16 lutego 2006 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej dokonała oceny wspólnego posiedzenia z Komisją Spraw Unii Europejskiej z udziałem senatorów Królestwa Belgii, które odbyło się 9 lutego br. Wstępną ocenę przeprowadzono na posiedzeniu 14 lutego br.

Posiedzenie z udziałem senatorów Królestwa Belgii było poświęcone regulacjom prawnym w państwach Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu pracowników po 30 kwietnia br. Podczas posiedzenia polscy parlamentarzyści opowiedzieli się za otwarciem dostępu do rynków pracy krajów starej Unii dla obywateli nowych państw członkowskich.

Przewodniczący komisji senator Antoni Szymański poinformował o rozmowie z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, w której przedstawił propozycje działań komisji i Senatu w celu przedstawienia stanowiska Senatu RP parlamentom i rządom państw Unii Europejskiej w sprawie swobodnego przepływu pracowników po 30 kwietnia br. Senator A. Szymański wystąpił z propozycją, zaakceptowaną przez marszałka, zorganizowania wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej z udziałem ambasadorów "15".

Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie upoważnili senatora A. Szymańskiego do przeprowadzenia, we współpracy z marszałkiem i odpowiednimi służbami Kancelarii Senatu, konsultacji z przedstawicielami rządu w sprawie podjęcia działań na rzecz informowania przedstawicieli starych państw członkowskich Unii Europejskiej o potrzebie i konieczności otwarcia rynków pracy tych państw po 30 kwietnia br.

Senator A. Szymański zgłosił także wniosek o przyjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu uchwały Senatu w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła wnieść projekt uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej:

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

- mając na względzie upływający z dniem 30 kwietnia 2006 r. pierwszy etap obowiązywania przepisów przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników w krajach Unii Europejskiej wprowadzonych po jej rozszerzeniu w 2004 r.,

- biorąc pod uwagę ogłoszony w dniu 8 lutego 2006 r. Raport Komisji Europejskiej w sprawie Funkcjonowania Rozwiązań Przejściowych, włączonych do Traktatu Akcesyjnego, obowiązujących od 1 maja 2004 r.,

stwierdza, że otwarcie rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich będzie urzeczywistnieniem fundamentalnych wolności w zakresie swobody przepływu osób i pracowników gwarantowanych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla jednocześnie, że:

- zniesienie wszelkich istniejących ograniczeń w dostępie do rynków pracy zarówno przez stare państwa Unii Europejskiej, jak i państwa nowe będzie działaniem na rzecz pogłębiania jedności Europy i zwiększania konkurencyjności Europy w świecie, zgodnie z postanowieniami Strategii Lizbońskiej;

- doświadczenia Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - państw, które zdecydowały się w 2004 r. otworzyć własne rynki pracy dla obywateli nowych państw - potwierdzają opinie o wzajemnych korzyściach będących efektem podejmowania pracy i działalności gospodarczej przez obywateli tych państw na ich terenie;

- rejestrowane zatrudnienie sprzyja redukowaniu tzw. szarej strefy i pozytywnie wpływa na finanse publiczne państw przyjmujących pracowników, a także sprzyja wprowadzaniu standardów zatrudnienia w całej Unii Europejskiej;

- przepływ pracowników sprzyja umacnianiu więzi pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej oraz usuwaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów narodowych;

- nie ujawniło się zagrożenie zwiększenia bezrobocia w starych państwach Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki pracy; jak pokazują niezależne analizy, gospodarki tych państw zanotowały w ostatnich dwóch latach wzrost gospodarczy przekładający się także na wzrost liczby miejsc pracy;

- dotychczasowe doświadczenia oraz prognozy migracyjne jednoznacznie pokazują, że otwarcie rynków pracy przez kolejne państwa Unii Europejskiej nie spowoduje nowych znaczących przemieszczeń pracowników, a ewentualny wzrost migracji byłby pozytywny zarówno dla starych, jak i nowych państw członkowskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dla wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz rozwoju gospodarczego wszystkich państw członkowskich zasadnicze znaczenie ma zniesienie restrykcji w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz wprowadzenie rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do wartości, dzięki którym był możliwy dotychczasowy rozwój Europy, zwraca się do parlamentów i rządów państw Unii Europejskiej o podjęcie działań i decyzji znoszących wszelkie ograniczenia w dostępie do rynków pracy".

Na zakończenie posiedzenia komisji senatorowie Mieczysław Augustyn i Stanisław Kogut wystąpili z inicjatywą zorganizowania przez komisję posiedzenia z udziałem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie poziomu finansowania zadań ustawowych realizowanych na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz w sprawie przebiegu i wyników dotychczasowych konsultacji w związku z prowadzonymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracami nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.