9 lutego 2006 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej. W posiedzeniu wzięli udział senatorowie belgijscy - członkowie Komisji Społecznej Senatu Królestwa Belgii, ambasador Belgii w Polsce Bruno Nève de Mévergnies, senatorowie z  Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Zdrowia, a tak¿e posłowie i eksperci.

Porządek dzienny posiedzenia obejmował następujące punkty:

1. Aktualne i przyszłe rozwiązania prawne w zakresie swobodnego przepływu pracowników w państwach Unii Europejskiej.

2. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym - oczekiwania i szanse kompromisu.

3. Wybrane zagadnienia funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.

Posiedzenie miało charakter roboczy, a tematem wiodącym były obowiązujące i przyszłe rozwiązania w zakresie swobodnego przepływu pracowników w państwach dawnej "piętnastki" i całej Unii Europejskiej. Pierwszy, dwuletni etap obowiązywania przepisów przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników w krajach Unii, wprowadzonych po rozszerzeniu Wspólnoty w 2004 r., upływa 30 kwietnia br. Kraje, które nie otworzyły własnych rynków pracy dla obywateli nowych państw Unii, decyzję w tej sprawie powinny podjąć do końca kwietnia br. Drugi etap będzie obowiązywał przez najbliższe trzy lata. Kolejny - trzeci - dwuletni okres zakończy się zniesieniem wszelkich ograniczeń w 2011 r.

Celem wizyty siedmiu senatorów z Belgii było zapoznanie się ze stanowiskiem i opiniami polskich parlamentarzystów w sprawie liberalizacji przepisów o dostępie do rynków pracy w Unii Europejskiej przed zaplanowaną w tej sprawie na przełomie marca i kwietnia br. debatą parlamentarną w Senacie Królestwa Belgii.

Obie strony podkreśliły wagę spotkania umożliwiającego bezpośrednią wymianę poglądów oraz znaczenie opublikowanego 8 lutego br. Raportu Komisji Europejskiej w sprawie Funkcjonowania Rozwiązań Przejściowych, w zakresie omawianych przepisów, włączonych do Traktatu Akcesyjnego i obowiązujących od 1 maja 2004 r.

W dyskusji wzięli udział wszyscy obecni parlamentarzyści belgijscy i polscy.

Senatorowie z Belgii, zwracając uwagę na konieczność odchodzenia od przepisów restrykcyjnych, podkreślali uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne decyzji, jaką podejmie w kwietniu parlament belgijski. Goście zwracali uwagę na obawy belgijskiej opinii publicznej przed otwarciem rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich, zwłaszcza napływu dużej liczby poszukujących pracy w warunkach wysokiego poziomu bezrobocia w niektórych regionach kraju.

Polscy parlamentarzyści podkreślali, że doświadczenia Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - państw, które zdecydowały w 2004 r. otworzyć własne rynki pracy dla obywateli nowych państw - nie potwierdzają tych obaw, często wyrażanych w mediach niektórych państw dawnej "piętnastki". Należy mówić raczej o wzajemnych korzyściach będących efektem znoszenia wszelkich ograniczeń. Rozwiązania prawne powinny sprzyjać nie tylko podejmowaniu działalności gospodarczej, ale także legalnemu zatrudnianiu obywateli nowych państw, co będzie wpływać na ograniczanie tzw. szarej strefy i sprzyjać upowszechnianiu standardów zatrudnienia na obszarze całej Unii Europejskiej.

Podkreślano, że Polska i inne państwa europejskie stoją wobec podobnych problemów: napływ dużej liczby pracowników z Ukrainy i państw azjatyckich wymusza na polskim ustawodawcy podobne działania do tych, które muszą podjąć zachodnie kraje Unii.

Zwracano uwagę na odpływ na zagraniczne rynki pracy najlepiej wykształconych obywateli z Polski, co z jednej strony jest niewątpliwą stratą dla polskiej gospodarki, ale z drugiej strony - korzyścią dla gospodarek i krajów osiedlenia tych pracowników. Prognozy migracyjne pokazują, że otwarcie rynków pracy przez kolejne państwa Unii Europejskiej nie spowoduje nowych znaczących przemieszczeń pracowników.

Zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie do rynków pracy w państwach Unii, zdaniem polskich uczestników debaty, jest nie tylko nieuniknione, ale także korzystne dla wszystkich państw. Takie działania będą sprzyjać pogłębianiu jedności Europy i zwiększaniu konkurencyjności jej gospodarki w świecie.

Przedmiotem dyskusji były także trwające w Parlamencie Europejskim prace nad projektem dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym. Strony podkreślały znaczenie dyrektywy dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, rozszerzenia obszaru swobody działalności gospodarczej i zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej w świecie, zgodnie z postanowieniami Strategii Lizbońskiej.

W końcowej części posiedzenia jego uczestnicy wysłuchali wystąpienia senatora Władysława Sidorowicza o polityce zdrowotnej państwa, systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz o skutkach reform przeprowadzanych po 1990 r.