Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (10) z 1. Posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maciej Płażyński)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Szanowni Państwo, otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko ten jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie sześciu senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej dwóch senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów.

W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Zgłaszam pana senatora Romaszewskiego.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka i Praworządności Bogumiła Cichońska: Przepraszam, mikrofon, Panie Senatorze.)

Zgłaszam kandydaturę pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Muszę powiedzieć, że to już prawie tradycja. Może to źle brzmi w wypadku wyborów, ale tak to wygląda. Jest to senator bardzo doświadczony w pracach w komisji praworządności, przewodniczył jej przez cztery kadencje. Nie był przewodniczącym tylko w tej kadencji, w której komisja została zlikwidowana. Zgłaszam tę kandydaturę.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Romaszewski wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Zbigniew Romaszewski:

Tak.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Czy są następne kandydatury? Nie ma. Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji. Ale ponieważ jest nas w ogóle chyba trochę mniej, w związku z tym...

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja zgłaszałem, to jestem podejrzany, bo mogę być stronniczy.)

W związku z tym chyba musimy...

(Głos z sali: Trzech jest.)

Jest trzech?

(Senator Krzysztof Piesiewicz: I dobra wymówka.)

Proszę bardzo, Panowie, nie ma wyboru.

(Głos z sali: Ale ja muszę wziąć udział w głosowaniu.)

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Są kartki?)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka i Praworządności Bogumiła Cichońska: Niestety, za sekundę. Karty są drukowane. Jeszcze dosłownie pięć minut przerwy. Na razie jest skład komisji.)

(Głos z sali: Można prosić o nazwiska?)

(Głos z sali: Jeden kandydat - senator Romaszewski.)

Pan senator Andrzej Kawecki; pan senator Piesiewicz może być czy nie? Do komisji skrutacyjnej potrzeba trzech senatorów. Pan senator Bentkowski...

(Rozmowy na sali)

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Wznawiam obrady.

Proszę panów senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajduje się nazwisko zgłoszonego kandydata na przewodniczącego komisji.

Na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające dwie możliwości głosowania: za i przeciw.

Karta do głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator na karcie postawi tylko jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania.

Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania? Tak.

Proszę bardzo o oddawanie głosów.

(Rozmowy na sali)

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Już są wrzucone do urny.)

Wszyscy państwo oddali głosy.

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w głosowaniu komisji. Ile...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Już? W takim razie proszę o protokół.

Może pan odczytać.

Senator Aleksander Bentkowski:

Pozwolą państwo, że na siedząco.

Nad wyborem senatora Zbigniewa Romaszewskiego, kandydata na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności, głosowało 5 senatorów. Pan Zbigniew Romaszewski otrzymał 5 głosów. Komisja w składzie: pan Kosma Złotowski, pan Andrzej Kawecki, Aleksander Bentkowski - podpisy złożone, wszystko jest lege artis.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pan senator Zbigniew Romaszewski kandydatem... Nie, został przewodniczącym komisji.

(Głos z sali: Nie, kandydatem na przewodniczącego.)

A, przepraszam, bo u was jeszcze zatwierdzenie; to sejmowe przyzwyczajenia: został kandydatem na przewodniczącego komisji.

Panu senatorowi bardzo serdecznie gratuluję i życzę powodzenia na posiedzeniu plenarnym.

(Głos z sali: Przepraszam, ale to głosowanie będzie na następnym posiedzeniu plenarnym?)

Nie, teraz, dzisiaj.

(Głos z sali: Dzisiaj. Jest przerwa od 15.00 do 17.00. W tym czasie będzie wszystko przygotowane i będzie tajne głosowanie w Senacie.) (Oklaski)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 21)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów