29 maja 2007 r.

"Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich" to temat wspólnego, seminaryjnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Otwierając seminarium, marszałek Bogdan Borusewicz, podkreślił, że Sejm i Senat przyjęły ustawę powołującą rady pracowników, po to by wzmocnić we współrządzeniu ich reprezentację. Teraz, rok po uchwaleniu ustawy, należy sprawdzić, jak funkcjonują te nowe instytucje.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Antoni Szymański, określając cel seminarium, stwierdził, że warto przeanalizować funkcjonowanie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i dowiedzieć się, które z obowiązujących zapisów prawnych są dobre, a które wadliwe.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę, że rady pracowników to element społeczeństwa obywatelskiego. Kiedyś efektywny środek oddziaływania pracobiorców na stosunki społeczno-gospodarcze stanowiły związki zawodowe. Obecnie rola pracobiorców w kształtowaniu tych stosunków maleje. Zdaniem senatora Z. Romaszewskiego, związki zawodowe mogą stać się zaczynem rad pracowników. Dysponując odpowiednią wiedzą, potencjałem organizacyjnym, mogą ten ruch wspomagać. Senator podkreślił, że bez wzmocnionego czynnika współrządzenia, jakim są pracobiorcy, trudno będzie budować sprawiedliwe społeczeństwo obywatelskie.

Podczas seminarium omawiano znaczenie rad pracowników w procesie humanizacji pracy, aktualny stan rad i ich działanie. Oceniono ustawę o informowaniu pracowników i ich konsultowaniu, analizowano relacje między związkami zawodowymi a radami pracowników.