Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (17) z 1 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Nie widzę chętnych.

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja porządek obrad zatwierdziła.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków komisji. W skład komisji wchodzi jedenastu senatorów, a zatem żeby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej czterech senatorów.

Stwierdzam, że w pierwszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska bierze udział wymagana liczba senatorów i w związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na jej przewodniczącego.

(Brak nagrania)

Senator Marek Waszkowiak:

Przepraszam bardzo.

Panie Marszałku, chciałbym zgłosić jako kandydata na przewodniczącego komisji senatora Jerzego Chróścikowskiego, ale go tu nie ma, bo jest na posiedzeniu innej komisji.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Czy to znaczy, że pan senator wnosi o przerwę?)

Wnoszę o dziesięć minut przerwy.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pięć minut przerwy.

(Senator Marek Waszkowiak: To ja po niego wyjdę.)

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Powtarzam: proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem, że pan, Panie Senatorze, zgłasza kandydata?

Proszę bardzo.

Senator Lesław Podkański:

Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie Senatorowie!

Tak się akurat złożyło, że kandydat usiadł obok mnie, tym zręczniej jest mi go zgłosić jako kandydata na przewodniczącego, ale to przecież nie tylko z tego faktu wynika. Znam kandydata, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, osobiście od wielu, wielu lat, pochodzimy z tej samej pięknej ziemi lubelskiej. I w związku z tym mogę za niego zaręczyć, mogę zaręczyć, że sprosta wszelkim wymogom, jakie niesie ze sobą ta trudna, zaszczytna i uciążliwa funkcja.

Zgłaszam go zatem formalnie, podtrzymując wniosek poprzednika, który zgłosił tę kandydaturę, jako kandydata na przewodniczącego naszej komisji. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Tak, wyrażam.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przystępujemy do głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania.

Proszę bardzo o przedstawienie się.

(Senator Marek Waszkowiak: Marek Waszkowiak.)

Jest pan kandydatem, jak rozumiem?

(Senator Marek Waszkowiak: Nie, zgłaszam się do liczenia głosów.)

Aha, do liczenia.

A więc Marek Waszkowiak i kto jeszcze?

(Senator Elżbieta Gelert: Gelert Elżbieta.)

(Senator Lesław Podkański: Lesław Podkański.)

Dziękuję bardzo.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję pana senatora Marka Waszkowiaka, panią senator Elżbietę Gelert i pana senatora Lesława Podkańskiego.

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajduje się nazwisko kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające trzy możliwości głosowania: "za", "przeciw" i "wstrzymuję się"...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie ma wstrzymuję się?

(Głos z sali: Jest "za" i "przeciw".)

Przepraszam bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, ale tutaj mam... Przepraszam.

(Głos z sali: To powinno być na stronie 7, Panie Marszałku.)

Na stronie 7?

(Głos z sali: Nie, przepraszam, tu jest błąd.)

Powtarzam: na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające dwie możliwości głosowania - "za" lub "przeciw".

Karta do głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator postawi na niej tylko jeden znak "x" lub odda kartkę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej niż jeden znak "x", głos zostanie uznany za nieważny. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do urny. Po zakończeniu głosowania ogłoszę przerwę, podczas której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego policzą głosy i sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)

Bardzo proszę o oddawanie głosów.

(Głos z sali: Panie Marszałku, czy mógłbym pójść na posiedzenie drugiej komisji?)

Już pan głosował?

(Głos z sali: Już głosowałem.)

Jeśli już pan wrzucił kartę do głosowania, to tak. Jeszcze pan nie wrzucił?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, już liczą, przepraszam. Dziękuję bardzo, dobrze, może pan iść.

Czy wszyscy państwo oddali głosy? Tak.

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania.

Zarządzam przerwę w obradach komisji.

(Przerwa w obradach)

Senator Marek Waszkowiak:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

W głosowaniu tajnym nad wyborem...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Tak, tak.

Poproszę protokół, bo to ja go odczytuję.

Panie Senator i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego w dniu 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Jerzego Chróścikowskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oddano głosów 10, w tym głosów nieważnych 0. Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: Marek Waszkowiak, Elżbieta Gelert i Lesław Podkański stwierdzają, że za wyborem senatora Jerzego Chróścikowskiego głosowało 9 senatorów, przeciw głosowało 0 senatorów.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Jerzy Chróścikowski został kandydatem na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Warszawa, dnia 10 listopada 2005 r.

I tu następują podpisy senatorów. (Oklaski)

Czy pan senator kandydat na przewodniczącego komisji chciałby zabrać głos?

Ja oczywiście gratuluję panu senatorowi.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Chcę się zobowiązać, że dołożę wszelkich starań, żeby dobrze prowadzić tę komisję i służyć jej godnie jako senator Rzeczypospolitej Polskiej.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo...)

I oczywiście dziękuję za poparcie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 20)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów