Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny (195) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (21.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (26.)

w dniu 19 kwietnia 2006 r.

Porządek obrad

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o spółdzielniach socjalnych.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Antoni Szymański)

Przewodniczący Antoni Szymański:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest zaproponowanie Senatowi poprawek do ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Proponowałbym przyjąć jako metodę, może nieobowiązującą... Gdybyśmy mogli przyjąć, że wyczerpująca dyskusja została przeprowadzona na sali plenarnej i w związku z tym...

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o zachowanie już spokoju, o wyłączenie komórek. To nam pomoże w sprawnym przeprowadzeniu tego posiedzenia.

Będę proponował w tej sytuacji, aby Biuro Legislacyjne króciutko przedstawiło istotę poprawki i żebyśmy od razu przechodzili do głosowania.

Pani Ewa Tomaszewska, bardzo proszę.

Senator Ewa Tomaszewska:

Dziękuję bardzo.

Ja nie przeciw temu trybowi. Może uda się coś skrócić, jeśli Biuro Legislacyjne nam pomoże. Otóż dwie poprawki, czyli taki blok, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i odpowiadająca poprawka Komisji Gospodarki Narodowej dotyczą tej samej kwestii. I ta poprawka Komisji Gospodarki Narodowej, była poprawką...

Przewodniczący Antoni Szymański:

Przepraszam bardzo. Tutaj konsultujemy to z panią Ewą. To wszystko w kolejności, do tego dojdziemy i wówczas Biuro Legislacyjne to wyjaśni. To jest bardzo prosto zapisane.

Senator Ewa Tomaszewska:

Chodzi mi o wyjaśnienie dotyczące procedury. Mianowicie, ponieważ poprawki te dotyczą tej samej kwestii, czy byłaby taka możliwość, żeby jedna z komisji wycofała swoje poprawki, albowiem te drugie są lepiej opracowane? Czy taka procedura jest możliwa?

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Procedura taka jest możliwa, ale i tak w zestawieniu mamy wyłączenie tych poprawek i w wypadku przyjęcia pierwszej nie będzie głosowania nad innymi.

(Senator Ewa Tomaszewska: Aha, dobrze, dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Antoni Szymański:

Bardzo dziękuję.

Proszę państwa, przechodzimy do poprawki pierwszej.

Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka pierwsza precyzuje, że do spółdzielni socjalnych stosuje się przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze dotyczące spółdzielni pracy.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Proszę państwa, sprawa jest jasna. Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (17)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do poprawki drugiej.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka druga poprzez zmianę zapisu art. 2 ust. 2 zmierza do tego, aby od działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej były oddzielone jej działania na rzecz nie tylko zawodowej, ale i społecznej reintegracji.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (17)

Sprawdzę jednak: czy ktoś był przeciw albo wstrzymał się od głosu? (0)

Wobec tego przechodzimy do poprawki trzeciej.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka trzecia zmierza do tego, aby działalność społeczna i oświatowo-kulturalna spółdzielni socjalnej na rzecz jej członków oraz ich środowiska lokalnego była obowiązkiem tej spółdzielni, a nie tylko jej uprawnieniem.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka ta nie będzie proponowana Senatowi przez połączone komisje.

Przechodzimy do poprawki czwartej.

Proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka czwarta ogranicza krąg osób bezrobotnych uprawnionych do założenia spółdzielni do bezrobotnych poniżej dwudziestego piątego roku życia lub powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz bezrobotnych długotrwale.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (11)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Czyli poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

Przechodzimy do poprawki piątej.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka piąta przesądza, że założycielami spółdzielni mogą być wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na to, czy są one bezrobotne czy poszukujące pracy.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów popiera poprawkę piątą? Proszę o podniesienie ręki. (18)

Czy ktoś był przeciw tej poprawce bądź wstrzymał się od głosu? (0)

Przechodzimy zatem do poprawki szóstej.

Bardzo proszę.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka ta doprecyzowuje ustawowe określenie orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (18)

Czy ktoś był przeciw bądź wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

Przechodzimy do poprawki siódmej.

Bardzo proszę.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka siódma precyzuje, które przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należy stosować do odpłatnej działalności statutowej spółdzielni socjalnej.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką siódmą.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (18)

Kto jest przeciw? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

Przechodzimy zatem do poprawki ósmej.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Ta poprawka zmienia formę gramatyczną wyrazów, tak aby pasowały one do reszty przepisu.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką ósmą.

Kto z państwa senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. (17)

Czy ktoś był przeciw bądź wstrzymał się od głosu? (0)

Teraz przechodzimy do poprawki dziewiątej.

Proszę bardzo.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka dziewiąta zmienia proporcje rozdysponowania nadwyżki bilansowej spółdzielni w celu zagwarantowania przekazywania większych środków z tej nadwyżki na fundusz zasobowy i inwestycyjny.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (14)

Kto wstrzymał się od głosu? (2)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy coś się nie zgadza?

(Głos z sali: Doszły osoby.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, ponieważ mamy uzasadnione wątpliwości co do głosowania, pozwolą państwo, że raz jeszcze przeprowadzimy głosowanie w tej ważnej sprawie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (14)

Kto wstrzymał się od głosu? (2)

Dziękuję bardzo.

Poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

I poprawka dziesiąta.

Proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Ma ona na celu skreślenie zbędnego przepisu.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za skreśleniem zbędnego przepisu? Proszę o podniesienie ręki. (18)

Kto jest przeciw? (0)

Czy ktoś wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Zatem poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

Przechodzimy do poprawki jedenastej.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby refundacja składek na ubezpieczenie społeczne mogła dotyczyć również członków spółdzielni socjalnej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a nie tylko o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. (20)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Przechodzimy do poprawki dwunastej.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka dwunasta polega na skreśleniu zastrzeżenia, które nie ma związku z pozostałą treścią przepisu.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (20)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

Przechodzimy do poprawki trzynastej.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawka trzynasta ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego wspierania spółdzielni pracy powstających na ich terenie.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (20)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

I teraz jest ta kwestia, o której mówiła również pani senator Tomaszewska.

Prosiłbym Biuro Legislacyjne o jej wyjaśnienie.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Poprawki czternasta i szesnasta wskazują przepisy mające zastosowanie w przypadku przekształcania spółdzielni inwalidów lub niewidomych w spółdzielnię socjalną oraz precyzują zakres praw i obowiązków, które przechodzą na spółdzielnię powstałą w wyniku przekształcenia. To jest ten sam kierunek, co w poprawkach piętnastej i siedemnastej, z tym że poprawki czternasta i szesnasta idą dalej, bo od razu stwierdzają, że wszelkie prawa i obowiązki w określonym trybie przechodzą na spółdzielnię socjalną. Czyli poprawki te są bardziej rozbudowaną wersją poprawek piętnastej i siedemnastej i dlatego je wykluczają.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Ponieważ to jest sprawa bardziej skomplikowana, zapytam: czy ktoś chciałby zabrać głos?

Pani Ewa Tomaszewska, bardzo proszę.

Senator Ewa Tomaszewska:

Oba bloki poprawek prowadzą do tego, by spółdzielnie inwalidów przechodziły w sposób automatyczny w status spółdzielni socjalnej, bez oczekiwania przez rok na nabycie uprawnień zakładu pracy chronionej. Te poprawki, które zostały przyjęte przez Komisję Gospodarki Narodowej, były lepiej przygotowane. Później było to posiedzenie. I ja bym sugerowała - jeśli ktoś zechce się moim zdaniem tu posiłkować - by to właśnie te poprawki przyjąć. Dziękuję.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę.

Senator Marek Waszkowiak:

Bardzo mi się podoba opinia pani senator Ewy Tomaszewskiej. Jestem za.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Proszę państwa, były dwa głosy pozytywne w sprawie poprawek czternastej i szesnastej, nad którymi będziemy głosować łącznie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawek czternastej i szesnastej? Proszę o podniesienie ręki. (20)

Dziękuję bardzo.

Oznaczało to głosowanie za poprawką czternastą i szesnastą łącznie i to wyklucza głosowanie nad poprawkami piętnastą i siedemnastą.

Wszystkie poprawki zostały przegłosowane.

Pozostaje wybór sprawozdawcy. Proponuję panią Ewę Tomaszewską. Czy są inne propozycje?

(Głos z sali: Nie ma.)

Czyli akceptujemy jako sprawozdawczynię panią Ewę Tomaszewską. (Oklaski) Dziękuję bardzo.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 48)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów