Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (523) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (48.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (74.)

w dniu 13 grudnia 2006 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 14)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Jacek Włosowicz)

Zastępca Przewodniczącego Jacek Włosowicz:

Otwieram posiedzenie wspólne Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Przystępujemy do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Wpłynęły poprawki, zarówno wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, jak i poprawki pana senatora Waszkowiaka. Pan senator Waszkowiak złożył jeszcze autopoprawkę do swoich poprawek, ponieważ w trakcie ich przygotowywania wkradł się błąd. Wszyscy mają zestawienie wniosków, przystępujemy więc do głosowania.

Pierwszy wniosek, najdalej idący, to wniosek o odrzucenie ustawy.

Proszę bardzo, kto z państwa jest za poparciem tego wniosku? (0)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Wniosek nie został poparty przez komisje.

Kolejny wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę bardzo, kto z państwa jest za? (0)

Kto jest przeciw? (13)

Kto się wstrzymał od głosu? (7)

Ten wniosek także nie został poparty przez komisje.

Dziękuję bardzo.

Trzeci wniosek to wniosek o wprowadzenie poprawek. Są to cztery poprawki. Jeżeli chodzi o poprawkę trzecią, to ma ona autopoprawkę, którą państwo otrzymali. Nad poprawkami należy głosować łącznie.

Proszę bardzo, kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionych poprawek? (21)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Z autopoprawką.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Kto był dotychczas sprawozdawcą tego projektu ustawy?

(Głos z sali: Sprawozdawcą był senator Jarosław Lasecki.)

Czy pan senator Jarosław Lasecki podtrzymuje chęć bycia sprawozdawcą? Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Z autopoprawką było?)

Z autopoprawką.

Tak więc wszystkie przedstawione poprawki zostały przez nas przegłosowane.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie wspólne Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 17)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów