14 lutego 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej dokonano analizy przyczyn wadliwego funkcjonowania systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych (bezdomnych) i możliwości jego udrożnienia. Informację na temat finansowania tego systemu oraz występujących tu problemów przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacją ministra pracy i polityki społecznej o projektowanych zmianach w ustawie o zaliczce alimentacyjnej. W zastępstwie szefa resoru informację przedstawiła podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej podsumowała wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej z udziałem senatorów Królestwa Belgii, które odbyło się 9 lutego br.

Przewodniczący komisji senator Antoni Szymański zaproponował podjęcie przez komisję uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w przez stare państwa Unii Europejskiej. Dyskusję w tej sprawie postanowiono kontynuować na kolejnym posiedzeniu.