Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (60) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Kultury i Środków Przekazu (7.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (4.)

w dniu 21 grudnia 2005 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 46)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Krystyna Bochenek)

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

W imieniu przewodniczącego pana Marka Waszkowiaka i swoim własnym witam państwa, dzień dobry. Witam też gości, witam będącą z nami dzisiaj od rana panią minister Annę Streżyńską, a także panią Aleksandrę Skorupkę z Biura Legislacyjnego, która jest głównym specjalistą, jeśli chodzi o ustawę, nad którą dzisiaj procedujemy.

Szanowni Państwo, myślę, że ze względu na późną porę ograniczymy się tylko do niezbędnych wyjaśnień, do niezbędnych głosów. Będziemy starali się odnieść jedynie do poprawek, które zostały zgłoszone w trakcie obrad plenarnych.

Pierwszy wniosek - o odrzucenie ustawy. Jest to wniosek senatorów Krystyny Bochenek i Kazimierza Kutza. Każdy z nas osobno, z innych przyczyn go składał.

(Rozmowy na sali)

Czy możemy prosić państwa o uwagę, bo chcielibyśmy już rozpocząć głosowanie?

Kto z państwa, pań i panów senatorów, jest za odrzuceniem tej ustawy? (3)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Dziękuję bardzo.

Procedujemy w takim razie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. To jest wniosek połączonych komisji: Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Kultury i Środków Przekazu, a więc wspólny wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Takie były wyniki naszych głosowań w komisji.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (0)

Kto jest przeciw temu wnioskowi o przyjęcie ustawy bez poprawek? (16)

Kto się wstrzymał od głosu w tej sprawie? (2)

Procedujemy nad trzecim wnioskiem - o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Najpierw poprawka pana senatora Krzysztofa Piesiewicza, dotycząca art. 6, w którym skreśla się pkt 1.

Czy możemy prosić panią legislator o odczytanie, jak brzmi ta poprawka i jak, w takim razie, będzie brzmiał ten artykuł?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka polega na skreśleniu z zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji punktu, który brzmi: inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie ochrony zasad etyki dziennikarskiej.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Czy pan senator Piesiewicz chciałby coś powiedzieć?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, uprzejmie proszę włączyć mikrofon.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Naprawdę nie wiemy, co będzie za rok, nie wiemy, co będzie za pół roku, nie wiemy, czy to jest ustawa prowizoryczna, czy ona będzie długotrwała. Wydaje mi się - nie chcę długo mówić - patrząc z każdego punktu widzenia, że po pierwsze, jest to niedoprecyzowane, po drugie, jest to organ wybierany w formule politycznej i tropem politycznym. Tego rodzaju określenia, jeśli nie są sprecyzowane, tworzą pokusę oddziaływania. Ja nie zakładam, że tak będzie, ale powstanie taka pokusa. Proszę zwrócić uwagę, że tu nie ma zapisu, że ten organ inicjuje działania na rzecz etyki mediów czy środków społecznej komunikacji, mówi się tu o dziennikarzach, konkretnych ludziach.

Naprawdę strzeżonego Pan Bóg strzeże, nie stwarzajmy pokus. To nie jest kwestia negowania etyki dziennikarskiej. Jestem przekonany, i sumienie mi to mówi, że w tej ustawie jest to absolutnie niepotrzebne. Krajowa Rada zgodnie ze swoją ustawą, która jest, ma możliwości oddziaływania sensu largo, nie sensu stricto, konkretnie na dziennikarzy, może to dzisiaj robić. W związku z tym nie wprowadzajmy tego, to nie jest to miejsce, nie w takim pośpiechu, to nie ten czas. To jest niesprecyzowane, formuła mówiąca o konkretnych ludziach, o konkretnych dziennikarzach jest bardzo szeroka. Nie róbmy tego.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki pana senatora Krzysztofa Piesiewicza? (6)

Kto jest przeciwny przyjęciu tej poprawki? (10)

Kto się wstrzymał od głosu w tej sprawie? (2)

Dziękuję bardzo.

Rozumiemy, że ta poprawka nie zyskała akceptacji połączonych komisji.

Kolejna poprawka pana senatora. W art. 6 pkt 2 lit. b, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przewodniczącego Krajowej Rady powołuje Prezydent spośród członków Krajowej Rady. Prezydent odwołuje przewodniczącego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady".

Rozumiem, że to są te słowa, Pani Legislator, które zaproponował pan senator Piesiewicz.

Czy pan senator chce dać jakiś komentarz?

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Nie).

Kto jest za przyjęciem takiej wersji?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, bardzo proszę, Panie Senatorze.

Pan senator Jacek Sauk.

Senator Jacek Sauk:

Z całym szacunkiem, Panie Senatorze, znamy się od lat, dziwi mnie tu jedno sformułowanie. Czyli prezydent, odwołując przewodniczącego, zasięga opinii jego podwładnych, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale to są podwładni.

(Rozmowy na sali)

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Czy możemy głosować?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę. Uprzejmie proszę przedstawić się, bo jeszcze się tak dobrze wszyscy nie znamy. Bardzo przepraszam, to z powodów proceduralnych.

Senator Marian Miłek:

Marian Miłek.

Czy tryb odwołania może być inny niż tryb powołania?

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze? A może pani legislator?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Nie ma przeszkód co do tego.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.

Proponuję głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za tym, aby ta poprawka zyskała akceptację? (7)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do trzeciej poprawki w zestawieniu, mianowicie tej, która dotyczy art. 6 pkt 6 w art. 35a. Jest to poprawka senatorów: Augustyna, Bachalskiego i Krystyny Bochenek. W ust. 1 skreśla się wyraz "społeczny". Ten sam wyraz "społeczny" skreśla się też w ust. 2. Chodzi o równość podmiotów.

Czy ktoś z pań i panów senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Może najpierw poprosimy panią legislator o odczytanie, o co tu chodzi, bo widzę, że koleżanki jeszcze nie zdążyły się z tym zapoznać.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka zmierza do tego, aby przepisy dotyczące rekoncesji, czyli tego automatycznego właściwie otrzymywania koncesji na kolejny okres, dotyczyły wszystkich nadawców, a nie tylko nadawcy społecznego.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Czyli żeby była równość między nadawcami.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania nad art. 6 pkt 6. W art. 35a ust. 2 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1 lub 2". Jest to poprawka senatorów: Krzysztofa Putry i Marka Waszkowiaka.

Bardzo proszę panią legislator o przedstawienie uzasadnienia.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Ta poprawka ma charakter legislacyjny, koryguje odesłanie, ponieważ w ust. 3 w art. 38 nie ma okoliczności powodujących czy będących podstawą cofnięcia koncesji. I dlatego odesłanie powinno być tylko do ust. 1 i 2.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.

Czy państwo senatorowie mają jakieś pytania, bo to są nowe dla nas zdarzenia? Czy pan senator chce się wypowiedzieć? Czy ktoś chce o coś zapytać, poprosić o rozszerzenie tej kwestii? Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za tym, aby przyjąć tę poprawkę? (14)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: 14 osób za.)

Czternaście.

Kolejna poprawka. W art. 6 pkt 6, w art. 35a ust. 3 wyrazy "o udzielenie koncesji na kolejny okres" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 1" oraz po wyrazach "i 36" dodaje się wyrazy "ust. 1 i 2".

Czy mogę prosić o komentarz?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka ta ma pewne znaczenie merytoryczne, jeśli chodzi o jej część dotyczącą odesłania do art. 36. Obecnie w ustawie mówi się, że do postępowania o rekoncesję nie stosuje się całego art. 36, co oznacza, że również nie stosowałoby się art. 36 ust.  3, który, jak państwo widzą, w pkcie 7 nowelizacji mówi o tym, że koncesja jest udzielana na dziesięć lat. Czyli, z jednej strony, nie byłoby wiadomo, na ile lat byłaby udzielana ta rekoncesja, z drugiej strony natomiast, można byłoby nawet przyjąć taką interpretację, że jest ona udzielana zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, czyli na okres od pięciu do pięćdziesięciu lat. Z tym że taka interpretacja nie jest do końca jednoznaczna. W ten sposób więc, po pierwsze, unika się niejasności prawa, po drugie, zapewnia się jednolitość okresu, na który jest udzielana koncesja.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (13)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (5)

Dziękuję bardzo. Poprawka zyskała akceptację obu komisji połączonych.

Kolejna poprawka. W art. 6 pkt 8 lit. a, w ust. 3a po wyrazach "Prawo telekomunikacyjne" dodaje się wyrazy "oraz nie stosuje się przepisów art. 116 tej ustawy". Poprawka senatorów Putry i Waszkowiaka.

Prosimy.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka ta zmierza do wyraźnego przesądzenia, że w wypadku, kiedy nadawcy zostanie wydana koncesja, nie będzie przeprowadzany konkurs na rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 116 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, czyli ta rezerwacja będzie przyznawana wtedy automatycznie i bezwarunkowo.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (12)

Kto jest przeciwny? (3)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Dziękuję bardzo.

W art. 6 po pkcie 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) art. 47 otrzymuje brzmienie: «Art. 47»"...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, jeszcze raz, żebyśmy się skoncentrowali. To jest siódma poprawka w zestawieniu. W art. 6 po pkcie 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu - to jest poprawka senatorów Putry i Waszkowiaka - "art. 47 otrzymuje brzmienie: «Art. 47. Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów»".

Kto jest za przyjęciem...

Ewentualnie jeszcze wyjaśnienie, Pani Legislator, bardzo proszę.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

W tej chwili przepis art. 47 brzmi: do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów. Poprawka polega na dodaniu w środku tego przepisu wyrazów "który nie wymaga rezerwacji częstotliwości". Jest to poprawka merytoryczna, przesądza ona to, co wynika z przepisów prawa, ale w sposób niedostatecznie jasny, mianowicie, że w przypadku przekazu, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, czyli przekazu cyfrowego, nadal będzie stosowana koncesja na rozpowszechnianie programów, natomiast w przypadku innego rozprowadzania w sposób bezprzewodowy, czyli tego, który wymaga rezerwacji częstotliwości, będzie przeprowadzany konkurs na tę rezerwację.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (12)

Kto jest przeciwny?(0)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Dziękuję państwu bardzo.

Teraz proszę wziąć pod uwagę to, że poprawki: ósmą, dziesiątą i jedenastą przegłosujemy łącznie. Poprawka dziesiąta, podobnie jak poprzednie i następne, jest autorstwa panów Putry i Waszkowiaka. Teraz czytam ósmą poprawkę: w art. 13 pkt 6 wyrazy "w art. 16 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 16", przed ust. 1 dodaje się oznaczenie "art. 16" oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. O ile Prezes UKE nie ustali dłuższego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa trzydzieści dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia tego postępowania. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie, w biuletynie i na stronie internetowej UKE".

Czy mogę prosić o komentarz?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Te trzy poprawki mają charakter legislacyjny. Polegają one tak naprawdę na zastąpieniu wyrazów "organ właściwy" wyrazami "Prezes UKE" i wyrazów "strony internetowe organu właściwego" wyrazami "strona internetowa UKE". Jest to konsekwencja zmian w ustawie - Prawo telekomunikacyjne, po których wprowadzeniu już teraz wiadomo, jaki jest organ właściwy, bo jest jeden: prezes UKE. Należałoby w całej ustawie przesądzić, że jest to jeden organ, a nie jeden z dwóch organów, tak jak do tej pory, kiedy był prezes URTiP i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszystkie trzy poprawki mają ten sam charakter i mimo że sugerują wprowadzenie większych zmian, merytorycznych, tak naprawdę są one legislacyjne.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Czy są pytania w tej kwestii? Nie ma.

Głosujemy łącznie nad poprawkami: ósmą, dziesiątą i jedenastą. Przechodzimy do poprawki dziesiątej w zestawieniu. Dotyczy ona art. 13 i jest autorstwa senatorów jak wyżej.

(Głos z sali: To już łącznie, Pani Przewodnicząca.)

Nie muszę tego czytać, tak? W takim razie przegłosujemy łącznie trzy poprawki, które wytłumaczyła nam pani legislator.

Kto jest za przyjęciem tych trzech poprawek...

Zawsze szybciej idzie to liczenie, jeśli jest nas połowa. Przepraszam bardzo.

Kto jest za? (14)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Dziękuję bardzo.

Procedujemy w tej chwili nad poprawką dziewiątą, autorzy jak wyżej. Czytam: w art. 13 w pkcie 11 po wyrazach "w art. 192 w ust. 3 w zdaniu drugim", dodaje się wyrazy "w art. 193 w ust. 1-3".

Proszę panią legislator o wyjaśnienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka ta ma na celu dokonanie zmian w art. 193 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, analogicznych jak w wypadku całej ustawy, czyli polegających na zastąpieniu wyrazów "URTiP" wyrazami "UKE".

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem tej poprawki? (15)

Kto jest przeciwny jej przyjęciu? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Dziękuję bardzo.

Procedujemy nad poprawką dwunastą. W art.  16 ust. 1 i 2 wyrazy "Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty".

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka ta usuwa błąd w nazwie organu.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

To znaczy, że ona jest tylko taka wyjaśniająca, tak?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Dodaje się wyraz "Regulacji", ponieważ prawidłowa nazwa tego urzędu brzmi: Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Przewodnicząca Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.

Głosujemy nad tą poprawką. Jest to ostatnia poprawka, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.

Kto jest za jej przyjęciem? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję państwu, paniom i panom senatorom, za przybycie na dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo pani legislator i pani minister za cierpliwość. Do jutra, widzimy się jutro. Dziękuję uprzejmie.

Zamykam posiedzenie komisji wspólnej...

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)

Aha, momencik, nie wybraliśmy sprawozdawcy. Przepraszam państwa bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, pan senator Jacek Sauk...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie, czy pan senator się zgadza?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sprawozdawcą naszych wspólnych obrad, bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, będzie pan senator Marek Waszkowiak.

Dziękuję państwu bardzo serdecznie, dziękuję gościom.

Zamykamy wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Proszę wypocząć.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 06)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.