27 stycznia 2006 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

1) cz. 44 - Zabezpieczenie społeczne

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2

b) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 11

2) cz. 31 - Praca

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2

b) zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4

c) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 11

3) Plan finansowy Funduszu Pracy (zał. nr 5)

4) Plan finansowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zał. nr 5)

5) Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w roku 2006 i kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 (zał. nr 16)

6) Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
(zał. nr 7)

7) Wykaz programów wieloletnich w 2006 r. (zał. nr 13)

"Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej - II etap"

"Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"

8) Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 15)

"Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich"

"Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL"

9) cz. 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:

a) 852 - Pomoc społeczna:

b) 853 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

10) cz. 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji 12, 41, 43, 46, 48 i 51

11) Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 5)

12) cz. 14 - Rzecznik Praw Dziecka

a) wydatki z zał. nr 2,

b) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 12

13) cz. 12 - Państwowa Inspekcja Pracy

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2

b) zakłady budżetowe z zał. nr 4

c) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 12

14) cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

15) Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej (zał. nr 5)

16) cz. 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

17) Plany finansowe funduszy celowych KRUS (zał. nr 5):

18) cz. 48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych:

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2

b) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 11.

Podczas posiedzenia poszczególne części ustawy budżetowej referowali m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z podsekretarzem stanu w tym resorcie Joanną Kluzik-Rostkowską, główny inspektor pracy Anna Hintz, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wojciech Kobielski, wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marian Leszczyński, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ireneusz Fąfara, dyrektor generalny w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Jan Grzelak, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm 25 stycznia br. ustawą budżetową na rok 2006 oraz po dyskusji pozytywnie zaopiniowała rozpatrywaną ustawę i wniosła o wprowadzenie następującej poprawki:

W uzasadnieniu poprawki stwierdzono, że proponowana zmiana treści (nazwy) rezerwy uwzględnia w całości przeznaczenie środków finansowych na kwotę 239 500 tys. zł rezerwy celowej zaplanowanej w części 83 w poz. 41 projektu ustawy budżetowej na rok 2006. W opinii komisji, dotychczasowa treść (nazwa) rezerwy nie odzwierciedlała w pełni przeznaczenia środków. Brak było wskazania trzech rodzajów przeznaczenia rezerw na: dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, zasiłki z pomocy społecznej oraz realizację zapisów wynikających z art. 121
ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (dodatki dla pracowników socjalnych). Zdaniem komisji, proponowana treść uwzględnia wszystkie tytuły wskazujące na przeznaczenie środków.

Opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006 przekazano do Komisji Gospodarki Narodowej. Postanowiono, że podczas posiedzenia tej komisji opinię tę przedstawi senator Ewa Tomaszewska.