoc prawną, finansową, doradczą, wszelką inną. Tu nie jest określone, jaki ma być charakter tej pomocy. To należałoby uzupełnić: udzielenie pomocy prawnej - w jaki sposób? Czy odpowiedzialność w sensie... No, to są jakieś określone obowiązki, a tutaj to sformułowanie jest bardzo szerokie.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Naszym zdaniem do udzielania tego rodzaju pomocy - ja rozumiem, że to ma być dość szeroka pomoc, że ta działalność gospodarcza to jest chyba coś większego, niż mała przedsiębiorczość, tak to rozumiem - bardziej powołana jest Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy nawet Ministerstwo Gospodarki. Na to są środki unijne i niekoniecznie trzeba korzystać z Funduszu Pracy. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Misiak i... Dobrze.

Senator Tomasz Misiak:

Ja bardzo przepraszam, ale gdy mówimy, że Ministerstwo Gospodarki jest powołane po to, żeby pobudzać przedsiębiorczość wśród ludzi bezrobotnych, no to przepraszam, Pani Minister, to jest chyba naprawdę jakaś pomyłka. Wyraźnie chodzi o to, i to jest jedyna możliwa wersja, że w tym zakresie pomocy... Oczywiście, Pani Senator, możemy precyzować, jakie mogą być formy pomocy dostępne w ramach urzędu pracy, ale dla mnie taką pomocą jest, i może tak to sprecyzujmy w tym punkcie, Panie Senatorze, pomoc w zakresie edukacji i przekazania wiedzy o sposobie funkcjonowania przedsiębiorczości. Bo, proszę państwa, o co chodzi? Tak naprawdę osoba bezrobotna nie zdaje sobie sprawy, jak wiele jest programów rozwoju przedsiębiorczości, z jak wielu funduszy mikro może skorzystać i otrzymać środki. I w tym momencie chodzi o to, żeby przekazywać tym osobom wiedzę, możliwości, dostęp, kontakty, żeby im tłumaczyć. I to nie jest jedyne, co ma robić urząd pracy i pracodawca. To jest tylko przekazanie w formie pewnego outplacementu - bo tak się nazywa ten system łagodnych zwolnień - wiedzy, jak to można robić. I ja naprawdę nie wiem, czy chcemy tu precyzować każdą wiedzę, którą można przekazać, czy chcemy powiedzieć, że udziela się pomocy w ramach doradztwa albo posiadanej wiedzy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Tego rodzaju pomoc mamy zdefiniowaną w ustawie i ona mieści się w ramach szkoleń.

(Głos z sali: Są organizowane szkolenia.)

(Głos z sali: I są dotacje na rozpoczęcie działalności.)

I tego rodzaju szkolenia są, tak jak są również dotacje dla bezrobotnego na rozpoczęcie jakiejś mikro działalności gospodarczej.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Biela.

Senator Adam Biela:

Ja proponowałbym zamiast określenia "pomoc" po prostu: "doradztwo w podejmowaniu działalności gospodarczej". "Doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej".

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czyli pan senator proponuje taką autopoprawkę?

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki siedemnastej, pana senatora Bieli, wraz z autopoprawką? (12)

Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał od głosowania? (3)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do rozpatrywania poprawki osiemnastej, która, jeśli zostanie przyjęta, wykluczy głosowanie nad poprawką dziewiętnastą.

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka osiemnasta polega na nadaniu nowego brzmienia art. 90a, zawierającemu delegację ustawową do wydania rozporządzenia w sprawie określenia wysokości wpłaty za wydanie zezwolenia na pozwolenie na pracę lub przedłużenie zezwolenia, tak, aby wytyczne do wydania rozporządzenia nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czy są jakieś pytania?

(Głos z sali: Raczej głos w dyskusji.)

Nie, nie ma już dyskusji, Panie Senatorze.

(Głos z sali: Tylko krótkie stwierdzenie.)

Panie Senatorze, umawialiśmy się: tylko Biuro Legislacyjne i wnioskodawca.

Pani Minister, proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką osiemnastą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (12)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie.

Nad poprawką dziewiętnastą nie głosujemy, głosowanie nad poprawką dwudziestą już było.

Poprawka dwudziesta pierwsza, pana senatora Bieli.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta pierwsza polega na zmianie art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ten sposób, że dodaje się po wyrazach "w miejscu pracy", że koszty w związku z tym działaniem będą wolne od podatku. Poprawka polega na dodaniu zdania: "zajęć z zakresu przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów lub bezrobotnych".

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Teraz pani minister.

Bardzo proszę, pan senator Biela zgłasza autopoprawkę.

Sekundeczkę, Pani Minister.

Senator Adam Biela:

Proponowałbym zmienić brzmienie tej poprawki na: "zajęć z zakresu przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych". Proponowałbym tę poprawkę w takim kształcie.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dobrze, jest autopoprawka.

Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciwko tej poprawce.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No to ile możemy...

(Głos z sali: Głosujemy)

(Głos z sali: ...są przeciwko. Głosujemy.)

(Głos z sali: ...Gombrowicza wykreślimy.)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad poprawką dwudziestą pierwszą.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw? (16)

Kto wstrzymał się od głosu? (2)

Dziękuję bardzo.

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dwudziesta druga, bardzo proszę.

(Senator Antoni Szymański: Nie ma dyscypliny.)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta druga polega na dodaniu w art. 4 w pkt. 2 lit. za ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do katalogu podmiotów kierujących, zdefiniowanych w tym przepisie, "instytucji lub organizacji kościołów lub innych związków wyznaniowych działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu w społecznościach lokalnych".

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej drugiej? (9)

Kto jest przeciw? (1)

Kto wstrzymał się od głosu? (6)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka dwudziesta trzecia, bardzo proszę.

(Głos z sali: Znowu Biela.)

(Głos z sali: Nie było głosowania nad poprawką dziewiętnastą.)

Nie było, i słusznie, bo było wcześniej.

Proszę państwa, poprawka dwudziesta trzecia.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta trzecia polega na dodaniu tych samych podmiotów, które były wymienione w poprzedniej poprawce, do art. 75 ust. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Pani Minister.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Momencik.

Tak, teraz dwudziesta trzecia.

Bardzo proszę, pan senator Biela.

Senator Adam Biela:

W tej poprawce chodzi o to, żeby w art. 6 do katalogu osób prawnych, uprawnionych do świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczyć również organizację pozarządową działającą na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu, cały szereg instytucji tam wymienionych, żeby zaliczyć do tego również instytucje lub organizacje kościołów lub innych związków wyznaniowych działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu w społecznościach lokalnych. Przy niektórych parafiach są przecież takie organizacje...

(Głos z sali: Ale do czego zaliczyć, Panie Senatorze?)

No, do tego katalogu, o którym jest mowa w art. 6 w kwestii uprawnień. Tam jest cała lista.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister.

Poczekaj chwileczkę, najpierw pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Ta poprawka łączy się z poprawką dwudziestą drugą jako... Jest to, jak rozumiem, konsekwencja poprzedniej poprawki, prawda, Panie Profesorze? Tak. Jesteśmy za.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Ja zgadzam się z intencją tej poprawki, ale mam wątpliwości, czy ten zapis jest prawidłowy. Zwróćmy uwagę, jak to jest zapisane: "instytucje lub organizacje kościołów lub innych związków wyznaniowych". Co to znaczy "instytucje lub organizacje kościołów"? Jakie instytucje? Czy to są fundacje działające na terenie kościoła i organizacje sformalizowane, bo tylko o takich możemy mówić? Czy mówimy tutaj o ruchach katolickich? O kim my tutaj właściwie mówimy? Krótko mówiąc, wydaje mi się, że zapis jest niedobry i że to powinno brzmieć inaczej: "kościoły lub inne związki wyznaniowe". Uważam, że zapis jest nieprecyzyjny i można pod niego podłożyć wszystko.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Tak, tak.)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czy pani minister chce coś powiedzieć? Ktoś z państwa? Jakie są uzupełnienia, odpowiedzi na to pytanie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

No istotnie, jest to mało precyzyjny zapis.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję.

Pani senator Rafalska.

Senator Elżbieta Rafalska:

Panie Przewodniczący, ja w ogóle mam wrażenie, że tą poprawką wprowadzamy zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i dajemy uprawnienie do... Nie bardzo wiem, czy jesteśmy tak do końca świadomi tego, co robimy. Ja nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale to są chyba zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zmiany systemowe. Tak mi się wydaje.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuje bardzo.

Pan senator Maćkała. Momencik, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Maćkała:

Chciałbym powiedzieć, że kolega Szymański dobrze to ujął, to powinno brzmieć "kościoły lub inne związki wyznaniowe". Z tym, że mając na uwadze ustawę o uregulowaniu stosunków pomiędzy państwem polskim a, dla przykładu, Kościołem katolickim, dodałbym jeszcze ich osoby prawne, dlatego, że Kościół katolicki i inne kościoły mogą mieć mnogość osób prawnych, które mogą w tym uczestniczyć. I wtedy należałoby... Na przykład parafia jest osobą prawną, diecezja jest osobą prawną, i tak dalej, chodzi tego typu rzeczy. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Biela.

Mikrofon, Panie Senatorze.

Senator Adam Biela:

Ja zgłosiłem tego rodzaju poprawkę, Biuro Legislacyjne zaproponowało tak, a nie inaczej. Jeśli Wysoka Komisja rekomenduje zmianę poprawki, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby natychmiast dokonać autokorekty idącej w tym kierunku, jaki zaproponowali senator Szymański i senator Maćkała.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Pan senator Szymura, a potem pan senator Ciecierski.

Senator Jerzy Szymura:

Ja chciałbym tylko spytać, czy faktycznie rolą kościoła i związków kościelnych jest zajmowanie się wspieraniem działalności gospodarczej?

Senator Adam Biela:

Przeciwdziałanie bezrobociu jest jednym z istotnych zadań...

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Mikrofon!)

...o których mówi katolicka nauka społeczna, Panie Senatorze. Z całą pewnością jest to jedno z ich naczelnych zadań.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:

Panie Przewodniczący! Państwo Senatorowie!

Chciałbym prosić, żebyśmy się zastanawiali, czy takie ilości poprawek, tak szybko tworzonych, w takich warunkach... Pomyślmy o tych, którzy muszą potem wykonać te wszystkie ustawy. Produkujemy nieszczęścia i one będą... Pewnie niedługo nas już tutaj nie będzie, a te ustawy po nas zostaną. Myślmy troszeczkę o jutrze, bo widzę, że poprawiamy na kolanie i... Może poczekajcie chwilę, ja też napiszę jeszcze parę poprawek, no? Przepraszam za bezczelność.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, co do tego stwierdzenia pana senatora Bieli o wprowadzeniu autopoprawki... Czy jest taka możliwość?

Senator Elżbieta Rafalska:

Panie Przewodniczący, ponieważ to wymaga dłuższego zastanowienia, może przesuńmy głosowanie nad tą poprawką na koniec, aż nabierzemy pewności...

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dobrze. Czy jest na to zgoda?

(Senator Andrzej Jaroch: Chciałbym zwrócić uwagę, że w poprzedniej poprawce użyliśmy podobnego sformułowania i jeśli mielibyśmy poprawiać, to w obu ujęciach.)

Dziękuję bardzo.

Czy propozycja pani senator Rafalskiej jest dla państwa do przyjęcia? Dobrze. Proszę państwa, zawieszamy rozpatrywanie poprawki dwudziestej trzeciej.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej czwartej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta czwarta polega na dodaniu przepisu przejściowego, który stanowi, że stypendia z tytułu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przed dniem wejścia w życie ustawy mają być wypłacane w dotychczasowej wysokości z uwzględnieniem waloryzacji.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Przystępujemy do głosowania nad poprawką dwudziestą czwartą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Kto jest przeciw?(0)

Kto wstrzymał się od głosu?(0)

Proszę państwa, coś się chyba nie zgadza. Tak?

(Głos z sali: Mamy za mało głosów.)

Jeszcze raz.

(Głos z sali: Ktoś mógł nie głosować. Ma prawo.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze. Szesnastu senatorów było za, żaden nie był przeciw i żaden nie wstrzymał się od głosu. Poprawka uzyskała poparcie.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej piątej.

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta piąta prowadzi do ustalenia, że w zakresie wpłat na zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, do spraw rozpoczętych na podstawie wniosków złożonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Proszę o wypowiedź przedstawiciela ministerstwa. Pani Minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką dwudziestą piątą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (17)

Proszę państwa, głosujemy.

Kto jest przeciw? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Dziękuję bardzo. Poprawka uzyskała poparcie.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej szóstej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta szósta polega na skreśleniu przepisu przejściowego, który nie będzie miał zastosowania z uwagi na to, że zasady powoływania dyrektorów się nie zmieniły.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Co na to ministerstwo?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Poprawka dwudziesta szósta.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dwudziestej szóstej? (1)

Kto jest przeciw? (8)

Kto wstrzymał się od głosu? (8)

Dziękuję bardzo.

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Przechodzimy do rozpatrywania poprawki dwudziestej ósmej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta ósma zmierza do nadania nowego brzmienia przepisowi o wejściu w życie art. 1 pkt. 46 i 47 lit. e ustawy i stanowi, że przepisy te wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: A czy to nie jest to...)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Proszę, ministerstwo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Dwudziesta ósma.)

Dwudziesta ósma, Komisji Gospodarki Narodowej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jesteśmy przeciwko tej poprawce.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dwudziestej ósmej? (7)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:...ta ósemka.)

(Głos z sali: Po co to? Ja nie wiem.)

(Głos z sali: ...z konstytucją.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Tak. Ja mogę to uzasadnić.)

(Głos z sali: Tak?)

Ojej, stop. Już wiem, co zrobiłem.

(Głos z sali: Stracimy pieniądze z...)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: Czy można jeszcze uzupełnić, czy już nie?)

Nie, teraz już głosujemy.

Kto jest przeciw? (6)

(Głos z sali: Sześć.)

(Głos z sali: A ile jest za?)

(Głos z sali: Siedem.)

Kto wstrzymał się od głosu? (3)

(Głos z sali: Dwa.)

Trzynaście. Ale trzynaście... Coś się nie zgadza.

(Głos z sali: Nie wszyscy głosują.)

(Głos z sali: Głosujmy jeszcze raz.)

Nie wiem, czy możemy jeszcze raz głosować?

(Głos z sali: Nie.)

(Senator Adam Biela: Przepraszam bardzo, z tego, co widziałem, to wstrzymało się od głosu troje, a nie dwoje obecnych.)

Ale mimo wszystko, to jest dwanaście, trzynaście... No, dobrze, skoro nie ma podstaw...

Przystępujemy do rozpatrywania poprawki dwudziestej trzeciej.

(Głos z sali: A dwudziesta ósma nie przeszła?)

Przeszła, jednym głosem.

(Senator Adam Biela: To ja przedstawię treść poprawki dwudziestej trzeciej.)

Bardzo proszę, do mikrofonu.

Senator Adam Biela:

"Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne".

Senator Elżbieta Rafalska:

Ale to musiałoby się odnosić do poprawki dwudziestej drugiej i dwudziestej trzeciej. To musi być takie samo sformułowanie, bo odnosi się do tego samego...

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Proszę państwa, mówimy o poprawce dwudziestej trzeciej.

Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Mam jeszcze pytanie. Mam pytanie do senatora wnioskodawcy. Rozumiem, że to jest autopoprawka i ona precyzuje...

(Senator Adam Biela: Tak.)

Ale jakiej materii ona dotyczy? Co kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne będą mogły czynić? Proszę precyzyjnie powiedzieć.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Proszę przeczytać całą poprawkę.

Senator Adam Biela:

Pani Mecenas, prosiłbym o pomoc. To jest dołączenie kościołów i związków wyznaniowych do katalogu świadczeń, do pewnej pomocy, o której mowa w jednym i w drugim artykule, dla instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Ja na wstępie bardzo przepraszam, że nie wszystkie poprawki były wyjaśniane składnie i w szybkim tempie. Biuro Legislacyjne miało bardzo mało czasu na przygotowanie się do omówienia poprawek zgłoszonych na posiedzeniu, a zwłaszcza do poprawek pana senatora Bieli, ponieważ było ich dosyć sporo. Jeśli chodzi o tę poprawkę, to wydawało nam się, że została ona doprecyzowana, że takie brzmienie będzie najbardziej właściwe w stosunku do tego, które zaproponował pan senator. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że w art. 25 konstytucji wymieniane są "kościoły i inne związki wyznaniowe". W związku z tym musimy tę terminologię utrzymać.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodniczący Marek Waszkowiak: Ale proszę państwa, wysłuchajmy spokojnie i...)

Ja żałuję, że nie ma na sali nikogo kompetentnego, kto mógłby wypowiedzieć się w tej materii, bo w tym momencie, na gorąco, trudno mi stwierdzić, czy zaproponowane przez pana senatora sformułowanie na pewno będzie najwłaściwsze.

Senator Antoni Szymański:

Już widzimy, że ono jest lepsze od poprzedniego. Ale cały czas, przynajmniej ja, nie mam pewności, co to oznacza, co te związki wyznaniowe i kościoły będą mogły czynić, co one mogą robić.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Bardzo proszę, jeśli możemy prosić panią minister... Proszę, Pani Minister. Bardzo proszę, mikrofon.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Panie Przewodniczący, rzeczywiście pracujemy tu w dużym tempie i ja mam wrażenie, że te poprawki są nie do końca dobrze wyjaśniane. I obawiam się, że państwo nie do końca wiecie, nad czym głosujecie, ponieważ na przykład w poprawce dwudziestej ósmej chodzi głównie o pieniądze europejskie, których nie odzyskamy, jeżeli ta poprawka przejdzie w takiej postaci. Sytuacja jest taka, że mamy przywilej uzyskania pieniędzy z grantu Eures, pieniędzy europejskich. One są już wydane na...

(Głos z sali: Mieliśmy swoje i teraz potrzebujemy je dostać.)

I właśnie głosowanie za tą poprawką spowoduje, że nie odzyskamy tych pieniędzy.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Teraz już nie możemy do tego wrócić, ale myślę, że te wyjaśnienia będą przydatne dla senatorów.

Wróćmy do poprawki dwudziestej trzeciej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka: A czy nie możemy zrobić reasumpcji?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie, nie. Poprawka dwudziesta ósma przeszła jednym głosem.

Pani Minister, czy możemy prosić o pomoc również przy tej poprawce dwudziestej trzeciej?

(Brak nagrania)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Jedną chwilę, bo szukamy w artykule w ustawie matce...

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Proszę państwa, jeszcze chwileczkę. Państwo z ministerstwa przygotowują propozycję.

(Brak nagrania)

Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka:

Chcę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście te poprawki dostaliśmy do ręki dopiero teraz i trudno się do nich odnieść. Ale obawiam się, że obydwie poprawki zmieniają również ustawę o zakładach opieki społecznej, wchodzimy jak gdyby w zupełnie inny system i zmiana dotyczy już nie tylko naszej ustawy, ale i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Poprawka dwudziesta trzecia, która jest jak gdyby kontynuacją dwudziestej drugiej, również ingeruje w tę ustawę. Ja bardzo proszę o czas dla nas, żebyśmy mogli odnieść się do tych poprawek, a jeśli jest to niemożliwe, to omówienie tych poprawek przygotujemy na jutro, może na spotkanie klubu, albo udostępnimy je państwu przed obradami plenarnymi.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Ale tam nie ma już możliwości przedstawienia stanowiska rządu.

(Senator Adam Biela: Ja przedstawiłbym tylko odpowiednią wersję tego...)

Bardzo proszę, pan senator Biela.

Senator Adam Biela:

Proszę państwa, niezależnie od rozstrzygnięcia, które mogłoby wyniknąć z jutrzejszego głosowania, bo ja mogę na przykład wycofać te poprawki, gdybyśmy stwierdzili, że to jakieś jest zaburzenie systemowe, chciałbym podać ostateczną wersję autopoprawki zarówno dla poprawki dwudziestej drugiej, jak i dwudziestej trzeciej. Brzmienie byłoby następujące: "osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, działających na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w społecznościach lokalnych".

(Głos z sali: Jeszcze raz.)

"Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu".

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy można?)

(Głos z sali: Już, momencik, Panie Senatorze.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dobrze.

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodniczący, ponieważ z wyjaśnień, uzyskanych przed chwilą od przedstawicieli ministerstwa, które zmieniło swoje stanowisko, wskazujących na to, że przy głosowaniu nad poprawką dwudziestą drugą, której brzmienie, zaznaczam, teraz się zmienia, nie mieliśmy... Uważam, że powinniśmy albo jeszcze raz głosować nad poprawką dwudziestą drugą, albo pan senator wnioskodawca powinien wycofać ją do czasu wyjaśnienia wątpliwości już nie tylko formalnych, prawnych, ale nawet merytorycznych.

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Biela.

Senator Adam Biela:

Proszę państwa, po tych konsultacjach i wobec szeregu wątpliwości, które faktycznie istnieją, wycofuję poprawki dwudziestą drugą i dwudziestą trzecią. (Oklaski)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chce przejąć te poprawki? Dziękuję.

Poprawki dwudziesta druga i dwudziesta trzecia zostały wycofane. Dziękuję bardzo.

Nad całością nie głosujemy.

(Głos z sali: Nie.)

Kto na ochotnika zgłasza się na sprawozdawcę? Pani senator Rafalska. Dziękuję bardzo.

Dziękuję, Pani Minister.

Proszę państwa, komisja samorządu i komisja gospodarki...

Proszę państwa, chwileczkę, państwo też potem razem mają posiedzenie?

Senator Antoni Szymański:

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej schodzi do sali nr 179 na pięciominutowe posiedzenie.

(Głos z sali: Zobaczymy, czy na pięć minut.)

Przewodniczący Marek Waszkowiak:

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 12)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów