8 lutego 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zapoznano się z informacją sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej o aktualnych i przyszłych rozwiązaniach prawnych w państwach Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz o aktualnym stanie prac nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym.

Posiedzenie miało charakter konsultacyjny w związku z zaplanowanym na 9 lutego br. wspólnym posiedzeniem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej z udziałem senatorów Królestwa Belgii.

Komisja, podejmując tematykę swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej, kierowała się upływającym 30 kwietnia br. pierwszym etapem obowiązywania przepisów przejściowych w tym zakresie, wprowadzonych po rozszerzeniu Unii w 2004 r., a także prośbą ambasadora Belgii w Polsce Bruno Nève de Mévergnies o umożliwienie spotkania w tej sprawie członków komisji z grupą senatorów Królestwa Belgii. Wizyta parlamentarzystów belgijskich w Polsce wiąże się z zaplanowaną na przełomie marca i kwietnia br. debatą parlamentarną w Senacie Królestwa Belgii w sprawie otwarcia rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich Unii, a jej celem jest poznanie opinii polskich parlamentarzystów.

Komisja wysłuchała informacji o aktualnych i przyszłych rozwiązaniach prawnych w państwach Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz o aktualnym stanie prac nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym. Informację, pod nieobecność sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej ministra Jarosława Pietrasa, przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w tym urzędzie Maciej Duszczyk, który podkreślił wagę i znaczenie dla omawianych problemów ogłoszonego 8 lutego 2006 r. raportu Komisji Europejskiej. Ponadto wysłuchano naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Magdaleny Sweklej.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej jej przewodniczący senator Antoni Szymański przedstawił propozycję planu pracy komisji w okresie najbliższych miesięcy. Zaproponował, aby na jednym z posiedzeń w kwietniu rząd przedstawił założenia polityki prorodzinnej. Przewidywane jest także posiedzenie seminaryjne na temat problemów demograficznych w Polsce. Przewodniczący zaproponował ponadto, aby komisja zorganizowała konferencje poświęcone współczesnym problemom ojcostwa, sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce oraz zapobieganiu HIV i AIDS w kontekście zagadnień związanych z wychowaniem prorodzinnym i seksualnym.

Senator Ewa Tomaszewska zwróciła uwagę na potrzebę omówienia na kolejnym posiedzeniu komisji problemu leczenia bezdomnych i osób nieubezpieczonych.