Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny z 1. Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Ryszard Legutko)

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Informuję państwa uprzejmie, że zgodnie z Regulaminem Senatu - art. 58 ust. 1 - pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu. Zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu wybiera się kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, żeby porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmował tylko ten jeden punkt, to znaczy wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy w sprawie porządku są może jeszcze jakieś głosy? Skoro nie, to przyjmuję, że ten porządek został zatwierdzony.

Informuję państwa, że zgodnie z art. 56 ust. 6 i 7 głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Uchwały komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie jedenastu senatorów, a zatem by mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej czworo senatorów. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, i w związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę państwa, którzy zabierają głos, o przedstawianie się do mikrofonu.

Bardzo proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Ja się nazywam Maria Pańczyk.

W klubie Platformy Obywatelskiej ustalono, że będziemy desygnować na tę funkcję senator Krystynę Bochenek. Ja krótko uzasadnię dlaczego.

Na Śląsku zebrała ona największą ilość głosów w minionych wyborach, jest przedstawicielką mediów, przez wiele lat pracowała w Polskim Radiu w Katowicach, jest osobą rozpoznawalną na Śląsku, sądzę, że nie tylko na Śląsku, z mediami, jak myślę, ma znakomity kontakt, zna się na sprawach kultury, jest autorką Ogólnopolskiego Dyktanda. Ja myślę, że bliżej nie trzeba pani senator przedstawiać. To tyle.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Czy pani senator Bochenek wyraża zgodę na kandydowanie?

(Senator Krystyna Bochenek: Tak, Panie Marszałku, dziękuję, wyrażam zgodę.)

Dziękuję bardzo.

Czy są jakieś inne propozycje, jeśli chodzi o kandydatów?

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura pani senator Krystyny Bochenek na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania tajnego. Proszę troje senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w tej sprawie. Proszę bardzo...

(Głosy z sali: Senator Szafraniec.)

Proszę bardzo, pan senator Szafraniec.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pan senator Cugowski, dziękuję bardzo. I jeszcze jedną kandydaturę...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Kutz, dziękuję bardzo.

A więc do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję - przypominam - panów senatorów Cugowskiego, Kutza i Szafrańca oraz zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Proszę państwa, jak widzę państwo już wznowili za mnie obrady. To ja się podporządkuję...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, bo państwo już rozdają karty do głosowania.

Na kartach do głosowania są dwie możliwości - za i przeciw. Jak jest jeden znak "x", to głos jest ważny, jak nie ma skreśleń, to oznacza to wstrzymanie się od głosu, jak jest więcej niż jeden znak "x", to głos jest nieważny.

Za chwilę państwo będą wrzucać te karty do urny, ale może jeszcze chwilę poczekamy na...

(Głos z sali: Na powrót pani sekretarz.)

Proszę?

(Głos z sali: Na decyzję pana senatora...)

Tak, bo może uda się ściągnąć z posiedzenia innej komisji nieobecne osoby, żeby też tutaj zagłosowały. Tak że proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.

(Głos z sali: Jest pan senator.)

Kto z państwa nie ma jeszcze kart do głosowania? Bardzo proszę.

(Głos z sali: Czy my musimy oczekiwać na wynik, bo mamy posiedzenie drugiej komisji?)

Nie, bardzo proszę, oczywiście, jasne. Dziękuję państwu.

Czy wszyscy państwo oddali głosy? To proszę o policzenie głosów i zarządzam krótką przerwę.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Wznawiam obrady.

Pozwolę sobie odczytać protokół głosowania tajnego: w dniu 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu w głosowaniu tajnym nad wyborem senator Krystyny Bochenek na kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano jedenaście głosów, w tym nie było głosów nieważnych. Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie Jan Szafraniec, Krzysztof Cugowski i Kazimierz Kutz stwierdzają, że za wyborem senator Krystyny Bochenek głosowało 10 senatorów, przeciw głosował 1 senator.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Krystyna Bochenek została kandydatką na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Warszawa, dnia 10 listopada 2005 r. I podpisy senatorów.

Stwierdzam zatem, zgodnie z treścią protokołu, stwierdzam, że pani senator Krystyna Bochenek została kandydatką na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pani Senator, bardzo serdecznie gratuluję. Czy pani senator chciałaby zabrać głos?

Senator Krystyna Bochenek:

Tak jest, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za poparcie, dziękuję również osobie, która mnie poprzeć nie chciała - zrobię wszystko, żeby ją przekonać do siebie, jeśli izba wyższa parlamentu podczas posiedzenia plenarnego zgodzi się na to, abym została przewodniczącą komisji.

Wiem, że jest tu pośród państwa wiele osób z niezwykłym dorobkiem artystycznym - chylę przed nimi czoła, jest wiele osób z bardzo dużym dorobkiem parlamentarnym, i wierzę, że jeśli zostanę przewodniczącą komisji, to, korzystając z państwa wiedzy i mądrości, zrobimy wiele, a jest przed nami dużo pracy, dla polskiej kultury. Ale poczekajmy jeszcze do głosowania podczas posiedzenia plenarnego. Dziękuję państwu.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Chciałbym jeszcze zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pani Krystyny Bochenek na posiedzeniu Senatu.

(Głos z sali: Pani Maria.)

(Senator Krystyna Bochenek: Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.)

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Skoro nie, to stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad, i zamykam pierwsze posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 15)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów