Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (12) z 1. Posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji? Nie widzę zgłoszeń.

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie ośmiu senatorów, zatem aby mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej trzech senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu komisji bierze udział wymagana liczba senatorów.

W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

(Senator Jan Szafraniec: Czy można już zgłaszać?)

Tak.

Senator Jan Szafraniec:

Ja zgłaszam pana Antoniego Szymańskiego.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.

Czy pan senator wyraża zgodę?

Senator Antoni Szymański:

Wyrażam zgodę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury?

Nie ma innych kandydatur. Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Antoniego Szymańskiego na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

(Senator Władysław Sidorowicz: Do komisji skrutacyjnej, tak?)

Tak.

Proszę bardzo.

(Senator Władysław Sidorowicz: Zgłaszam się.)

Aha, dobrze.

Pan senator Władysław Sidorowicz...

(Senator Jan Szafraniec: Jan Szafraniec.)

Pan senator Jan Szafraniec. W porządku, jest.

Proszę bardzo.

(Senator Zbigniew Trybuła: Zbigniew Trybuła.)

Pan senator Zbigniew Trybuła.

Dziękuję bardzo.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję senatorów: pana senatora Władysława Sidorowicza, pana senatora Jana Szafrańca i pana senatora Zbigniewa Trybułę.

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajduje się nazwisko zgłoszonego kandydata na przewodniczącego komisji.

Na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające dwie możliwości głosowania: za i przeciw. Karta do głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator postawi na karcie tylko jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Karty zostały już rozdane.

Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)

Bardzo proszę o oddawanie głosów.

(Głos z sali: Dobrze.)

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo oddali już głosy?

(Głos z sali: Wszyscy.)

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach komisji.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego:

Protokół głosowania tajnego w dniu 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Antoniego Szymańskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oddano głosów 8, w tym głosów nieważnych 0.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: pan Jan Szafraniec, pan Władysław Sidorowicz i pan Zbigniew Trybuła stwierdzają, że za wyborem senatora Antoniego Szymańskiego głosowało 8 senatorów, przeciw głosowało 0 senatorów.

W związku z wynikami głosowania stwierdzam, że senator Antoni Szymański został kandydatem na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Warszawa, dnia 10 listopada 2005 r.

Podpisali panowie senatorowie: Jan Szafraniec, Władysław Sidorowicz, Zbigniew Trybuła.

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pan senator Antoni Szymański został kandydatem na przewodniczącego komisji.

Bardzo serdecznie gratuluję panu senatorowi. (Oklaski)

(Senator Antoni Szymański: Czy pan marszałek pozwoli...)

Właśnie, czy pan senator chciałby zabrać głos?

Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:

Dziękuję za ten wybór oraz za zaufanie i pani senator, która wyszła, i panom senatorom. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Kto z państwa przedstawi kandydaturę pana senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ktoś musi ją przedstawić.

(Głos z sali: Wnioskodawca.)

Senator Jan Szafraniec:

Dobrze, w takim razie ja...

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Szafraniec.

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Szanowni Państwo, stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji został wyczerpany.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 44)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów