Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (9) z 1. Posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Ryszard Legutko)

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Serdecznie witam.

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu. Zgodnie z tym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego grona kandydata na przewodniczącego.

Proponuję zatem, by porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmował tylko ten jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie.

Przyjmuję zatem, że nikt nie ma zastrzeżeń, i stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została wyłoniona w składzie dwudziestu senatorów, a zatem musi być obecnych co najmniej siedmiu, aby komisja mogła podejmować uchwały. Mamy kworum.

Proszę zatem o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. Proszę państwa senatorów, którzy będą zgłaszali kandydatów, i wszystkich państwa, którzy będą zabierać głos, abyśmy się przedstawiali.

Bardzo proszę.

Senator Adam Massalski:

Moje nazwisko Adam Massalski.

Chciałbym zgłosić kandydaturę na przewodniczącego komisji pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Kazimierza Wiatra, senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan profesor jest zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest profesorem zwyczajnym w zakresie informatyki i elektroniki. Jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego w Krakowie. Pełni również funkcję przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Studia odbywał na AGH. Jest promotorem trzech doktoratów, osiemdziesięciu magistrów, inżynierów, autorem wielu prac w swojej dziedzinie naukowej.

Chciałbym podkreślić, że senator Wiatr jest od trzydziestu lat współtwórcą ruchu harcerskiego, będącego dzisiaj Ruchem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Już w latach osiemdziesiątych uczestniczył w tworzeniu niezależnego ruchu harcerskiego, początkowo w ramach kręgów instruktorskich harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego, co później w stanie wojennym przekształciło się w Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Jest autorem wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży. Jest współautorem raportu o sytuacji polskich rodzin. Jest współautorem programu polityki prorodzinnej państwa. Opiniował wiele ustaw. Brał udział jako doradca i konsultant w pracach komisji sejmowych i senackich. Opiniował rozporządzenia i programy rządowe, dotyczące edukacji i wychowania młodzieży. Jest odznaczony za działalność niepodległościową Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Ma rodzinę - troje dzieci, żonę. Pochodzi z tradycyjnej rodziny, o tradycjach patriotycznych i katolickich. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Wiatr wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Kazimierz Wiatr:

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Proszę o następne kandydatury.

Bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Waldemar Kraska.

Panie Marszałku, Szanowni Panowie i Panie Senatorowie, chciałbym zgłosić na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu pana profesora Adama Bielę.

Pan profesor urodził się w 1947 r. w miejscowości Syrynia, w powiecie wodzisławskim na Śląsku. W roku 1970 ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973 r., również na tej uczelni, uzyskał stopień doktora. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odbył na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta w USA oraz Fundacji Humboldta w Niemczech.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej uzyskał w roku 1980 r., a w roku 1992 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Przez jeden semestr pracował jako visiting professor na Uniwersytecie Howarda w USA. W latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych na KUL. Kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Zakładem Psychologii Przemysłowej na tej uczelni. Jest autorem wielu nowatorskich prac w zakresie psychologii, filozofii i ekonomii.

W latach 1993-1998 przez dwie kadencje zasiadał w Centralnej Komisji do spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność". Należy do NSZZ "Solidarność". Był członkiem władz uczelnianych na KUL.

Brał udział w pracach senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, uczestniczył w wyjazdach zagranicznych w celu niesienia pomocy Polakom w Rumunii, Bułgarii i na Białorusi.

To wszystko. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Biela wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Adam Biela:

Tak, wyrażam.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o następne kandydatury.

(Rozmowy na sali)

Stwierdzam, że zostały zgłoszone następujące kandydatury: pan senator Adam Biela i pan senator Kazimierz Wiatr.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego.

(Głos z sali: Pan senator Ludwiczuk, pan senator Person i trzecia osoba - pan senator Szaleniec.)

Bardzo proszę jeszcze raz powtórzyć nazwiska do mikrofonu.

(Senator Roman Ludwiczuk: Roman Ludwiczuk.)

Pan senator Roman Ludwiczuk...

(Senator Andrzej Person: Andrzej Person.)

...Andrzej Person...

(Senator Zbigniew Szaleniec: Zbigniew Szaleniec.)

...i Zbigniew Szaleniec.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję więc panów senatorów: pana Romana Ludwiczuka, pana Andrzeja Persona i pana profesora Zbigniewa Szaleńca.

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Wznawiam obrady.

Przystępujemy teraz do rozdawania opieczętowanych kart do głosowania. Jeszcze chwilę czekamy... Już nie? Już wszyscy są, tak? Wszyscy, którzy mogli się pojawić.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, wyprzedzacie przewidziany porządek. W każdym razie, jak domyśliliście się, przy każdym nazwisku jest miejsce na postawienie znaku "x". Przypominam dla porządku, że jeden znak "x" oznacza głos ważny. Karta bez skreśleń oznacza wstrzymanie się od głosu. Więcej niż jeden znak "x" to jest głos nieważny. Państwo wrzucacie karty do specjalnie przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania, po zebraniu kart, senatorowie, którzy zostali powołani do przeprowadzenia tajnego głosowania, dokonają obliczenia głosów i sporządzą protokół.

Czy wszyscy państwo oddali już głosy?

Jeśli tak, to proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu tajnego.

Zarządzam przerwę na dokonanie tych czynności. Sądzę, że wystarczy pięć minut.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Wznawiam obrady.

Panie i Panowie Senatorowie! Pozwolę sobie odczytać protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego w dniu 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

W głosowaniu tajnym nad wyborem spośród zgłoszonych kandydatów, którymi byli panowie senatorowie: Adam Biela i Kazimierz Wiatr, kandydata na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oddano głosów 19, w tym głosów nieważnych 0.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: Roman Ludwiczuk, Andrzej Person, Zbigniew Szaleniec, stwierdzają, że za wyborem senatora Adama Bieli głosowało 2 senatorów, za wyborem senatora Kazimierza Wiatra głosowało 17 senatorów.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Kazimierz Wiatr został kandydatem na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Warszawa, dnia 10 listopada 2005 r.

Podpisy panów senatorów. (Oklaski)

Pragnę zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senator Wiatra na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

Czy pan...

(Senator Adam Massalski: Bardzo proszę, jeżeli taka jest opinia powszechna, to nie wyrażam sprzeciwu. Bardzo chętnie to zrobię.)

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Wiatr, kandydat na przewodniczącego komisji, chciałby zabrać głos?

Senator Kazimierz Wiatr:

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaufanie i oddanie głosu na moją osobę. Rozumiem, że nasza komisja ma jakby trzy człony: naukę, edukację i sport. Trochę rozmawialiśmy o tym przy modyfikacji, szczególnie właśnie tego zakresu rzeczowego, ale także i samej nazwy komisji. Muszę powiedzieć, że w przypadku sportu mam najmniejsze doświadczenia. Jeśli chodzi o naukę, to oczywiście moja aktywność zawodowa związana jest z tym, że jestem nauczycielem akademickim. Prowadzę też intensywną działalność badawczą. Jeśli chodzi o edukację, to dzięki harcerstwu, o czym wspominał pan profesor, sprawy wychowania i edukacji są mi bardzo bliskie. Myślę, że obecność sportu w pracach naszej komisji też ma ten wymiar, ponieważ sport to nie tylko zdrowie, ale także i wychowanie. Myślę, że wspólnymi siłami, jeśli Senat powierzy mi tę funkcję, będziemy starali się w tym kierunku działać na miarę kompetencji naszej komisji. Bardzo dziękuję za to głosowanie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos?

(Głos z sali: Nie możemy...)

Ja tutaj decyduję. Mam władzę dyktatorską. Możecie państwo.

W takim razie stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 31)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów