Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny z 1. Posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w dniach 10 i 15 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maciej Płażyński)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dzień dobry.

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko ten jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu, uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji. Komisja została powołana w składzie ośmiu senatorów, aby zatem komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej trzech senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z czym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. Proszę bardzo.

(Rozmowy na sali)

Panowie Senatorowie, czy potrzeba panom trzech minut przerwy na jakieś uzgodnienia, jeśli ich nie było?

Senator Tadeusz Lewandowski:

Panie Marszałku, chciałbym zaproponować dziesięciominutową przerwę, gdyby pan...

(Głos z sali: Może trzyminutową.)

Albo trzyminutową.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dobrze, ogłaszam pięć minut przerwy. Uzgodnijcie panowie swoje propozycje. Zazwyczaj jest to już wcześniej uzgodnione...

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Proszę bardzo.

Senator Tadeusz Lewandowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Chciałbym kontynuować to, co wcześniej powiedziałem, i ze względu na pewne problemy zaproponować przerwę dłuższą. Posiedzenie komisji odbyłoby się jeszcze dzisiaj, ale trudno sprecyzować, o której godzinie.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Przyjmuję oczywiście tę propozycję. Powiadomimy państwa o której, ale pewnie będzie to po posiedzeniu ostatniej komisji, która się ukonstytuuje, bo za piętnaście minut wchodzi tu następna komisja i nie da się już... To znaczy musi to przebiegać w jakimś rytmie. Proszę tylko o sygnał, kiedy państwo będą gotowi, kiedy będą państwo już po uzgodnieniach politycznych. Wtedy będziemy ponownie zwoływać posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu w dniu 10 listopada o godzinie 14 minut 45)

(Wznowienie posiedzenia w dniu 15 listopada o godzinie 10 minut 06)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Wznawiam pierwsze posiedzenie Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji został zatwierdzony w dniu 10 listopada 2005 r. i obejmuje tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji. Komisja została powołana w składzie ośmiu senatorów, aby zatem mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej trzech senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z czym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo.

Senator Henryk Górski:

Zgłaszam kandydaturę pana senatora Czesława Rybki na przewodniczącego komisji.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Czy pan senator wyraża zgodę?

Senator Czesław Rybka:

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję.

Czy ktoś jeszcze zgłasza jakąś kandydaturę? Nie.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Czesława Rybki na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego.

Proszę bardzo, Panowie. To wprawdzie formalność, ale są potrzebne trzy osoby.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę podać nazwiska.

(Senator Władysław Ortyl: Władysław Ortyl.)

(Senator Piotr Wach: Piotr Wach.)

(Senator Ludwik Zalewski: Ludwik Zalewski.)

Dziękuję bardzo.

Powołuję panów senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego.

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Głos z sali: Już lecą.)

Lecą, tak? (Wesołość na sali) Ale i tak trzy minuty musimy poczekać, żeby nam z góry znieśli karty.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Wznawiam obrady.

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajduje się nazwisko kandydata zgłoszonego na przewodniczącego komisji.

Na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające dwie możliwości głosowania: za lub przeciw. Wypełniona karta do głosowania zostanie uznana za głos ważny, jeżeli senator postawi na niej tylko jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania.

Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania?

Proszę o oddawanie głosów.

Czy wszyscy oddali głosy?

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach komisji.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Czesława Rybki na kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano 7 głosów. Powołani przez marszałka do przeprowadzenia głosowania senatorowie stwierdzają, że za wyborem senatora Czesława Rybki głosowało 7 senatorów.

W związku z wynikami głosowania stwierdzam, że senator Czesław Rybka został kandydatem na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Gratuluję panu senatorowi. Czy chce pan zabrać głos?

(Brak nagrania)

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Kontynuujemy posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

Uprzejmie informuję, że pan senator Czesław Rybka złożył rezygnację z kandydowania na przewodniczącego komisji. W związku z tym przystępujemy do ponownego wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Proszę pana senatora o wypowiedź.

Senator Czesław Rybka:

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Chciałbym przeprosić wszystkich za małe zamieszanie, ale mając na uwadze porozumienie, które dla nas wszystkich jest najważniejsze, i okoliczności, które zaistniały, złożyłem rezygnację z kandydowania na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo państwu.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo. Budująca zgoda w koalicji.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji. Komisja została powołana w składzie ośmiu senatorów, aby zatem mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej trzech senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z czym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, Panowie.

Senator Czesław Rybka:

Zgłaszam kandydaturę pana senatora Adamczyka na przewodniczącego.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Franciszek Adamczyk:

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Maciej Płażyński

Dziękuję.

Czy są jakieś inne kandydatury? Nie ma.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura pana senatora Adamczyka na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, Panowie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę podać nazwiska.

(Senator Henryk Górski: Henryk Górski.)

(Senator Ludwik Zalewski: Ludwik Zalewski.)

(Senator Piotr Wach: Piotr Wach.)

Dziękuję bardzo, powołuję panów do przeprowadzenia tajnego głosowania.

Ogłaszam trzyminutową przerwę na wydrukowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Wznawiam obrady.

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart.

Na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające dwie możliwości głosowania: za lub przeciw. Wypełniona karta do głosowania zostanie uznana za głos ważny, jeżeli senator postawi na niej tylko jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów i sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o przeprowadzenie głosowania i oddawanie głosów.

Proszę o obliczenie głosów i sporządzenie protokółu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach komisji na czas liczenia głosów.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Wznawiam obrady.

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Franciszka Adamczyka na kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano 6 głosów. Powołani przez marszałka do przeprowadzenia głosowania senatorowie stwierdzają, że za wyborem senatora Franciszka Adamczyka głosowało 6 senatorów.

W związku z wynikami głosowania stwierdzam, że senator Franciszek Adamczyk został kandydatem na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Gratuluję panu senatorowi. Czy chce pan zabrać głos?

Senator Franciszek Adamczyk:

Dziękuję bardzo wszystkim.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Proszę bardzo.

Pragnę zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora Adamczyka na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu.

Senator Piotr Wach:

Ja, to znaczy Piotr Wach.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Pan senator Piotr Wach. Dziękuję bardzo.

Wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 58)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów