Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (522) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (65.) w dniu 13 grudnia 2006 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Jerzy Szmit)

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W programie posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Mamy do rozpatrzenia cztery poprawki. Dwie z nich już były rozpatrywane przez połączone komisje, trzecia została zgłoszona w czasie posiedzenia plenarnego przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego, a czwarta, dotycząca terminu wejścia ustawy w życie, też już była rozpatrywana na posiedzeniach.

W związku z tym, czy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, jeszcze nie są rozdane poprawki. Sekundkę, już pani sekretarz rozdaje poprawki.

(Rozmowy na sali)

Czy już wszyscy, panie senator i panowie senatorowie, mają materiały, zestawienie poprawek? Nie ma sprzeciwu, to uznaję, że wszyscy.

Szanowni Państwo, mamy cztery poprawki, nad trzema już obradowaliśmy i zaakceptowaliśmy je, z pozytywną opinią rządu. Teraz prosiłbym pana ministra o odniesienie się do poprawki trzeciej, która została zgłoszona przez pana senatora Romaszewskiego, bo na ten temat jeszcze nie mieliśmy opinii rządu i nie dyskutowaliśmy.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Wydaje się, że ta poprawka w pewnej części jest już skonsumowana. Mamy uchylenie ust. 6, tutaj mamy uchylenie ust. 7, słusznie, czyli treści dotyczącej nieprzekraczających 10% w skali roku podwyżek dotychczasowego czynszu, dotychczasowych opłat za używanie lokalu, i to wydaje się oczywiste, a po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: przepisy ust. 1–6b nie mają zastosowania do podwyżek opłat niezależnych od właściciela. Tylko że myśmy w międzyczasie uchylili ustęp…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, to jest odniesienie się do nowego tekstu.

(Głos z sali: Nowego.)

Tak. Czyli można by było to poprzeć, ale dla ostrożności, którą musimy dzisiaj zachować i to w stopniu najwyższym, prosiłbym jeszcze o zdanie Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Tak jest, tak. Według kolejności bardzo proszę panią legislator o wyrażenie opinii na temat poprawki przedstawionej przez senatora Romaszewskiego.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Biuro Legislacyjne w pełni przychyla się do tej poprawki. Chciałabym tylko dodać, że gdyby ewentualnie państwo wyrazili taką zgodę, to można jeszcze rozpisać przepisy ust. 1–5, a potem od ust. 5 ustępów 6a–6b, ale nie jest to konieczne, bo to, że zostały one w międzyczasie uchylone, nie zmienia faktu, iż chodzi o ten rozdział. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Szmit :

Czyli mamy tutaj pozytywne opinie pana ministra i Biura Legislacyjnego.

Czy jeszcze ktoś, Szanowni Państwo, chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie?

Skoro nie, to przystępujemy do głosowania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tutaj jest propozycja, aby przegłosować łącznie poprawki pierwszą i drugą; były już one wcześniej rozpatrywane.

Kto jest za przyjęciem poprawek pierwszej i drugiej? (13)

(Głos z sali: Czy głosujemy razem?)

Tak, tak, wspólne posiedzenie, proszę więc głosować, Panie Senatorze.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo, jednogłośnie, jednomyślnie za.

Poprawka trzecia.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (13)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Jednomyślnie za.

I poprawka czwarta. Chodzi o termin wejścia ustawy w życie, o to, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Na ten temat też już dyskutowaliśmy i tu jest akceptacja tego innego terminu wejścia w życie ustawy.

Kto jest za poprawką czwartą? (13)

Jeszcze dla porządku zapytam: kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dobrze. Dziękuję. Wszyscy za.

W związku z tym kto jest za przyjęciem ustawy w całości?

(Głos z sali: Nie ma potrzeby…)

Już nie trzeba, tak?

To tylko jeszcze sprawozdawca. Kto dotychczas był…

(Senator Antoni Szymański: Senator Trybuła.)

Pan senator Trybuła był sprawozdawcą i przyjmuje ten zaszczytny obowiązek.

W związku z tym dziękuję bardzo.

Zamykam wspólne posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 11)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów